ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purpose

P ER1 P AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purpose-, *purpose*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purpose(n) จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
purpose(n) ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. intention, mission, objective
purpose(n) หน้าที่, Syn. function, role
purpose(vt) ตั้งใจ, See also: ตั้งเป้าหมาย
purposely(adv) อย่างจงใจ, Syn. intentionally, advisedly
purposeful(adj) ซึงมีจุดประสงค์, See also: ซึ่งมีความหมาย, Syn. profitable, useful
purposeless(adv) อย่างไร้จุดประสงค์, Syn. aimless
purposefully(adv) อย่างมีความหมาย, See also: อย่างมีวัตถุประสงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purpose(เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์, ความมุ่งประสงค์, เป้าหมาย, ความมุ่งหมาย, ผล, ผลประ-โยชน์, เจตนา, vt. มุ่งประสงค์, ประสงค์, ตั้งเป้าหมาย, มีเจตนา, ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์., See also: purposeful adj. purposely adj., Syn. inte
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
multipurpose(มัลทิเพอ'เพิส) adj. เอนกประสงค์ระบบหลายตัวประมวลหมายถึง การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลแบบจุลภาคหลาย ๆ แบบในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน บางทีใช้ว่า coprocessor ดู central processing unit ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
purpose(n) จุดประสงค์, ความประสงค์, เจตนา, ผลประโยชน์, เป้าหมาย
purposely(adv) โดยเจตนา, โดยมีจุดมุ่งหมาย, โดยมีเป้าหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purposeความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purpose, publicสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The purpose of the stories is to inflame lust; all will be permitted"จุดประสงค์ของเรื่องราวคือ to inflame ราคะ; ทั้งหมดจะถูกยินยอม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
One of them is going to have yours, because it serves no purpose to let someone like you become a practitioner of medicine.คนหนึ่งจะเข้ามาแทนคุณ... ...เพราะไม่มีประโยชน์ ที่จะปล่อยให้คุณเรียน Punchline (1988)
Now I know what everybody's purpose here is, except mine.ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า จุดประสงค์ของทุกคนคืออะไร ยกเว้นของตัวผมเอง Field of Dreams (1989)
We have people do that on purpose just to shake off a bad question.เรามีคนทำกับวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสลัดคำถามที่ไม่ดี The Russia House (1990)
Mr. Rose told you the purpose of this evaluation.คุณโรสได้บอกคุณแล้ว จุดประสงค์ของการพิจารณาคดีครั้งนี้ Basic Instinct (1992)
I told them the matchmaker had made the wrong match on purpose just for money.ฉันบอกพวกเขาว่าแม่สื่อจับคู่พวกเราผิด... ก็เพราะว่าอยากได้เงิน The Joy Luck Club (1993)
Originally, the purpose of this project was to ...แต่เดิม จุดประสงค์ของโปรเจคต์นี้ก็เพื่อ Ghost in the Shell (1995)
What's the purpose of merging when I can't bear children, and what if I die?จุดประสงค์ของการรวม, ในเมื่อฉันไม่สามารถมีลูกได้, และถ้าฉันตายล่ะ? Ghost in the Shell (1995)
His purpose was to enjoy our misfortunes and congratulate himself on his own happy situation!จุดประสงค์ของเขาคือการที่ต้องมาเข้าร่วมกับความอับโชค และมาแสดงความยินดีกับตนเองที่อยู่ในสถานะที่มีความสุข Episode #1.5 (1995)
Fulfil your dark purpose and seal the fate of the Czar and his family once and for all.เติมเต็มเจตนารมณ์ที่มืดมนของเจ้า แล้วปิดผนึกโชคชะตาของ พระเจ้าซาร์และครอบครัว ครั้งเดียวและตลอดไป Anastasia (1997)
Now my dark purpose will be fulfilled.ตอนนี้จุดประสงค์มืดต้องถูกเติมเต็ม Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purposeAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
purposeA good purpose makes hard work a pleasure.
purposeAllocate a room for research purposes.
purposeAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
purposeBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
purposeCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
purposeDeveloping his ability of speaking English, it seems, is his purpose of studying abroad.
purposeDid you accomplish your purpose?
purposeDid you break the window on purpose or by accident?
purposeDid you make that mistake on purpose?
purposeDo you think he made that mistake on purpose?
