ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expectation

EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expectation-, *expectation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expectation(n) มาตรฐานที่คาดหวังไว้, See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
expectation(n) สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต, See also: สิ่งที่คาดหวัง, ความควาดหวัง, Syn. anticipation, hope, prospect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความหวัง., Syn. expectancy

English-Thai: Nontri Dictionary
expectation(n) ความหวัง, การคาดคิด, การคาดหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expectation๑. การคาดหมาย ๒. ค่าคาดหมาย [ มีความหมายเหมือนกับ expected value ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expectation damagesค่าเสียหายจากผลประโยชน์ที่คาดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation interestผลประโยชน์ที่คาดหมายไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of lifeความคาดหมายการคงชีพ [ ดู life expectancy ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation of life at birthความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation of life; expectancy of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of unmarried lifeความคาดหมายอายุการอยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation of working lifeความคาดหมายอายุการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation valueค่าคาดหมาย [ ใช้กับทฤษฎีควอนตัม ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectationการคาดหวัง, การประมาณค่า, การคาดคะเน [การแพทย์]
Expectation (Psychology)การคาดหวัง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Expectation of Life at Birthอายุขัยเมื่อแรกเกิด, Example: อายุขัยหรือความคาดหวังคงชีพเฉพาะ ซึ่งหมายถึงความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ย (mean length of life) [สิ่งแวดล้อม]
Expectation of Working Lifeอายุขัยการทำงาน, Example: ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิต การทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Expectation, Appropriateมีความคาดหวังในตัวเด็กแต่พอควร [การแพทย์]
Expectation, Differingความต้องการอย่างอื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am exhausted from living up to your expectations of me.ฉันเหนื่อยกับการมีชีวิต ตามที่เธอหวังไว้กับฉัน Labyrinth (1986)
Why should I live up to other people's expectations instead of my own?ทำไมฉันต้องมาทำตามความต้องการ ของคนอื่น นอกจากของตัวเอง? 10 Things I Hate About You (1999)
My expectations are not that high after 13 years of Mr Oh-But-You-Always-Love-Scarves.หลังจากอยู่กันมา 13 ปี คุณให้ฉันแต่ผ้าพันคอ Love Actually (2003)
He had high expectations for meเขาตั้งความหวังไว้กับผมสูงมาก Spygirl (2004)
leviathan is exceeding all expectations across the board.Leviathan ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ Aqua (2005)
I have high expectations of your skill of doing this during this time of training.เราคาดหวังไว้ในความสามารถของเจ้าในการฝึกฝนครั้งนี้นะ Episode #1.3 (2006)
It also includes the eager expectations and anticipations of the young Crown Princess.มันยังรวมถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าและการคาดเดาเกี่ยวกับเจ้าหญิง Episode #1.3 (2006)
And if I reach the demographic expectation for the baby boomers, it'II go over nine billion.และถ้าผมอยู่ไปจนถึงอายุเฉลี่ยของคนยุคเบบีบูม มันจะไปถึงมากกว่า 9 พันล้าน An Inconvenient Truth (2006)
Whenever I feel pressured by the refugees, and the Da-Mul Army's expectations and wish, I think of you, Ye Soya and Yuri.เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้ารู้สึกกดดันจากผู้อพยพ ความคาดหวังและความปรารถนาจากกองทัพทามูล ข้าจะคิดถึงท่านแม่ เยโซยา และยูริ The Book of the Three Hans (2006)
So I have to adjust my expectations as well.ดังนั้น ฉันต้องเปลี่ยนความคาดหวังใหม่ A Change Is Gonna Come (2007)
I spent so much time trying to live up to his expectations because I thought he had my best interests in mind.ผมพยายามอย่างมากที่จะทำตัว ให้สมกับที่เขาคาดหวัง เพราะผมคิดว่าเขาหวังดีกับผม Dex, Lies, and Videotape (2007)
I have a respectable property of 2, 000 a year in addition to even greater expectations as Lady Gresham's heir, ผมมีเงินเยอะ พอได้ใช้ไปถึง 2, 000 ปีเลย สำหรับการคาดหวังอันยิ่งใหญ่ ให้เป็นผู้รับมรดกของเลดี้เกรแชม Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectationAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
expectationContrary to expectations they won with ease.
expectationDid that hotel meet your expectations?
expectationDid the trip live up to your expectations?
expectationExpectation caused her to be flushed with excitement.
expectationForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
expectationFor one reason or another their holiday in France didn't come up to expectations.
expectationHe did not live up to expectations.
expectationHe failed to come up to our expectations.
expectationHe failed to get elected, contrary to our expectations.
expectationHe fell short of our expectation.
