Search result for

yearning

(34 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yearning-, *yearning*, yearn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yearning[N] ความปรารถนาอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you must continue to have the yearning for the passion of music.แต่เธอจำต้องมีความรู้สึกหลงใหลในดนตรีอย่างต่อเนื่อง Beethoven Virus (2008)
While yearning, while yearning so muchขณะที่ถวิลหา, ขณะที่คิดถึงมากๆ Episode #1.7 (2008)
While yearning, while yearning so muchขณะที่ถวิลหา, ขณะที่คิดถึงมากๆ Episode #1.7 (2008)
Yearning, striving to be accepted, But then... there's this appealing counter note Of sincerity and optimism.แรงปรารถนา ความพยายาม เพื่อให้ถูกยอมรับ แต่แล้ว... มีแรงต้านที่ดึงดูดความบริสุทธ์ ไร้เดียงสา The Wrath of Con (2009)
As a yearning for my son, or... like a conversation with my dead son.อ้อ, \ มันโอเค มีคนที่ฉันชอบของ Postman to Heaven (2009)
If yearning for the deceased lessens...ถ้านั้นทำให้คนที่ตายไปแล้วอ่อนแอลง Postman to Heaven (2009)
I'm not hearing the cries of a deformed creature yearning to be king."หมู่เมฆามืดครึ้มเหนือบ้านเรา ดั่งความใกล้ชิดของท้องทะเลใต้พสุธา The King's Speech (2010)
Yearning for a larger audience, are we, B-B-Bertie?แล้วคุณล่ะเป็นบ้าอะไร ทำไมถึงจะให้ฉันพูดถึงเรื่องนี้อยู่ได้ The King's Speech (2010)
You're both staring at each other in slow motion, which although cheesy and obvious, it underscores your respective yearnings.จ้องมองไปที่อีกฝ่าย แล้วก็กลายเป็นภาพสโลว์โมชั่น มันเดาง่ายแล้วก็น่าเบื่อไปหน่อย แต่ก็ทำให้วูบวาบดีเนอะ Vampires Suck (2010)
Time passed, but my yearning for Edward never subsided.วันเวลาผ่านไปแต่ว่าเอดเวิร์ดไม่ได้กลับมา Vampires Suck (2010)
I have had many great adventures in this world, but nothing has dampen that yearning.กระผมได้เดินทางผจญภัยมามากมายในโลกนี้ แต่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับความปรารถนานั้น The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
That's what my feelings, my subjective feelings of pain and pleasure and of yearning are.นั่นคือสิ่งที่ความรู้สึกของฉันรู้สึก ส่วนตัวของฉัน ของความเจ็บปวดและความสุขและ ความปรารถนาเป็น Is There Life After Death? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yearningHe thought of them yearning for fame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโหยหา[N] yearning, See also: wishing for, seeking, Syn. ความปรารถนา, Example: การโหยหาความรักเป็นพฤติกรรมของคนที่ขาดความอบอุ่นในวัยเด็ก, Thai definition: การคร่ำครวญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need   FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YEARNING    Y ER1 N IH0 NG
YEARNINGS    Y ER1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yearning    (v) (y @@1 n i ng)
yearnings    (n) (y @@1 n i ng z)
yearningly    (a) (y @@1 n i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結婚願望[けっこんがんぼう, kekkonganbou] (n) desire for marriage; marriage aspiration; yearning for marriage [Add to Longdo]
思慕[しぼ, shibo] (n,vs) yearning; deep affection; (P) [Add to Longdo]
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P) [Add to Longdo]
想望[そうぼう, soubou] (n,vs) longing; yearning [Add to Longdo]
追慕[ついぼ, tsuibo] (n,vs) cherishing the memory of; yearning for [Add to Longdo]
憧れ(P);憬れ[あこがれ, akogare] (n,adj-no) yearning; longing; aspiration; (P) [Add to Longdo]
悩ましげ[なやましげ, nayamashige] (adj-na) languishing; yearning; desiring [Add to Longdo]
慕情[ぼじょう, bojou] (n) longing; yearning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yearn \Yearn\ (y[~e]rn), v. t. [imp. & p. p. {Yearned}; p. pr. &
   vb. n. {Yearning}.] [Also earn, ern; probably a corruption of
   OE. ermen to grieve, AS. ierman, yrman, or geierman, geyrman,
   fr. earm wretched, poor; akin to D. & G. arm, Icel. armr,
   Goth. arms. The y- in English is perhaps due to the AS. ge
   (see {Y-}).]
   To pain; to grieve; to vex. [Obs.] "She laments, sir, for it,
   that it would yearn your heart to see it." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      It yearns me not if men my garments wear. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 yearning \yearn"ing\, n.
   1. prolonged unfulfilled desire or need.
 
   Syn: longing.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 yearning \yearn"ing\, adj.
   1. full of longing or unfulfilled desire.
 
   Syn: wistful.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yearning
   n 1: prolonged unfulfilled desire or need [syn: {longing},
      {yearning}, {hungriness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top