purposeEntering a university is no the purpose of my life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงเจตจำนง(v) aim at, See also: purpose, intent, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตนา
จงใจ(adv) intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
เป้าหมาย(n) aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย
เป้า(n) aim, See also: purpose, objective, target, goal, quota, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, เป้าประสงค์, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai Definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้า(n) aim, See also: purpose, objective, target, goal, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai Definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้าหมาย(n) aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, เป้าประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย, Thai Definition: ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
ความประสงค์(n) purpose, See also: aim, intention, Syn. ความต้องการ, ความปรารถนา, Example: ผู้รักชาติมีความประสงค์ที่จะให้เกิดความสามัคคีในประเทศ
จุดประสงค์(n) purpose, See also: aim, objective, goal, intention, Syn. วัตถุประสงค์, Example: กวีนั้นต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี สามารถพลิกแพลงใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลาย, Count Unit: จุดประสงค์
จุดหมาย(n) aim, See also: purpose, goal, intention, objective, target, Syn. จุดหมายปลายทาง, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Example: คนเรามีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน, Thai Definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนกประสงค์[anēkprasong] (x) EN: multi-purpose ; all-purpose
เจตจำนง[jētjamnong] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration  FR: détermination [ f ] ; volonté [ f ] ; aspiration [ f ] ; intention [ f ] ; volition [ f ]
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; détermination [ f ] ; volition [ f ] ; dessein [ m ] ; objet [ m ] ; but [ m ]
เจตนารมณ์[jēttanārom] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; esprit [ m ] ; idée [ f ] ; objet [ m ] ; but [ m ] ; dessein [ m ] ; projet [ m ]
จงใจ[jongjai] (adv) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately  FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
จุดหมาย[jutmāi] (n) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target  FR: but [ m ] ; objectif [ m ] ; intention [ f ] ; fin [ f ] ; destination [ f ]
จุดมุ่งหมาย[jutmungmāi] (v) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal  FR: objectif [ m ] ; but [ m ] ; intention [ f ]
จุดประสงค์[jutprasong] (n) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object  FR: but [ m ] ; objectif [ m ] ; aspiration [ f ] ; visée [ f ]
ความจำนง[khwām jamnong] (n) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view  FR: intention [ f ] ; but [ m ]
ความมุ่งหมาย[khwām mungmāi] (n) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit  FR: objectif [ m ] ; but [ m ] ; esprit [ m ] ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PURPOSE P ER1 P AH0 S
PURPOSES P ER1 P AH0 S AH0 Z
PURPOSES P ER1 P AH0 S IH0 Z
PURPOSELY P ER1 P AH0 S L IY0
PURPOSEFUL P ER1 P AH0 S F AH0 L
PURPOSELESS P ER1 P AH0 S L AH0 S
PURPOSEFULLY P ER1 P AH0 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purpose (v) pˈɜːʳpəs (p @@1 p @ s)
purposed (v) pˈɜːʳpəst (p @@1 p @ s t)
purposes (v) pˈɜːʳpəsɪz (p @@1 p @ s i z)
purposely (a) pˈɜːʳpəsliː (p @@1 p @ s l ii)
purposeful (j) pˈɜːʳpəsfəl (p @@1 p @ s f @ l)
purposeless (j) pˈɜːʳpəsləs (p @@1 p @ s l @ s)
purposefully (a) pˈɜːʳpəsfəliː (p @@1 p @ s f @ l ii)
purpose-built (j) pˈɜːʳpəs-bɪlt (p @@1 p @ s - b i l t)
purposelessly (a) pˈɜːʳpəsləsliː (p @@1 p @ s l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] purpose; aim; goal; target; objective #1,021 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] TH: จุดประสงค์  EN: purpose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertungszweck { m }purpose of valuation [Add to Longdo]
Zweck { m }; Absicht { f }; Vorsatz { m }; Bestimmung { f } | einem Zweck entsprechen | zu diesem Zweck | den Zweck erfüllenpurpose | to answer the purposes | with this in mind | to serve the purpose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] (n) purpose; goal; aim; objective; intention; (P) #794 [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
用途[ようと, youto] (n) use; usefulness; utility; service; purpose; (P) #3,594 [Add to Longdo]
意思[いし, ishi] (n) intention; purpose; (P) #3,771 [Add to Longdo]
べく[beku] (aux-v, conj) (1) in order to; for the purpose of; (aux, suf) (2) (See 可き, 可し) must; should #3,782 [Add to Longdo]
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P) #5,400 [Add to Longdo]
当て[あて, ate] (n) (1) aim; object; purpose; end; (2) expectations; prospects; hopes; (3) something that can be relied upon; (n-suf) (4) pad; guard; (n-suf, n-pref) (5) blow; strike; (P) #6,421 [Add to Longdo]
故意[こい, koi] (n) (1) intention; purpose; bad faith; (2) (See 構成要件) mens rea (guilty mind); (P) #9,492 [Add to Longdo]
多目的[たもくてき, tamokuteki] (adj-na, n) multipurpose; (P) #9,700 [Add to Longdo]
汎用[はんよう, hanyou] (n, vs, adj-no) generic; general purpose; all-purpose; (P) #10,164 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
試験目的[しけんもくてき, shikenmokuteki] test purpose [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]
多機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose [Add to Longdo]
汎用[はんよう, hanyou] general-purpose (a-no) [Add to Longdo]
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top