Search result for

เต็มใจ

(49 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็มใจ-, *เต็มใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มใจ[V] be willing to, See also: like, Syn. เต็มอกเต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, Example: ทุกคนเต็มใจที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงานหลักอันนี้, Thai definition: มีน้ำใจ, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง
เต็มใจ[ADV] with one's will, See also: willingly, Syn. เต็มอกเต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, Example: เจ๊กน้อยยินดีให้บริการแก่เพื่อนฝูงอย่างเต็มใจ, Thai definition: มีน้ำใจไม่บกพร่อง, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มใจก. มีนํ้าใจไม่บกพร่อง, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arthur was willing to sacrifice his life to save yours.อาร์เธอร์เต็มใจที่จะพลีชีวิตตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
Are you willing to die for her?งั้นคุณเต็มใจตายเพื่อเธอรึ Babylon A.D. (2008)
When you wish and with your permission, of course.แบบที่คุณเต็มใจเลยนะ Body of Lies (2008)
With pleasure.เต็มใจอย่างยิ่ง The Forbidden Kingdom (2008)
But I am perfectly willing to give back to you your sensitive shit, you know, at a time of your choosing.แต่ผมเต็มใจอย่างยิ่ง ที่จะมอบของสำคัญคืนกลับให้คุณ คุณบอกเวลามาได้เลย Burn After Reading (2008)
And even if I could, I'm not willing to.และ... ต่อให้ช่วยได้ ก็ไม่เต็มใจ The Reader (2008)
Look, I'm willing to takeฟังนะ,ฉันเต็มใจ Shut Down (2008)
You're welcome.ไม่เป็นไร เต็มใจช่วย The Price (2008)
Love to.ด้วยความเต็มใจ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Understood.คิดว่าข้าเชื่อว่าเจ้ายอมเป็นสนมข้าด้วยความเต็มใจเหรอ Goemon (2009)
That's a necessary risk I'm willing to accept.มันจำเป็นต้องเสี่ยง ฉันเต็มใจเสี่ยง Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
She's being forced into this against her will.เธอกำลังถูกบังคับให้ทำเช่นนี้ โดยที่เธอไม่เต็มใจ Chapter Three 'Building 26' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต็มใจ[v.] (temjai) EN: be willing (to) ; like ; happy to do sth ; glad to do sth   FR: consentir
เต็มใจ[adv.] (temjai) EN: wholeheartedly   FR: à coeur joie

English-Thai: Longdo Dictionary
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptant[ADJ] เต็มใจรับ, Syn. receptive
biddable[ADJ] เต็มใจเชื่อฟัง
heart-whole[ADJ] จริงใจ, See also: เต็มใจ, Syn. earnest, sincere, wholehearted
hearty[ADJ] จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted
lief[ADJ] เต็มใจ, See also: ที่ยินดี, Syn. willing
obliging[ADJ] ที่ทำด้วยความเต็มใจ, See also: เต็มใจที่จะช่วย, Syn. willing, helpful, kind
ready[ADJ] เต็มใจ, Syn. eager, willing
take up on[PHRV] เต็มใจยอมรับ
wholehearted[ADJ] เต็มใจ, Syn. resolute, staunch, steadfast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง,ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง,ฉลาด,เหมาะสม,พร้อม,เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely,quick,suitable ###A. inapt,slow, inappropriate)
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
cough(คอฟ) {coughed,coughing,coughs} n. การไอ,เสียงไอ vi.,vt. ไอ,กระแอม. -Phr. (cough up ให้อย่างไม่เต็มใจ)
disincline(ดิส'อินไคลน) vt. ทำให้ไม่ยินยอม,ทำให้ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ
fain(เฟน) adv.,adj. เต็มใจ,ยินดี,ปรารถนา,ใฝ่ฝัน,จำต้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
disinclination(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,ความไม่ยินยอม
disincline(vt) ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม
fain(adj) ใฝ่ฝัน,ปรารถนา,ยินดี,เต็มใจ,ชอบ
fain(adv) ด้วยความเต็มใจ,ด้วยความยินดี,อย่างไม่ปฏิเสธ
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
gamesome(adj) ชอบเล่น,เต็มใจเล่น,ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน
grudge(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความคุมแค้น,ความไม่เต็มใจ
grudge(vt) ขัดข้องใจ,คุมแค้น,อิจฉา,ริษยา,ไม่เต็มใจ
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be prepared to (phrase ) เต็มใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
gern(adj adv) |lieber, am liebsten| ชอบ, ด้วยความเต็มใจ, ด้วยความยินดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top