Search result for

เชื่อม

(110 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อม-, *เชื่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่อมตรง[V] on line, Thai definition: การทำงานของหน่วยทำงานหนึ่งในขณะที่ถูกควบคุมจากคอมพิวเตอร์โดยตรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่อมก. ทำของหวานอย่างหนึ่ง โดยเอานํ้าตาลใส่นํ้าตั้งไฟเคี่ยวให้ละลาย แล้วใส่สิ่งที่ต้องการเคี่ยวจนได้ที่ เช่น เชื่อมกล้วย, ต้มน้ำตาลกับน้ำให้ใส เพื่อประสมกับสิ่งอื่น เช่น เชื่อมน้ำตาล.
เชื่อมว. เรียกนํ้าหวานที่เอานํ้าตาลต้มให้ใสเพื่อใช้ประสมหรือเคี่ยวกับสิ่งอื่น ว่า นํ้าเชื่อม
เชื่อมใช้ประกอบคำ หวาน หมายความว่า หวานมาก เช่น ตาหวานเชื่อม
เชื่อมมีน้ำเยิ้ม (ใช้แก่นัยน์ตา) เช่น สูบกัญชาเสียจนตาเชื่อม.
เชื่อมก. ทำให้ต่อติดเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น เชื่อมเหล็ก, ทำให้ประสานกัน เช่น เชื่อมสัมพันธไมตรี.
เชื่อมว. มีอาการเงื่องเหงา มึนซึมคล้ายเป็นไข้ เช่น เชื่อมซึม.
เชื่อมั่นก. เชื่อโดยไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เขาเชื่อมั่นในความยุติธรรมของศาล.
เชื่อมือก. เชื่อฝีมือ, เชื่อในความรู้ความสามารถ.
กระสันเชื่อมต่อ เช่น มุขกระสัน
ต่อ ๒เชื่อมติดกันหรือประสานกัน เช่น ต่อเหล็ก ๒ ท่อนให้ติดกัน กระดูกต่อกันสนิท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fusedเชื่อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adnateเชื่อมติด [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
connate; coalescentเชื่อมติด [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coalescent; connateเชื่อมติด [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monadelphousเชื่อมติดกลุ่มเดียว [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diadelphousเชื่อมติดสองกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
triadelphousเชื่อมติดสามกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyadelphousเชื่อมติดหลายกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adelphousเชื่อมติดเป็นกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
linkเชื่อมโยง, โยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Local area networkเชื่อมเข้าโดยตรงกับ [การบัญชี]
Anastomosis, End-to-Endเชื่อมต่อแบบปลายต่อปลาย, ดึงรั้งปลายประสาททั้งสองข้างเข้าหากัน, เอาส่วนที่เหลือมาเย็บติดกัน, แบบปลายต่อปลาย [การแพทย์]
Arthrodesis, Surgicalเชื่อมข้อ [การแพทย์]
Bronchial Treesเชื่อมต่อกับหลอดลม,หลอดลม,กลุ่มสาขาของหลอดลม [การแพทย์]
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Cross-Linkเชื่อมโยง [การแพทย์]
Ileo-Colostomyเชื่อมต่ออิเลียมเข้ากับลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Ileorectal Anastomosisเชื่อมอิเลียมกับเรคตัม [การแพทย์]
Interrelated Processเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dorota, can you believe that in just three short hours,โดโรต้า เธอเชื่อมั๊ย อีก 3 ชั่วโมงข้างหน้านี้ New Haven Can Wait (2008)
My last chance at making a connectionโอกาสสุดท้ายของฉันที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ New Haven Can Wait (2008)
- Can you believe that? - Ramirez, I swear I'll...เชื่อมั้ยล่ะ รามิเรซ ฉันสาบานว่าฉัน.. Dead Space: Downfall (2008)
Access denied.เชื่อมต่อไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
Access denied.เชื่อมต่อไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
We need to surgically sever the connection between your heart and brain.เราคิดว่าจำเป็นต้องผ่าตัดการเชื่อมต่อ\ ระหว่างสมองกับหัวใจ Adverse Events (2008)
Don't believe your own rationalizations.ไม่เชื่อมั่นตัวเอง การใช้เหตุผล The Itch (2008)
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
I wouldn't have believed it if someone had told me this would've happened to me.ฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าถ้ามีใครมาบอกฉันว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดกับฉันได้ Akai ito (2008)
shouldn't you have more faith in her?เธอควรจะเชื่อมั่นในตัวเธอมากกว่านี้นะ Akai ito (2008)
Belief is not a matter of choice, but of conviction.สตาร์วอร์ สงครามโคลน 2 ศรัทธา ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือความเชื่อมั่่นอย่างแรงกล้า Rising Malevolence (2008)
The handset isn't linked up with the detonator.รีโมทไม่ยอมเชื่อมต่อกับตัวจุดระเบิด Rookies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: weld ; solder   FR: souder
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: boil in sirup ; candy   FR: confire ; candir
เชื่อมการติดต่อ[v. exp.] (cheūam kān tittø) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
เชื่อมตรง[X] (cheūam trong) EN: on line   
เชื่อมต่อ[v.] (cheūamtø) EN: join ; connect   
เชื่อมติดกัน[adj.] (cheūam tit kan) EN: adnate   
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อมั่นในตัวเอง[adj.] (cheūaman nai tūa-ēng) EN: self-confident   FR: confiant en soi
เชื่อมโยง[v.] (cheūamyōng) EN: link ; affect   FR: lien [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
welding rod(n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.
syrupy(adj) มีลักษณะคล้ายน้ำเชื่อม (ใส ข้นและเหนียว) เช่น How come liquid dish detergents look so syrupy?
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add[VI] รวม, See also: เชื่อม, Syn. unite, attach
add[VT] รวม, See also: เชื่อม
ankylose[VI] เชื่อมต่อกัน
ankylose[VT] เชื่อมต่อกัน
articulate[VI] เชื่อมต่อ, See also: ประกบ, Syn. join, fit together, combine
articulate[VT] เชื่อมต่อ, See also: ประกบ
associate[VT] เชื่อมโยง, See also: เชื่อม, Syn. connect, join together
assured[ADJ] เชื่อมั่น, See also: มั่นใจ, Syn. sure, undoubted
adhere to[PHRV] ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น), See also: เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม, Syn. cleave to, cling onto, cling to, hold to, keep to, stick to, stay with, Ant. depart from, deviate from
border on[PHRV] อยู่ติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก, Syn. abut on, verge on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
anastomose(อะแนส' ทะโมส) vt., vi. เชื่อมต่อ, ทำให้เชื่อมต่อกัน (connect by anastomosis)
anastomosis(อะแสทะโม' ซิส) n., (pl. -ses) การสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะหรือช่องว่าง -anastomotic adj. (connection between parts)
apophyge(อะพอฟ'ไฟจี) n. ส่วนโค้งเล็ก ๆ ที่เชื่อมลำเสากับฐาน, Syn. apophysis.
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)

