ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -警-, *警*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[警, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] to guard, to watch; alarm, alert
Radical: Decomposition: 敬 (jìng ㄐㄧㄥˋ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 687

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] to alert; to warn; police, #4,132 [Add to Longdo]
[jǐng fāng, ㄐㄧㄥˇ ㄈㄤ, ] police, #1,315 [Add to Longdo]
[mín jǐng, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] civil police; PRC police; abbr. for 人民察|人民察, #1,831 [Add to Longdo]
[jǐng chá, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, ] police; policeman; policewoman, #1,940 [Add to Longdo]
[jiāo jǐng, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˇ, ] traffic police; acronym for 交通察, #3,409 [Add to Longdo]
[bào jǐng, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] to report (an incident) to the police; to give the alarm; warning; omen, #4,171 [Add to Longdo]
[jǐng gào, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄠˋ, ] to warn; to admonish, #4,568 [Add to Longdo]
[jǐng tì, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧˋ, ] vigilant; alert; on guard; to raise one's guard, #6,049 [Add to Longdo]
[wǔ jǐng, ㄨˇ ㄐㄧㄥˇ, ] armed police, #7,141 [Add to Longdo]
[yù jǐng, ㄩˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] warning; early warning, #7,170 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けいかん, keikan] (n) ตำรวจ
[けいさつ, keisatsu] (n) ตำรวจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
視庁[けいしちょう, keishichou] (n) สำนักงานตำรวจนครบาล , See also: R.
[けいび, keibi] (n) การดูแลรักษาความปลอดภัย
察署[けいさつしょ, keisatsusho] (n) สถานีตำรวจ , See also: S. police station,

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けいえい, keiei] (n,vs) guard; patrol; escort [Add to Longdo]
音器[けいおんき, keionki] (n) car horn; alarm [Add to Longdo]
[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
戒ぶり;戒振り[けいかいぶり, keikaiburi] (n) guarding; guard [Add to Longdo]
戒感[けいかいかん, keikaikan] (n) sense of caution; wariness [Add to Longdo]
戒区域[けいかいくいき, keikaikuiki] (n) hazard area (flood, tsunami, etc.); danger zone; no man's land [Add to Longdo]
[けいかいけいほう, keikaikeihou] (n) air-raid siren [Add to Longdo]
戒色[けいかいしょく, keikaishoku] (n) warning color; warning colour [Add to Longdo]
戒信号[けいかいしんごう, keikaishingou] (n) warning signal; restricted speed signal [Add to Longdo]
戒心[けいかいしん, keikaishin] (n) wariness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you sure you want to call the police?" I asked her.「本当に察を呼びたいのか」と僕は彼女に尋ねた。 [M]
Move along now.官の号令>立ち止まるな。
The policemen were assigned to patrol that area.10人の官がその地域のパトロールについた。
A watchman sat with his legs crossed.1人の備員が脚を組んで座っていた。
Twenty police have arrived on the scene.20人の官が現場に現れた。
The alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.2階で朝早い時間に報器が鳴っているのが聞こえた。
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の官は夜盗を逮捕した。2人は夜盗がミラー夫人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
500 policemen were put on strict alert.500人の官が厳重な備態勢おかれた。
You should go to the police and check in out yourself.あなたは察に行って、自分でそれを調べるべきだ。
That guard tends to do everything by the book.あの備員は何でも規則通りにする傾向がある。
The American police are in blue uniforms.アメリカの官は青い制服を着ている。
Forewarned is forearmed.あらかじめ告を受けているのは、あらかじめ武装しているに同じ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me neither, but they say it's a swell joint. No school, no cops.[JA] いい所らしいな 学校も察もなし Pinocchio (1940)
Judges have gone mad and so have policemen.[JA] 判事や官が発狂したことも And Then There Were None (1945)
Guard.[CN]  The Hurricane (1999)
_[JA] 犯罪現場部隊  The Beach (2016)
Pigs. Cops.[JA] 豚  I Wasn't Ready (2013)
No![CN] 察先生 Sweet Revenge (1977)
Alarm![CN] 报! The Devil Strikes at Night (1957)
- DCPD.[CN] -华盛顿察局 Bullet to the Head (2012)
LAPD.[JA] ロス市です Surf N Turf (2016)
It looks like a job for the police.[JA] 察を呼んだほうが― Sherlock Jr. (1924)
Open up.[JA] 察だ 開けろ Episode #3.1 (2013)
- Police![JA] 察だ! La Llorona (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
告音[けいこくおん, keikokuon] warning sound [Add to Longdo]
報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] WARNEN, VERWARNEN [Add to Longdo]
[けいこく, keikoku] Warnung, Mahnung [Add to Longdo]
[けいほう, keihou] Alarm, Warnung [Add to Longdo]
[けいかん, keikan] Polizeibeamter, Polizist [Add to Longdo]
[けいさつ, keisatsu] Polizei [Add to Longdo]
察署[けいさつしょ, keisatsusho] Polizeirevier [Add to Longdo]
[けいかい, keikai] Vorsichtsmassregel, Warnung [Add to Longdo]
[けいてき, keiteki] Alarmsirene, -Hupe, Autohupe [Add to Longdo]
[けいし, keishi] Polizeiinspektor [Add to Longdo]
視庁[けいしちょう, keishichou] Polizeipraesidium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top