ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mean

M IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mean-, *mean*
Possible hiragana form: めあん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
means(n) วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ, See also: instrument, method, course of action, Syn. agency
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, Syn. meanwhile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mean(vt) หมายความว่า, See also: แปลว่า, แสดงว่า, Syn. imply, indicate, denote, signify
mean(vt) มีเจตนา, See also: ตั้งใจ, มุ่งหมาย, Syn. intend
mean(vi) ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย
mean(vt) มีความหมายต่อ, See also: มีความสำคัญต่อ
mean(adj) ใจร้าย, See also: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม, Syn. base, ignoble, small-minded
mean(adj) ทรุดโทรม, See also: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม, Syn. shabby
mean(n) ค่าเฉลี่ย, See also: ตัวกลาง, มัชฌิม, Syn. average, middle, median, midpoint
means(n) วิธี, See also: วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง, Syn. channel, medium, factor
means(n) เงินทอง, See also: ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง, Syn. resources, property
meant(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย, มีเจตนา, ตั้งใจ, หมายถึง, ทำให้เกิดขึ้น, นำมาซึ่ง, มีความหมายต่อ, มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ, มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย, ชั้นต่ำ, ไม่สำคัญ, ถ่อย, สกปรก, เลว, ใจแคบ, ขี้เหนียว, เห็นแก่ตัว, สร้างความเดือดร้อน, ร้าย, เชี่ยวชาญ, ประทับใจ, ระหว่างกลาง, โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meander(มีแอน'เดอะ) vi. วกเวียน, ร่อนเร่, พูดวกเวียน. n. ทางวกเวียน, ทางเขาวงกต, การวกเวียน, การเคลื่อนที่วกเวียนไปมา., See also: meanderer n. meanderingly adv. meanderous adj., Syn. twist, turn
meaning(มีน'นิง) n. ความหมาย, จุดประสงค์, ความสำคัญ. adj. มีความหมาย, มุ่งหมายไว้, ตั้งใจไว้., See also: meaningly adv.
meaningful(มีน'นิงฟูล) adj. มีความหมาย, สำคัญ., See also: meaningfully adv. meaningfulness n., Syn. significant
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย, ไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย, อย่างน่าดูหมิ่น, อย่างขี้เหนียว, อย่างเห็นแก่ตัว, อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง, อย่างพอควร
means(มีนซฺ) วิธีการ, เครื่องมือ, ทรัพย์สินจำนวนมากมาย, จำนวนมากมาย
meant(เมนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ mean
meantime(มีน'ไทมฺ) n. เวลาแทรก, เวลาในระหว่างนั้น. adv. ในเวลาระหว่างนั้น
meanwhile(มีน'ไวล์) n., adv. เวลาในระหว่างนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
meander(vi) คดเคี้ยว, วกวน, ท่องเที่ยวไป, เร่รอน
meaning(adj) มีความหมาย, ตั้งใจ, มุ่งหมาย, มีเจตนา
meaning(n) ความหมาย, นัย, คำแปล, เป้าหมาย, ความสำคัญ
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย, ไม่สำคัญ, ไร้ค่า
meanly(adv) อย่างเลว, อย่างตระหนี่, อย่างพอควร, อย่างปานกลาง
meanness(n) ความสกปรก, ความเลว, ความตระหนี่, ความต่ำต้อย
means(n) วิธี, เครื่องมือ, ทรัพย์สิน, พาหะ, รายได้
meant(vt pt และ pp ของ) mean
meantime(adv) ในระหว่างนั้น, บัดนั้น, ในเวลาเดียวกัน
meanwhile(adv) ในระหว่างนั้น, บัดนั้น, ในเวลาเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meanมัชฌิม, ตัวกลาง, ค่าเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
meanมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meanมัชฌิม, ค่าเฉลี่ย [ มีความหมายเหมือนกับ average ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mean ageอายุเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at accession to the labour forceอายุเฉลี่ยเมื่อเข้าสู่กำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at first marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรส [ ดู average age at marriage ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at seperation from the labour forceอายุเฉลี่ยเมื่อออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age of fathersอายุเฉลี่ยของบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age of fertilityอายุเฉลี่ยของภาวะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meanค่าเฉลี่ย, ค่าของตัวกลาง, คะแนนเฉลี่ย, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชณิมเลขคณิต, ค่ามัชฌิม [การแพทย์]
mean annual rainfallmean annual rainfall, ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
