ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attractive

AH0 T R AE1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attractive-, *attractive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attractive(adj) มีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. good-looking, pleasing
attractively(adv) อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. charmingly, appealingly
attractiveness(n) ความน่าดึงดูด, Syn. appeal, charm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ, มีเสน่ห์, มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing, inviting, enticement
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ, ไม่มีเสน่ห์, ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อหน่าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
attractive(adj) ที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่ามอง, ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ, อย่างมีเสน่ห์, อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wasn't a very attractive thing to say, was it?นั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดเลย Rebecca (1940)
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ Return to Oz (1985)
I've done everything I could to make myself attractive for you.ฉันได้ทำทุกอย่างที่ฉันสามารถที่จะทำให้ตัวเองที่น่าสนใจสำหรับคุณ The Birdcage (1996)
Attractive piece of paper represents space-time and you want to get from point "A" here to "B" there.กระดาษแผ่นนี้คือห่วงเวลา แล้วคุณจะออกจากจุด A ไปยังจุด B Event Horizon (1997)
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners.เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า Seven Years in Tibet (1997)
AII the while making me more attractive to you.ก็เพราะว่า มัีนทำให้ คุณสนใจฉันมากขึ้น The Story of Us (1999)
Hmm. And now, sadly, here is Savannah, teeming with the most attractive young women, and nobody, absolutely nobody... to satisfy them.น่าเศร้าใจนักที่ขณะนี้ซาวันน่าห์ ยั้วเยี้ยไปด้วยหญิงสาวที่งามงด... The Legend of Bagger Vance (2000)
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids.มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้... Valentine (2001)
I find that attractive in a male.ฉันก็กำลังหาชายที่น่าสนใจอยู่. Ice Age (2002)
And I am primarily attractive to girls who are cooler, game for a laugh.คนอย่างฉันมันต้องกับสาวฮ็อตๆเว้ย Love Actually (2003)
No, Col! There are a few babes in America, I grant you, but they're going out with rich, attractive guys.ไม่เอาน่า คอลิน สาวๆในอเมริกาสวยก็จริง Love Actually (2003)
I thought maybe I wasn't attractive enough. But now I see where I stand.แต่ก่อนฉันคิดว่า ฉันไม่มีสเน่ห์ดึงดูดเธอซักเท่าใหร่ แต่ว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว Eating Out (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attractiveAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
attractiveA model must have an attractive body.
attractiveAn attractive price.
attractiveAn attractive smile.
attractiveChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
attractiveDo you think her attractive?
attractiveHe had a gentleness that was attractive to woman.
attractiveHis niece is attractive and mature for her age.
attractiveHis wife whom I met at the station, is very attractive.
attractiveI find her appearance attractive.
attractiveIf you are not satisfied with your share, I'll make it a bit more attractive.
attractiveIt's not that I seriously like him. I just find him very attractive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวยงาม(adj) beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
พิไล(adj) pretty, See also: attractive, beautiful, Syn. วิไล, งาม, งดงาม, สวย, Thai Definition: ที่มีลักษณะซึ่งเห็นแล้วชื่นชอบพอใจ
มีเสน่ห์(adj) attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ ตรงที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, Thai Definition: ที่น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีลักษณะที่ชวนให้รัก
เป็นที่ดึงดูด(adj) attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์
แฉล้ม(adj) lovely, See also: attractive, beautiful, charming, graceful, pretty, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: เธอเอียงคอถามเขาหน้าแฉล้ม
มโนชญ์(adj) attractive, See also: beautiful, charming, pretty, lovable, pleasing, Syn. งาม, Thai Definition: เป็นที่พอใจ, Notes: (สันสกฤต)
อลงการ(adv) attractive decorated, Example: เขาสร้างเวทีได้ใหญ่โตอลงการมาก, Thai Definition: อย่างที่งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ(adv) attractively decorated, Example: การแสดงครั้งนี้ประดับตกแต่งได้อลังการมาก, Thai Definition: งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความเท่(n) smart, See also: attractiveness, Syn. ความโก้, ความเก๋, ความโก้เก๋, Ant. ความเชย, ความล้าสมัย, Example: วัยรุ่นนิยมเลียนแบบแฟชั่นตะวันตกเพื่อความเท่
จับตา(adv) attractively, See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly, Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา, Ant. ละสายตา, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยจับตาคนหนึ่ง, Thai Definition: เห็นแล้วชอบหรือพอใจ ชวนให้มองนานๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
ขี้เหร่[khīrē] (adj) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely  FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[khīriu] (adj) EN: plain ; unattractive ; ugly  FR: quelconque
ความน่าดึงดูดใจ[khwām nādeungdūtjai] (n) EN: attractiveness
ความน่าสนใจ[khwām nāsonjai] (n) EN: attractiveness ; interestedness  FR: attractivité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATTRACTIVE AH0 T R AE1 K T IH0 V
ATTRACTIVELY AH0 T R AE1 K T IH0 V L IY0
ATTRACTIVENESS AH0 T R AE1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attractive (j) ˈətrˈæktɪv (@1 t r a1 k t i v)
attractively (a) ˈətrˈæktɪvliː (@1 t r a1 k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ㄧㄣˇ ㄌㄧˋ, ] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness #6,097 [Add to Longdo]
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] attractive; charming #19,250 [Add to Longdo]
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, / ] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo #39,538 [Add to Longdo]
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, ] attractive; charming; enchanting; magnetic [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuckstein { m }attractive stone; gemstone [Add to Longdo]
attraktiv; anziehend { adj } | attraktiver | am attraktivstenattractive | more attractive | most attractive [Add to Longdo]
attraktive Ausstattung { f }attractive terms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好き[ずき, zuki] (adj-na, adj-no, suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by) #1,236 [Add to Longdo]
クール[ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger #6,335 [Add to Longdo]
かっけー[kakke-] (adj-na, adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
アトラクティブ[atorakuteibu] (adj-na) attractive [Add to Longdo]
ダサメン[dasamen] (n) (sl) (derog) (See ださい) geeky, unattractive man [Add to Longdo]
ダブルハット[daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face [Add to Longdo]
チャームポイント[cha-mupointo] (n) most attractive feature of a person (wasei [Add to Longdo]
ナイスバディ(P);ナイスボディ;ナイスバディー;ナイスボディー[naisubadei (P); naisubodei ; naisubadei-; naisubodei-] (n, adj-na) attractive body (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, a. [Cf. F. attractif.]
   1. Having the power or quality of attracting or drawing; as,
    the attractive force of bodies. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Attracting or drawing by moral influence or pleasurable
    emotion; alluring; inviting; pleasing. "Attractive
    graces." --Milton. "Attractive eyes." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Flowers of a livid yellow, or fleshy color, are most
       attractive to flies.         --Lubbock.
    [1913 Webster] -- {At*tract"ive*ly}, adv. --
    {At*tract"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, n.
   That which attracts or draws; an attraction; an allurement.
   [1913 Webster]
 
      Speaks nothing but attractives and invitation. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attractive
   adj 1: pleasing to the eye or mind especially through beauty or
       charm; "a remarkably attractive young man"; "an
       attractive personality"; "attractive clothes"; "a book
       with attractive illustrations" [ant: {unattractive}]
   2: having power to arouse interest; "an attractive opportunity";
     "the job is attractive because of the pay"
   3: having the properties of a magnet; the ability to draw or
     pull; "an attractive force"; [ant: {repulsive(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top