Search result for

desired

(45 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desired-, *desired*, desir, desire
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desired family sizeขนาดครอบครัวที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desired number of childrenจำนวนบุตรที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desired Family Size ขนาดครอบครัวที่ปรารถนา
จำนวนบุตรที่คู่สมรสต้องการจะมี บางครั้งเรียกว่าจำนวนบุตรที่ปรารถนา (desired number of children) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To be desired by something that powerful.การได้เป็นที่ปรารถนาของสิ่งที่มีอำนาจมากขนาดนั้น Release Me (2009)
Doesn't look like that had the desired effect.ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่เราหวัีงไว้นะ Lost (2010)
Doesn't look like that had the desired effect.มันดูเหมือนจะไม่กระทบกระเทือนอะไรเลย Human (2010)
I would have desired to meet her.ข้าปรารถนาอยากจะพบนาง Delicate Things (2010)
The messenger had the desired effect, then?ผู้ส่งข่าวส่งข่าวมา,แล้ว? Delicate Things (2010)
Whoo! I thought the boys' KISS number was good... although the lyrics did leave something to be desired.ฉันว่าเพลงหนุ่มๆเพราะดี ถึงแม้เนื้อเพลงไม่สร้างสรรค์ Theatricality (2010)
The vacuum-pressure effect ignites the oxygen between 5,000° and 6,000° and is used when the greatest loss of life and damage to structures is desired.รุนแรงน้อยกว่าระเบิดนิวเคลียร์ มีผลต่อความดันสูญญากาศ ออกซิเจน ความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 6,000 ดีกรี TS-19 (2010)
(Chance of getting into desired universities. Waseda University(โอกาสที่จะสอบเข้าม.วาเซดะได้ Hanamizuki (2010)
I gotta tell you, your emergency response time leaves something to be desired.ผมจะต้องบอกคุณ ช่วงเวลาแสดงความรับผิดชอบของคุณ ที่ปล่อยให้ บางสิ่งเกิดขึ้นมา Ball and Chain (2010)
I was courted, desired by many suitors.ข้ามีคนมาสู่รัก,โดยผู้ที่เหมาะสมมากมาย Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Women love being desired.ฉันเคยอยู่กับพ่อที่โตเกียวตอนฉันเจ็ดขวบ The Art of Getting By (2011)
It's something we all search for... whether it's knowing we're desired... taking control of our fears... or finding the strength to do the right thing.เป็นบางอย่างที่เราค้นหา... ไม่ว่ายังไงมันก็รู้ว่าเราปรารถนา.. ควบคุมความกลัวของเรา... And Lots of Security... (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desiredAnn has achieved her desired goal.
desiredHe achieved his desired goal.
desiredHis acting left nothing to be desired.
desiredHis composition leaves nothing to do desired.
desiredHis English leaves nothing to be desired.
desiredHis performance left nothing to be desired.
desiredHis pictures leave nothing to be desired.
desiredHis synchronizing rate left nothing to be desired.
desiredHis thesis leaves nothing to be desired.
desiredHis work leaves nothing to be desired.
desiredI can't approve the project. It leaves much to be desired.
desiredIt leaves nothing much to be desired.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESIRED    D AH0 Z AY1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desired    (v) (d i1 z ai1 @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sollwert {m}desired value; scheduled value [Add to Longdo]
Wunschtermin {m}desired date; desired deadline [Add to Longdo]
erwünscht {adj} | erwünschter | am erwünschtesten | nicht erwünschtdesired | more desired | most desired | undesired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なつい[, natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed [Add to Longdo]
懐かし[なつかし, natsukashi] (adj-no) dear; desired; missed [Add to Longdo]
懐かしい[なつかしい, natsukashii] (adj-i) (See 懐く・なつく) dear; desired; missed; (P) [Add to Longdo]
願ったり叶ったり[ねがったりかなったり, negattarikanattari] (n) everything working out as desired [Add to Longdo]
食い足りない[くいたりない, kuitarinai] (adj-i) (1) (See 食う・1,足りる・1) not eating enough; (2) unsatisfied; dissatisfied with; leaving something to be desired [Add to Longdo]
探す(P);捜す(P)[さがす, sagasu] (v5s,vt) (1) (esp. 捜す) to search (for something lost); to seek (a suspect in a crime); (2) (esp. 探す) to search (for something desired, needed); to look for; (P) [Add to Longdo]
百点満点[ひゃくてんまんてん, hyakutenmanten] (n) (getting a) perfect score; scoring 100; grading students on a scale of one hundred; doing perfectly (in a test); leaving nothing to be desired [Add to Longdo]
不必要[ふひつよう, fuhitsuyou] (adj-na,n) unnecessary; undesired; (P) [Add to Longdo]
未だし[いまだし, imadashi] (n) something to be desired [Add to Longdo]
有って無い[あってない, attenai] (exp) (uk) lacking in some desired property (size, usefulness, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desire \De*sire"\, v. t. [imp. & p. p. {Desired}; p. pr. & vb.
   n. {Desiring}.] [F. d['e]sirer, L. desiderare, origin
   uncertain, perh. fr. de- + sidus star, constellation, and
   hence orig., to turn the eyes from the stars. Cf. {Consider},
   and {Desiderate}, and see {Sidereal}.]
   1. To long for; to wish for earnestly; to covet.
    [1913 Webster]
 
       Neither shall any man desire thy land. --Ex. xxxiv.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Ye desire your child to live.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To express a wish for; to entreat; to request.
    [1913 Webster]
 
       Then she said, Did I desire a son of my lord? --2
                          Kings iv. 28.
    [1913 Webster]
 
       Desire him to go in; trouble him no more. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To require; to demand; to claim. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A doleful case desires a doleful song. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To miss; to regret. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She shall be pleasant while she lives, and desired
       when she dies.            --Jer. Taylor.
 
   Syn: To long for; hanker after; covet; wish; ask; request;
     solicit; entreat; beg.
 
   Usage: To {Desire}, {Wish}. In desire the feeling is usually
      more eager than in wish. "I wish you to do this" is a
      milder form of command than "I desire you to do this,"
      though the feeling prompting the injunction may be the
      same. --C. J. Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desired
   adj 1: greatly desired [syn: {coveted}, {desired}, {in
       demand(p)}, {sought after}]
   2: wanted intensely; "the child could no longer resist taking
     one of the craved cookies"; "it produced the desired effect"
     [syn: {craved}, {desired}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top