mean annual runoffmean annual runoff, น้ำท่ารายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mean daily maximum temperatrueอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]
Mean daily minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]
Mean daily temperatureอุณหภูมิเฉลี่ยราย วัน [อุตุนิยมวิทยา]
mean deviationค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ดู  average deviation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mean GPAค่าเฉลี่ยของแต้มเฉลี่ย [การแพทย์]
Mean monthly maximum temperatureอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยประจำเดือน [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
mean thermal expansion coefficient(n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You mean now?- ตอนนี้อะนะ? Sin of Omission (2011)
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-You mean he can't talk?คุณหมายความว่าเขาไม่ สามารถพูดคุย? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sorry, I didn't mean to hit you.ขอโทษที ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณ The Great Dictator (1940)
No, I mean he can't talk.ไม่ครับ ไข้หวัดลงคอ ครับ The Great Dictator (1940)
By means of psychology.โดย จิตวิทยา ครับ The Great Dictator (1940)
You mean I will!คุณจะให้ผมทำเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
- Well, we'll see. - You mean maybe I will?ก็ เราจะเห็น คุณหมายถึงฉัน อาจจะ? Pinocchio (1940)
- Ya mean I'm good?ยา หมายความว่าฉันดีหรือไม่? Pinocchio (1940)
Does that mean I'm an actor? Sure.หมายความว่าฉันเป็นนักแสดง? Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meanA big title does not necessarily mean a high position.
meanA breakdown in the negotiations will mean war.
meanA cicada means to cry every summer.
mean"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
meanAfter I asked him a question, what he meant was clarified.
meanA gentleman is a man of independent means.
meanA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
meanAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
meanA job is not merely a means to earn a living.
meanAll of them have independent means.
meanAll possible means have been tried.
meanAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนัย(n) implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ตึ๋งหนืด(adj) stingy, See also: mean, miserly, Syn. ขี้เหนียว, งก, เค็ม, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: ฉายายายเป็นคนตึ๋งหนืดของเธอใครๆ ก็รู้กันไปทั่ว, Notes: (ปาก)
มีความหมาย(v) meaningful, Syn. สื่อความหมาย, Ant. ไร้ความหมาย, Example: คำสองคำนี้มีความหมายต่างกัน ต้องระวังในการเลือกใช้ให้ดี, Thai Definition: สื่อความในภาษาได้ว่าหมายถึงอะไร
รกสมอง(adj) meaningless, See also: absurd, Example: เรื่องรกสมองแบบนี้ คุณจะไปคิดมากทำไม, Thai Definition: ที่ไม่มีประโยชน์
เงื่อนความ(n) conditional meaning, See also: meaning under a condition, Count Unit: ความ, Thai Definition: ความที่มีความหมายเป็นเงื่อนไข
ระหว่าง(adv) during, See also: meanwhile, meantime, in the meantime, Example: ระหว่างการเดินทาง เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย, Thai Definition: เวลาที่กำลังเป็นไปอยู่
ลู่ทาง(n) way, See also: means, method, avenue, path, Syn. ลาดเลา, ทาง, แนวทาง, Example: ผู้บริหารได้พัฒนาระบบการบริหารงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางความสำเร็จ, Thai Definition: ร่องรอยหรือแนวทางที่นำให้ดำเนินการต่างๆ ต่อไปยังจุดหมายได้
วิถีทาง(n) way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai Definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้
วิธี(n) means, See also: way, method, process, mode, Syn. แบบ, ทาง, แนว, Example: การหาเงินทำนุบำรุงโบราณสถานในช่วงดังกล่าวใช้วิธีลงโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก, Count Unit: วิธี, Thai Definition: ทางหรือหนทางที่จะทำ
เหนียว(adj) stingy, See also: mean, miserly, niggardly, parsimonious, penny-pinching, ungenerous, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, เหนียวหนืด, ขี้ตืด, ขี้งก, Example: เพื่อนฝูงรู้กันทั่วว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [ prefix meaning ancient, prime, primary, primordial ]  FR: [ préfixe indiquant l'ancienneté ]
เฉลี่ย[chalīa] (adj) EN: average ; mean  FR: moyen
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [ m ] ; chemin [ m ] ; méthode [ f ] ; canal [ m ]
