ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -完-, *完*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[完, wán, ㄨㄢˊ] to complete, to finish, to settle; whole
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 301

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, ] to finish; to be over; whole; complete; entire, #475 [Add to Longdo]
[wán chéng, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, ] complete; accomplish; perfect tense (grammar), #368 [Add to Longdo]
[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely, #495 [Add to Longdo]
[wán shàn, ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, ] perfect; complete, #1,183 [Add to Longdo]
[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] perfect; perfection; perfectly, #1,830 [Add to Longdo]
[wán zhěng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ, ] complete; intact, #2,481 [Add to Longdo]
[wán bì, ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ, / ] to finish; to end; to complete, #4,749 [Add to Longdo]
[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, / ] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired, #12,208 [Add to Longdo]
[yòng wán, ㄩㄥˋ ㄨㄢˊ, ] used up; finished, #13,246 [Add to Longdo]
[wán hǎo, ㄨㄢˊ ㄏㄠˇ, ] intact; in good condition, #14,015 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんぺき, kanpeki] (n) ความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย
[かんせい, kansei] สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง
[かんりょう, kanryou] การเสร็จสมบูรณ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) The End (book, film, etc.); Finis [Add to Longdo]
ぺきさ;璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
[かんいん, kan'in] (n,vs) drinking everything (in one's glass, etc.) [Add to Longdo]
[かんけつ, kanketsu] (n,vs) conclusion; completion; (P) [Add to Longdo]
結相[かんけつそう, kanketsusou] (n) {ling} perfective aspect [Add to Longdo]
結文[かんけつぶん, kanketsubun] (n) sentence [Add to Longdo]
結編[かんけつへん, kanketsuhen] (n) concluding episode of a series; concluding volume (part) (e.g. of novel) [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] (n,vs) completion; (P) [Add to Longdo]
[かんさい, kansai] (n,vs) full payment; liquidation [Add to Longdo]
[かんち(P);かんじ, kanchi (P); kanji] (n,vs) complete recovery; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A meter is not quite equivalent to a yard.1メートルは1ヤードとは全に同等ではない。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は全に理解し合い、お互いの長所を尊重していた。
It will be three months before our new school building is completed.3ヶ月すれば、私たちの新しい校舎が成するでしょう。
We should be able to complete the work in five days.5日たてば仕事が了するだろう。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
You don't have to be perfect all the time.あなたたちはいつも全である必要はありません。
Completing your order.あなたのオーダーを了させろ。
Your English composition leaves almost nothing to be desired.あなたの英作文はほとんど璧に近い出来ばえです。
Your composition is far from perfect.あなたの作文は決して全ではない。
I wouldn't go so far as to say your theory is completely wrong.あなたの理論は全に間違っている、とまで言うつもりはありません。
You don't have to be perfect all the time.あなたはいつも全である必要はありません。
You believe him completely.あなたは彼を全に信用しています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finished?[CN] 做? Tendres cousines (1980)
- Not quite.[CN] - 不 Summer Lovers (1982)
We done?[CN] 事啦? And My Paralyzing Fear of Death (2007)
No.[CN] 不 The Poseidon Adventure (1972)
Over.[CN]  Cliffhanger (1993)
The first was a search for perfect human justice.[JA] 第一は璧な人間正義の追求 And Then There Were None (1945)
Just plain dead.[JA] 全に死んだ And Then There Were None (1945)
Do you read me?[CN]  Alien (1979)
- Dead as a doornail.[JA] - 全にクタばってる And Then There Were None (1945)
- I have.[CN] - 写 Baltic Deputy (1937)
Not quite.[CN] 不全是 Le Samouraï (1967)
- Done?[CN] - 成? Cars (2006)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結文[かんけつぶん, kanketsubun] sentence [Add to Longdo]
成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname [Add to Longdo]
全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no) [Add to Longdo]
全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
全性[かんぜんせい, kanzensei] integrity [Add to Longdo]
全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] VOLLENDUNG [Add to Longdo]
[かんりょう, kanryou] Vollendung, Perfekt [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] vollkommen, vollstaendig [Add to Longdo]
[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
[かんぱい, kanpai] vollstaendige_Niederlage [Add to Longdo]
[かんけつ, kanketsu] Vollendung [Add to Longdo]
膚なきまで[かんぷなきまで, kanpunakimade] gruendlich, vollstaendig [Add to Longdo]
[かんすい, kansui] Vollendung, Erfuellung, Ausfuehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top