Search result for

attractive

(89 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attractive-, *attractive*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attractive    [ADJ] มีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. good-looking, pleasing
attractively    [ADV] อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. charmingly, appealingly
attractiveness    [N] ความน่าดึงดูด, Syn. appeal, charm

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attractiveAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
attractiveOf the three boys, the youngest is the most attractive.
attractiveYou are very attractive in blue.
attractiveDo you think her attractive?
attractiveChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
attractiveJane is more attractive than Susan.
attractiveJon is far more attractive than Tom.
attractiveThat makes you even more attractive.
attractiveThe position carries with it an attractive salary.
attractiveThe interior of the house was very attractive.
attractiveThe idea is very attractive.
attractiveThe idea is very attractive.
attractiveThe profession is attractive to women.
attractiveYour offer is very attractive, but we will have to think about it.
attractiveIf you are not satisfied with your share, I'll make it a bit more attractive.
attractivePeople usually find it very difficult to break the ice when they met someone extremely attractive for the first time.
attractiveMary has as attractive a personality as her sister.
attractiveA model must have an attractive body.
attractiveMy niece is attractive and mature for her age.
attractiveI've got an attractive proposition for you.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Wasn't a very attractive thing to say, was it?นั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดเลย Rebecca (1940)
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ Return to Oz (1985)
It's much more attractive. Madam. Hello.คุณภาพปลอกกระสุน... Schindler's List (1993)
You think men would find that attractive?คุณคิดว่าผู้ชายจะพบว่าน่าสนใจ? Pulp Fiction (1994)
I don't give a damn what men find attractive.ฉันไม่ให้แช่งสิ่งที่มนุษย์พบที่น่าสนใจ Pulp Fiction (1994)
That's attractive.หล่อไม่เบาเลยนี่ The One with George Stephanopoulos (1994)
Horribly attractive. I'll be shutting up now.น่าเกลียดน่าชังมาก ฉันไม่พูดล่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I've done everything I could to make myself attractive for you.ฉันได้ทำทุกอย่างที่ฉันสามารถที่จะทำให้ตัวเองที่น่าสนใจสำหรับคุณ The Birdcage (1996)
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners.เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า Seven Years in Tibet (1997)
AII the while making me more attractive to you.ก็เพราะว่า มัีนทำให้ คุณสนใจฉันมากขึ้น The Story of Us (1999)
Hmm. And now, sadly, here is Savannah, teeming with the most attractive young women, and nobody, absolutely nobody... to satisfy them.น่าเศร้าใจนักที่ขณะนี้ซาวันน่าห์ ยั้วเยี้ยไปด้วยหญิงสาวที่งามงด... The Legend of Bagger Vance (2000)
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids.มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้... Valentine (2001)
Well, look, I think she's very attractive.I think she's very attractiveMaid in Manhattan (2002)
I find that attractive in a male.ฉันก็กำลังหาชายที่น่าสนใจอยู่. Ice Age (2002)
And I am primarily attractive to girls who are cooler, game for a laugh.คนอย่างฉันมันต้องกับสาวฮ็อตๆเว้ย Love Actually (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวยงาม    [ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
พิไล    [ADJ] pretty, See also: attractive, beautiful, Syn. วิไล, งาม, งดงาม, สวย, Thai definition: ที่มีลักษณะซึ่งเห็นแล้วชื่นชอบพอใจ
มีเสน่ห์    [ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ ตรงที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ที่น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีลักษณะที่ชวนให้รัก
เป็นที่ดึงดูด [ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์
แฉล้ม [ADJ] lovely, See also: attractive, beautiful, charming, graceful, pretty, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: เธอเอียงคอถามเขาหน้าแฉล้ม
มโนชญ์    [ADJ] attractive, See also: beautiful, charming, pretty, lovable, pleasing, Syn. งาม, Thai definition: เป็นที่พอใจ, Notes: (สันสกฤต)
อลงการ    [ADV] attractive decorated, Example: เขาสร้างเวทีได้ใหญ่โตอลงการมาก, Thai definition: อย่างที่งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ    [ADV] attractively decorated, Example: การแสดงครั้งนี้ประดับตกแต่งได้อลังการมาก, Thai definition: งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความเท่    [N] smart, See also: attractiveness, Syn. ความโก้, ความเก๋, ความโก้เก๋, Ant. ความเชย, ความล้าสมัย, Example: วัยรุ่นนิยมเลียนแบบแฟชั่นตะวันตกเพื่อความเท่
จับตา    [ADV] attractively, See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly, Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา, Ant. ละสายตา, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยจับตาคนหนึ่ง, Thai definition: เห็นแล้วชอบหรือพอใจ ชวนให้มองนานๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
จืดตา[v.] (jeūttā) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull   
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[adj.] (khīriu) EN: plain ; unattractive ; ugly   FR: quelconque
ความน่าดึงดูดใจ[n.] (khwām nādeungdūtjai) EN: attractiveness   
ความน่าสนใจ[n.] (khwām nāsonjai) EN: attractiveness ; interestedness   FR: attractivité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTRACTIVE    AH0 T R AE1 K T IH0 V
ATTRACTIVELY    AH0 T R AE1 K T IH0 V L IY0
ATTRACTIVENESS    AH0 T R AE1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attractive    (j) (@1 t r a1 k t i v)
attractively    (a) (@1 t r a1 k t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuckstein {m}attractive stone; gemstone [Add to Longdo]
attraktive Ausstattung {f}attractive terms [Add to Longdo]
attraktiv; anziehend {adj} | attraktiver | am attraktivstenattractive | more attractive | most attractive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
アトラクティブ[, atorakuteibu] (adj-na) attractive [Add to Longdo]
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]
ダサメン[, dasamen] (n) (sl) (derog) (See ださい) geeky, unattractive man [Add to Longdo]
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face [Add to Longdo]
チャームポイント[, cha-mupointo] (n) most attractive feature of a person (wasei [Add to Longdo]
ナイスバディ(P);ナイスボディ;ナイスバディー;ナイスボディー[, naisubadei (P); naisubodei ; naisubadei-; naisubodei-] (n,adj-na) attractive body (wasei [Add to Longdo]
ナイスミドル[, naisumidoru] (n) attractive middle-aged man (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, ] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness [Add to Longdo]
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, / ] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo [Add to Longdo]
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] attractive; charming [Add to Longdo]
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, ] attractive; charming; enchanting; magnetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, a. [Cf. F. attractif.]
   1. Having the power or quality of attracting or drawing; as,
    the attractive force of bodies. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Attracting or drawing by moral influence or pleasurable
    emotion; alluring; inviting; pleasing. "Attractive
    graces." --Milton. "Attractive eyes." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Flowers of a livid yellow, or fleshy color, are most
       attractive to flies.         --Lubbock.
    [1913 Webster] -- {At*tract"ive*ly}, adv. --
    {At*tract"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, n.
   That which attracts or draws; an attraction; an allurement.
   [1913 Webster]
 
      Speaks nothing but attractives and invitation. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attractive
   adj 1: pleasing to the eye or mind especially through beauty or
       charm; "a remarkably attractive young man"; "an
       attractive personality"; "attractive clothes"; "a book
       with attractive illustrations" [ant: {unattractive}]
   2: having power to arouse interest; "an attractive opportunity";
     "the job is attractive because of the pay"
   3: having the properties of a magnet; the ability to draw or
     pull; "an attractive force"; [ant: {repulsive(a)}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top