ชั่ว[chūa] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean  FR: méchant ; mauvais ; malade
โดย[dōi] (prep) EN: by ; via ; with ; by means of ; through  FR: par ; en ; avec ; au moyen de
โดยอาศัย[dōi āsai] (x) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to  FR: à l'aide de ; à force de
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEAN M IY1 N
MEANY M IY1 N IY0
MEANT M EH1 N T
MEANS M IY1 N Z
MEANS' M IY1 N Z
MEANEY M IY1 N IY0
MEANOR M IY1 N ER0
MEANER M IY1 N ER0
MEANDER M IY0 AE1 N D ER0
MEANEST M IY1 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mean (v) mˈiːn (m ii1 n)
means (v) mˈiːnz (m ii1 n z)
meant (v) mˈɛnt (m e1 n t)
meany (n) mˈiːniː (m ii1 n ii)
meaner (j) mˈiːnər (m ii1 n @ r)
meanie (n) mˈiːniː (m ii1 n ii)
meanly (a) mˈiːnliː (m ii1 n l ii)
meander (v) mˈɪˈændər (m i1 a1 n d @ r)
meanest (j) mˈiːnɪst (m ii1 n i s t)
meanies (n) mˈiːnɪz (m ii1 n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
办法[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] means; method; way (of doing sth) #654 [Add to Longdo]
意义[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] meaning; significance #745 [Add to Longdo]
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed #4,109 [Add to Longdo]
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation #6,769 [Add to Longdo]
生产资料[shēng chǎn zī liào, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] means of production #11,226 [Add to Longdo]
语义[yǔ yì, ㄩˇ ㄧˋ, / ] meaning of words; semantic #17,140 [Add to Longdo]
狰狞[zhēng níng, ㄓㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] mean and ferocious #23,197 [Add to Longdo]
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, / ] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes #28,141 [Add to Longdo]
平均数[píng jūn shù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˋ, / ] mean (statistics) #30,075 [Add to Longdo]
词义[cí yì, ㄘˊ ㄧˋ, / ] meaning of a word #32,032 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meeresspiegel { m }Mean Sea Level (MSL) [Add to Longdo]
Mittelwasserabfluss { m }mean discharge [Add to Longdo]
Mittelwert { m } | Mittelwerte { pl }mean value | mean values [Add to Longdo]
Mittelwertsatz { m } [ math. ]mean value theorem [Add to Longdo]
gemein; hinterhältig; böse; niederträchtig { adj } | gemeiner; hinterhältiger; böser; niederträchtiger | am gemeinsten; am hinterhältigsten; am bösesten; am niederträchtigstenmean | meaner | meanest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv, n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) #312 [Add to Longdo]
方法[ほうほう, houhou] (n) method; process; manner; way; means; technique; (P) #316 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] (n, vs) meaning; significance; (P) #491 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n) (1) (abbr) (See 御店) merchant's home; (2) (See 店子) rented home; (3) (orig. meaning, also written as 棚) (See 店棚) store; shop #497 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
算術平均[さんじゅつへいきん, sanjutsuheikin] arithmetic mean [Add to Longdo]
仕様[しよう, shiyou] means, specification [Add to Longdo]
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
平均[へいきん, heikin] mean (a-no), average [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mean \Mean\, v. i.
   To have a purpose or intention. [Rare, except in the phrase
   to mean well, or ill.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mean \Mean\ (m[=e]n), a. [Compar. {Meaner} (m[=e]n"[~e]r);
   superl. {Meanest}.] [OE. mene, AS. m[=ae]ne wicked; akin to
   m[=a]n, a., wicked, n., wickedness, OS. m[=e]n wickedness,
   OHG. mein, G. meineid perjury, Icel. mein harm, hurt, and
   perh. to AS. gem[=ae]ne common, general, D. gemeen, G.
   gemein, Goth. gam['a]ins, and L. communis. The AS. gem[=ae]ne
   prob. influenced the meaning.]
   [1913 Webster]
   1. Destitute of distinction or eminence; common; low; vulgar;
    humble. "Of mean parentage." --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       The mean man boweth down, and the great man humbleth
       himself.               --Is. ii. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting dignity of mind; low-minded; base; destitute of
    honor; spiritless; as, a mean motive.
    [1913 Webster]
 
