Search result for

มุ่งหมาย

(54 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่งหมาย-, *มุ่งหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งหมาย[V] aim at, See also: intend, mean, desire, endeavour, set one's sights on, Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย, หมายมุ่ง, Example: คู่แข่งมุ่งหมายจะทำลายภาพบริษัทเราอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai definition: ตั้งใจกำหนดหรือปรารถนาสิ่งใดให้เป็นไปตามประสงค์
มุ่งหมาย[V] intend, See also: aim, mean, propose, object to, Syn. ตั้งใจ, ปรารถนา, ปอง, Example: การปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุ่งหมายก. ตั้งใจที่จะให้บรรลุถึงจุดที่หมายไว้.
ประสงค์มุ่งหมาย, มุ่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men,เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย Dying Changes Everything (2008)
You know that from the beginning my intentions weren't innocentท่านก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้ว ความมุ่งหมายของข้านั้นเพื่ออะไร Portrait of a Beauty (2008)
My goal is to get you to say, "Gee, you are you".จุดมุ่งหมายของผมคือ\ ให้คุณค้นพบว่า\"โอ คุณคือคุณ\" The Love Guru (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
He did, too. Money no object.เขาทำแบบนี้ด้วย ใช้เงินแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย Frost/Nixon (2008)
"The aim of the Jew is to become the ruler of humanity."จุดมุ่งหมายของพวกยิว คือ ต้องการที่จะครอบครองมนุษยชาติ.. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Perhaps if I knew the purpose...บางทีถ้าผมรู้ว่ามีจุดมุ่งหมาย.. Taken (2008)
She was very purposeful. In the last few years, she's different.เธอดูเป็นคนมีจุดมุ่งหมายเสมอ แต่สองสามปีหลัง เธอเปลี่ยนไป The Reader (2008)
All of us are here for something.พวกเราทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อจุดมุ่งหมาย Shut Down (2008)
I gave her a way to deal with the pain. I gave her purpose.ฉันทำให้เธอรับมือกับความเจ็บปวด ฉันทำให้เธอมีจุดมุ่งหมาย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
If you hadn't stolen that box... that child's mother wouldn't have died.อิสระไม่ใช่การใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรอก อย่างน้อยเจ้าน่าจะเข้าใจ Goemon (2009)
If you kill me, I'll get exactly what I want.ถ้าคุณฆ่าผม นั่นจะทำให้ผมบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย และมันคืออะไร? Chapter Five 'Exposed' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on   FR: viser ; ambitionner

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim at[PHRV] มุ่งหมายเพื่อ, See also: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ, Syn. drive at, drive for
be at[PHRV] มุ่งหมายที่จะ, See also: ตั้งเป้าเพื่อ, มุ่งมั่นที่จะ, Syn. drive at, get at
direct to[PHRV] มุ่งหมายเพื่อ, See also: ทำเพื่อ, Syn. direct towards
intend as[PHRV] ตั้งใจให้เป็น, See also: มุ่งหมายให้เป็น
intend[VT] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะทำ, Syn. aim, plan, purpose
intend[VI] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะ, Syn. aim, plan, purpose
mark for[PHRV] เพ่งเล็ง, See also: มุ่งหมาย, มุ่งความสนใจที่
mean by[PHRV] เจตนา, See also: มุ่งหมาย, ตั้งใจด้วย, ทำให้เกิดด้วย
mean[VI] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย
think[VI] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration)
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
design(ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์., See also: designed adj. n. แบบ,
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
intend(อินเทนดฺ') vt.,vi. ตั้งใจ,ปรารถนา,มีเจตนา,มุ่งหมาย,มีความหมาย., See also: intender n., Syn. propose
intended(อินเทน'ดิด) adj. ซึ่งมีเจตนา,ตั้งใจว่า,มุ่งหมายไว้,หมั้นหมาย. n. คู่หมั้น.
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา,ความตั้งใจ,ความมุ่งหมาย,จุดประสงค์,ความหมาย,ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น,แน่วแน่,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention

English-Thai: Nontri Dictionary
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
aim(vi) เล็ง,เพ่ง,มุ่งหมาย
design(vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
intend(vi,vt) ตั้งใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา
intention(n) ความตั้งใจ,เจตนา,ความมุ่งหมาย
meaning(adj) มีความหมาย,ตั้งใจ,มุ่งหมาย,มีเจตนา
objective(n) วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย,ที่หมาย
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย
target(n) เป้า,โล่กลม,จุดมุ่งหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
verschwommen(adj adv) เลือนลาง, ไม่แน่ชัด, ไม่มุ่งหมาย , See also: A. klar,gezielt, deutlich
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
sakral(adj) ที่มาจากเหตุผลทางศาสนา, ที่มีจุดมุ่งหมายทางศาสนา เช่น ein sakraler Gesang , See also: S. heilig, A. weltlich, profan,

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top