English-Thai: Nontri Dictionary
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
bond(vt) ผูกมัด,ผูกพัน,เชื่อมติด
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก
border(vt) ติดต่อกับ,ใกล้กับ,เชื่อมติดกับ
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
candy(vt) เชื่อม,ชุบ,เคลือบ,ฉาบด้วยน้ำตาล
caulk(vt) ปิดรู,ชันยาเรือ,อุดรูรั่ว,สมาน,เชื่อมรู
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interlocking[れんけつする] (aux. verb) เชื่อมต่อกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
接続[せつぞく, setsuzoku] (n vt) เชื่อมต่อ
矧ぐ[はぐ, hagu] (vt) เชื่อมต่อ,เอามาติดกัน
結ぶ[むすぶ, musubu] (vt) เชื่อมต่อ, เชื่อมความสัมพันธ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
繋がる[つながる, tsunagaru] Thai: เชื่อมกันอยู่ English: tied together
繋がる[つながる, tsunagaru] Thai: เชื่อมต่อกันกับ English: connected to
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: เชื่อมโยง English: to link

German-Thai: Longdo Dictionary
daß(Konj.) ที่ว่า (ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างวลี หรืออนุประโยค คล้าย that ในภาษาอังกฤษ) เช่น Ich rechne damit, daß er mich heute anruft. ฉันคาดว่า เขาจะโทรมาหาฉันวันนี้
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
alsขณะที่ (ใช้เชื่อมประโยคที่บ่งสองเหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน)เช่น Er ist angekommen, als ich beim Kochen war.
etw. halten von jmdn./ etw.ประเมินหรือคิดเห็นต่อคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น Ich halte viel von ihm. ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา, See also: einschätzen
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
kommunizieren(vi) |kommunizierte, hat kommuniziert| ติดต่อสื่อสาร, เชื่อมต่อ เช่น Wie kommunizieren Zellen? พวกเซลล์ติดต่อกันอย่างไร, See also: S. mitteilen,
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top