       Can you imagine I so mean could prove,
       To save my life by changing of my love ? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Of little value or account; worthy of little or no regard;
    contemptible; despicable.
    [1913 Webster]
 
       The Roman legions and great Caesar found
       Our fathers no mean foes.       --J. Philips.
    [1913 Webster]
 
   4. Of poor quality; as, mean fare.
    [1913 Webster]
 
   5. Penurious; stingy; close-fisted; illiberal; as, mean
    hospitality.
    [1913 Webster]
 
   Note: Mean is sometimes used in the formation of compounds,
      the sense of which is obvious without explanation; as,
      meanborn, mean-looking, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Base; ignoble; abject; beggarly; wretched; degraded;
     degenerate; vulgar; vile; servile; menial; spiritless;
     groveling; slavish; dishonorable; disgraceful; shameful;
     despicable; contemptible; paltry; sordid. See {Base}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mean \Mean\ (m[=e]n), v. t. [imp. & p. p. {Meant} (m[e^]nt); p.
   pr. & vb. n. {Meaning}.] [OE. menen, AS. m[=ae]nan to recite,
   tell, intend, wish; akin to OS. m[=e]nian to have in mind,
   mean, D. meenen, G. meinen, OHG. meinan, Icel. meina, Sw.
   mena, Dan. mene, and to E. mind. [root]104. See {Mind}, and
   cf. {Moan}.]
   1. To have in the mind, as a purpose, intention, etc.; to
    intend; to purpose; to design; as, what do you mean to do?
    [1913 Webster]
 
       What mean ye by this service ?    --Ex. xii. 26.
    [1913 Webster]
 
       Ye thought evil against me; but God meant it unto
       good.                 --Gen. 1. 20.
    [1913 Webster]
 
       I am not a Spaniard
       To say that it is yours and not to mean it.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To signify; to indicate; to import; to denote.
    [1913 Webster]
 
       What mean these seven ewe lambs ?   --Gen. xxi.
                          29.
    [1913 Webster]
 
       Go ye, and learn what that meaneth.  --Matt. ix.
                          13.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mean \Mean\, n.
   1. That which is mean, or intermediate, between two extremes
    of place, time, or number; the middle point or place;
    middle rate or degree; mediocrity; medium; absence of
    extremes or excess; moderation; measure.
    [1913 Webster]
 
       But to speak in a mean, the virtue of prosperity is
       temperance; the virtue of adversity is fortitude.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       There is a mean in all things.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The extremes we have mentioned, between which the
       wellinstracted Christian holds the mean, are
       correlatives.             --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A quantity having an intermediate value between
    several others, from which it is derived, and of which it
    expresses the resultant value; usually, unless otherwise
    specified, it is the simple average, formed by adding the
    quantities together and dividing by their number, which is
    called an {arithmetical mean}. A {geometrical mean} is the
    nth root of the product of the n quantities being
    averaged.
    [1913 Webster]
 
   3. That through which, or by the help of which, an end is
    attained; something tending to an object desired;
    intermediate agency or measure; necessary condition or
    coagent; instrument.
    [1913 Webster]
 
       Their virtuous conversation was a mean to work the
       conversion of the heathen to Christ. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       You may be able, by this mean, to review your own
       scientific acquirements.       --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       Philosophical doubt is not an end, but a mean. --Sir
                          W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense the word is usually employed in the
      plural form means, and often with a singular attribute
      or predicate, as if a singular noun.
      [1913 Webster]
 
         By this means he had them more at vantage.
                          --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         What other means is left unto us. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   4. pl. Hence: Resources; property, revenue, or the like,
    considered as the condition of easy livelihood, or an
    instrumentality at command for effecting any purpose;
    disposable force or substance.
    [1913 Webster]
 
       Your means are very slender, and your waste is
       great.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) A part, whether alto or tenor, intermediate between
    the soprano and base; a middle part. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The mean is drowned with your unruly base. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Meantime; meanwhile. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   7. A mediator; a go-between. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       He wooeth her by means and by brokage. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {By all means}, certainly; without fail; as, go, by all
    means.
 
