ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

したがる

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -したがる-, *したがる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You will have your own way.あなたはどうしても自分の思いどおりにしたがる
America likes to claim that it is a "classless" society.アメリカは自国が「階級の無い」社会であると主張したがる
The rich are apt to look down on people.金持ちは人を軽蔑したがる
Banks will try to lend you an umbrella on a sunny day, but they will turn their backs on a rainy day.銀行と言うのはお天気の日に傘を貸したがるが、雨の日には、人を見捨てようとするところだ。
You will have your own way.君はどうしても自分の思いどおりにしたがる。 [M]
You want to have a finger in every pie, don't you?君は何でもかんでも手を出したがる。 [M]
The government tends to control the media.政府はともすればマスメディアを統制したがる
Every man desires to live long, but no man would be old.誰もが長生きしたがるが、誰も年寄りにはなりたがらない。
Boys always want to play football after school.男の子達はみんな放課後フットボールをしたがる
One of the important differences between Japanese and Americans is that Japanese tend to choose a safe course in life, while Americans choose to explore and challenge life.日本人とアメリカ人との重要な違いの一つは、日本人が安全な人生のコースを選ぶ傾向があるのに対して、アメリカ人は人生を探求し、それに挑戦したがることである。
He is always ready to find fault with other people.彼はいつも他人のあら捜しをしたがる
He wants to have everything his own way.彼はなんでも自分のわがまま勝手にしたがる

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hmm. But why should people wanna kiss each other?[JA] ふーん、しかし、なぜ人間は お互いにキスしたがるの? Forbidden Planet (1956)
- What if I don't? Will the old fairy whip it out?[JA] あのゲイ もっといろんなことしたがるだろうな Chameleon (2008)
Why you wanna rock the boat?[JA] なんで騒ぎを起こしたがるの? Heavy Metal (2008)
Why would you want to?[JA] どうしてそうしたがる? Pilot (2008)
In that family everything revolves around that boy.[JA] すぐに真似したがる Sky Palace (1994)
- are gonna want to check that.[JA] - 確認したがるとは思えないからな Rescue Dawn (2006)
Attorney general likes to stay on top of these kind of things.[JA] 司法長官はこの手の事件を 主導したがる Ladies in Red (2008)
You know, there are idiots in this world who wanna take everything we've got.[JA] 奴らはすべてを独占したがる Soylent Green (1973)
Nobody likes being in the hospital. I get that.[JA] 入院したがる人はいない Bit by a Dead Bee (2009)
Why is a Cylon willing to talk at all?[JA] なぜ、サイロンは 話しをしたがるのだろう? Flesh and Bone (2004)
Why you want to drive us?[JA] なぜ私たちの運転手をしたがる Rush Hour 3 (2007)
My uncle's politics take a turn to fucking derangement land, and people want to take it out on me.[JA] おじさんの政策のおかげで つまんない世の中になったんだ みんな それを僕のせいに したがるんだ・・・ Eyeborgs (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top