expectationHe raised our expectations only to disappoint us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคาด(n) anticipation, See also: expectation, Syn. การคะเน, การคาดคะเน, Example: มีการคาดกันว่าในปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้น, Thai Definition: การคิดไว้ล่วงหน้า
ความคาดหมาย(n) expectation, See also: anticipation, expectancy, Syn. ความคาดหวัง, ความหวัง, Example: ลูกคนนี้เป็นความคาดหมายของทุกคนในบ้านว่าเขาจะได้ดิบได้ดี เป็นหน้าเป็นตาของทุกคน
ความคาดหวัง(n) expectation, See also: anticipation, hope, Syn. ความคาดหมาย, Example: ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหมาย[khwām khātmāi] (n) EN: expectation
ความคาดหวัง[khwām khātwang] (n) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope  FR: perspective [ f ] ; attente [ f ] ; espoir [ m ] ; expectance [ f ]
ความหวัง[khwāmwang] (n) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire  FR: espoir [ m ] ; espérance [ f ] ; désir [ m ] ; attente [ f ]
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (v, exp) EN: make no sense ; be contrary/against to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations  FR: ne pas avoir de sens
มาตรฐานที่คาดหวังไว้[māttrathān thī khāt wangwai] (n, exp) EN: expectation
ผิดคาด[phitkhāt] (adj) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPECTATION EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N
EXPECTATIONS EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expectation (n) ˌɛkspɛktˈɛɪʃən (e2 k s p e k t ei1 sh @ n)
expectations (n) ˌɛkspɛktˈɛɪʃənz (e2 k s p e k t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] expectation; what one anticipates [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwartung { f } | Erwartungen { pl } | hinter den Erwartungen zurückbleibenexpectation | expectations | to be falling short of expectations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) #159 [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] (n, vs) plans; arrangement; schedule; program; programme; expectation; estimate; (P) #635 [Add to Longdo]
[あん, an] (n, n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P) #1,442 [Add to Longdo]
期待[きたい, kitai] (n, vs) expectation; anticipation; hope; (P) #2,369 [Add to Longdo]
予想[よそう, yosou] (n, vs, adj-no) expectation; anticipation; prediction; forecast; conjecture; (P) #3,621 [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv, n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) #6,079 [Add to Longdo]
当て[あて, ate] (n) (1) aim; object; purpose; end; (2) expectations; prospects; hopes; (3) something that can be relied upon; (n-suf) (4) pad; guard; (n-suf, n-pref) (5) blow; strike; (P) #6,421 [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) #6,602 [Add to Longdo]
望み[のぞみ, nozomi] (n) (1) wish; desire; hope; (2) prospect; expectation; (one's) hopes; (P) #10,516 [Add to Longdo]
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) #14,425 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expectation \Ex`pec*ta"tion\n. [L. expectio. exspectio: cf. F.
   expectation.]
   1. The act or state of expecting or looking forward to an
    event as about to happen. "In expectation of a guest."
    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       My soul, wait thou only upon God, for my expectation
       is from him.             --Ps. lxii. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is expected or looked for.
    [1913 Webster]
 
       Why our great expectation should be called
       The seed of woman.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The prospect of the future; grounds upon which something
    excellent is expected to happen; prospect of anything good
    to come, esp. of property or rank.
    [1913 Webster]
 
       His magnificent expectations made him, in the
       opinion of the world, the best match in Europe.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       By all men's eyes a youth of expectation. --Otway.
    [1913 Webster]
 
   4. The value of any chance (as the prospect of prize or
    property) which depends upon some contingent event.
    Expectations are computed for or against the occurrence of
    the event.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) The leaving of the disease principally to the
    efforts of nature to effect a cure.
    [1913 Webster]
 
   {Expectation of life}, the mean or average duration of the
    life individuals after any specified age.
 
   Syn: Anticipation; confidence; trust.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expectation
   n 1: belief about (or mental picture of) the future [syn:
      {expectation}, {outlook}, {prospect}]
   2: anticipating with confidence of fulfillment [syn:
     {anticipation}, {expectation}]
   3: the feeling that something is about to happen
   4: the sum of the values of a random variable divided by the
     number of values [syn: {arithmetic mean}, {first moment},
     {expectation}, {expected value}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top