   {By any means}, in any way; possibly; at all.
    [1913 Webster]
 
       If by any means I might attain to the resurrection
       of the dead.             --Phil. iii.
                          ll.
    [1913 Webster]
 
   {By no means}, or {By no manner of means}, not at all;
    certainly not; not in any degree.
    [1913 Webster]
 
       The wine on this side of the lake is by no means so
       good as that on the other.      --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mean \Mean\, a. [OE. mene, OF. meiien, F. moyen, fr. L. medianus
   that is in the middle, fr. medius; akin to E. mid. See
   {Mid}.]
   1. Occupying a middle position; middle; being about midway
    between extremes.
    [1913 Webster]
 
       Being of middle age and a mean stature. --Sir. P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. Intermediate in excellence of any kind.
    [1913 Webster]
 
       According to the fittest style of lofty, mean, or
       lowly.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) Average; having an intermediate value between two
    extremes, or between the several successive values of a
    variable quantity during one cycle of variation; as, mean
    distance; mean motion; mean solar day.
    [1913 Webster]
 
   {Mean distance} (of a planet from the sun) (Astron.), the
    average of the distances throughout one revolution of the
    planet, equivalent to the semi-major axis of the orbit.
 
   {Mean error} (Math. Phys.), the average error of a number of
    observations found by taking the mean value of the
    positive and negative errors without regard to sign.
 
   {Mean-square error}, or {Error of the mean square} (Math.
    Phys.), the error the square of which is the mean of the
    squares of all the errors; -- called also, {mean square
    deviation}, {mean error}.
 
   {Mean line}. (Crystallog.) Same as {Bisectrix}.
 
   {Mean noon}, noon as determined by mean time.
 
   {Mean proportional} (between two numbers) (Math.), the square
    root of their product.
 
   {Mean sun}, a fictitious sun supposed to move uniformly in
    the equator so as to be on the meridian each day at mean
    noon.
 
   {Mean time}, time as measured by an equable motion, as of a
    perfect clock, or as reckoned on the supposition that all
    the days of the year are of a mean or uniform length, in
    contradistinction from apparent time, or that actually
    indicated by the sun, and from sidereal time, or that
    measured by the stars.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mean
   adj 1: approximating the statistical norm or average or expected
       value; "the average income in New England is below that
       of the nation"; "of average height for his age"; "the
       mean annual rainfall" [syn: {average}, {mean(a)}]
   2: characterized by malice; "a hateful thing to do"; "in a mean
     mood" [syn: {hateful}, {mean}]
   3: having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that
     liberal obedience without which your army would be a base
     rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd
     with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something
     essentially vulgar and meanspirited in politics" [syn:
     {base}, {mean}, {meanspirited}]
   4: excellent; "famous for a mean backhand"
   5: marked by poverty befitting a beggar; "a beggarly existence
     in the slums"; "a mean hut" [syn: {beggarly}, {mean}]
   6: (used of persons or behavior) characterized by or indicative
     of lack of generosity; "a mean person"; "he left a miserly
     tip" [syn: {mean}, {mingy}, {miserly}, {tight}]
   7: (used of sums of money) so small in amount as to deserve
     contempt [syn: {beggarly}, {mean}]
   8: of no value or worth; "I was caught in the bastardly traffic"
     [syn: {bastardly}, {mean}]
   n 1: an average of n numbers computed by adding some function of
      the numbers and dividing by some function of n [syn:
      {mean}, {mean value}]
   v 1: mean or intend to express or convey; "You never understand
      what I mean!"; "what do his words intend?" [syn: {mean},
      {intend}]
   2: have as a logical consequence; "The water shortage means that
     we have to stop taking long showers" [syn: {entail}, {imply},
     {mean}]
   3: denote or connote; "`maison' means `house' in French"; "An
     example sentence would show what this word means" [syn:
     {mean}, {intend}, {signify}, {stand for}]
   4: have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant to
     help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to
     return early that night" [syn: {intend}, {mean}, {think}]
   5: have a specified degree of importance; "My ex-husband means
     nothing to me"; "Happiness means everything"
   6: intend to refer to; "I'm thinking of good food when I talk
     about France"; "Yes, I meant you when I complained about
     people who gossip!" [syn: {think of}, {have in mind}, {mean}]
   7: destine or designate for a certain purpose; "These flowers
     were meant for you"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top