ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desire

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desire-, *desire*
Possible hiragana form: でしれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desire(n) ความปรารถนา, See also: ความอยาก, ความประสงค์, ความต้องการ, Syn. will, wish, dun, hope, Ant. distaste, dislike
desire(vt) ปรารถนา, See also: อยาก, ต้องการ, ประสงค์, Syn. demand, ask for, require, Ant. hate, dislike, loathe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desire(ดิไซ'เออะ) n. ความต้องการ, ราคะ, สิ่งที่ต้องการ. vt. ปรารถนา, ต้องการ, ประสงค์, Syn. longing

English-Thai: Nontri Dictionary
desire(n) ความต้องการ, ความปรารถนา, ความประสงค์, ความอยาก, ราคะ
desire(vi, vt) ต้องการ, ปรารถนา, ประสงค์, อยากได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desired family sizeขนาดครอบครัวที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desired number of childrenจำนวนบุตรที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desireความปราถนา [TU Subject Heading]
Desire to Avoid, Compellingความต้องการที่คอยบังคับให้หลีกหนี [การแพทย์]
Desired Family Sizeขนาดครอบครัวที่ปรารถนา, Example: จำนวนบุตรที่คู่สมรสต้องการจะมี บางครั้งเรียกว่าจำนวนบุตรที่ปรารถนา (desired number of children) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are a thousand occasions when one does not desire a woman's anusมี พันโอกาส when one ไม่ปราถนา anus ของเกี่ยวกับเพศหญิง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Little angel, my greatest desire is to grant your wishเทวดาเล็กน้อย, ใหญ่ที่สุดของฉันปราถนา is to อนุญาตปราถนาของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Every little piece was an individual animal... with a built-in desire to protect its own life.It'll try and survive. Crawl away from a hot needle the same. The Thing (1982)
And he desires to learn martial science too.และเขาปรารถนาที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์การต่อสู้เกินไป Bloodsport (1988)
What about my burning desire to study?อะไรที่เกี่ยวกับการการศึกษาของฉันเหรอ? Akira (1988)
What about my burning desire to study?อะไรที่เกี่ยวกับการการศึกษาของฉันเหรอ? Akira (1988)
Okay, I understand your desire for privacy, and I wouldn't dream of intruding if this weren't extremely important.ผมเข้าใจคุณต้องการความเป็นส่วนตัว และผมก็ไม่อยากก้าวก่าย ถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญ Field of Dreams (1989)
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ". The Russia House (1990)
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว The Joy Luck Club (1993)
I give women pleasure... if they desire it.ผมให้ความสุขผู้หญิง หากพวกหล่อนต้องการ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desireA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
desireAll the world desires peace.
desireAnn has achieved her desired goal.
desireBoth young and old people desire slim figures.
desireDesire is embraced in a dream.
desireDon't confuse desire with love.
desireEverybody desires happiness.
desireEverybody in the world desires peace.
desireEvery man desires to live long, but no man would be old.
desireEveryone has his intellectual desire.
desireEveryone has his intellectual desire; mine is to escape life as I know it.
desireHe achieved his desired goal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยาก(n) desire, See also: wish, want, yearning, need, Syn. ความประสงค์, ความต้องการ, ความปรารถนา, Example: คนเราน่าจะต้องยับยั้งชั่งใจและอดทนให้มากเข้าไว้ต่อความอยากของตนเอง
ใคร่(v) desire, See also: want, wish for, crave, long for, Syn. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, ประสงค์, Example: นักวิจัยท่านใดใคร่จะเริ่มทำการวิจัยเรื่องใดให้รีบเสนอหัวข้อมาโดยเร็ว
เงี่ยน(v) crave, See also: desire eagerly, want greatly, long for, lust, have sexual desire, , Syn. อยากจัด, กระหายจัด, Example: เขาเงี่ยนฝิ่นเต็มทีแล้ว, Thai Definition: อยากจัด, กระหายจัด, มีความรู้สึกอยากหรือกระหายเป็นกำลัง, (โดยมากใช้เฉพาะของเสพติดและกามคุณ)
ปอง(v) aim to get, See also: desire, intend, Syn. หมายปอง, Example: ล๊อกฮัดสัน เทพบุตรสุดหล่อแห่งศตวรรษมีสาวๆ เกือบครึ่งโลกหมายปอง, Thai Definition: ปรารถนา
พึงประสงค์(v) desire, See also: want, wish, Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ, Example: งานที่ใช้ความพิถีพิถันและความละเอียดอ่อนไม่ใช่งานที่เขาพึงประสงค์นัก แต่เขาก็ทำได้อย่างดี
พึงปรารถนา(v) desire, See also: want, wish, Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ, Example: ถ้าพูดถึงไวรัสคอมพิวเตอร์แล้ว คิดว่าหลายคนคงจะไม่พึงปรารถนาเจ้าไวรัสนี้เป็นแน่
ภวตัณหา(n) desire, Example: มนุษย์ทุกคนล้วนมีภวตัณหาอยู่ในจิตใจทั้งสิ้น, Thai Definition: ตัณหาเป็นไปในภพ คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากเกิด, Notes: (บาลี)
ตะโกรง(v) be ambitious, See also: desire, crave, want exceedingly, aspire, Syn. ทะเยอทะยาน, อยากได้, Thai Definition: เต็มไปด้วยความอยาก, ตะกลาม
ปรารถนา(v) desire, See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire, Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง, Example: การตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนเพียงใด
ประสงค์(v) wish, See also: desire, want, intend, mean, purpose, aim, Syn. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, หวัง, เรียกร้อง, มุ่งหวัง, ตั้งใจ, หมายมั่น, มุ่งหมาย, มุ่ง, Example: สินเชื่อนี้จะให้กับลูกค้าที่ประสงค์จะซ่อมแซมตกแต่งที่อยู่อาศัยเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[fai] (v) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish
ฝันใฝ่[fanfai] (v) EN: dream ; hope for ; desire
ฝันค้าง[fan khāng] (v, exp) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end
ฝืนใจ[feūnjai] (v) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will  FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
จำนง[jamnong] (v) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend  FR: avoir l'intention de ; vouloir
กาม[kām] (n) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama  FR: plaisir sexuel [ m ] ; plaisir charnel [ m ] ; érotisme [ m ] ; sensualité [ f ] ; désir sexuel [ m ] ; envie [ f ]
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [ m ]
กามคุณ[kāmmakhun] (n) EN: five sensual pleasures ; the five desires  FR: sensualité [ f ] ; plaisir sensuel [ m ]
กามตัณหา[kāmmatanhā] (n) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence  FR: volupté [ f ] ; jouissance [ f ] ; sensualité [ f ] ; plaisir charnel [ m ] ; lascivité = lasciveté [ f ] ; concupiscence [ f ]
กำหนัด[kamnat] (n) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion  FR: désir sexuel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESIRE
DESIRED
DESIREE
DESIRES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desire
desired
desires

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] desire; wish #2,328 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] desire; longing; appetite; wish #2,328 [Add to Longdo]
愿望[yuàn wàng, ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ,   /  ] desire; wish #2,921 [Add to Longdo]
欲望[yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ,   /  ] desire; longing; appetite; craving #4,920 [Add to Longdo]
梦寐以求[mèng mèi yǐ qiú, ㄇㄥˋ ㄇㄟˋ ㄧˇ ㄑㄧㄡˊ,     /    ] desire of one's dreams #20,860 [Add to Longdo]
欲念[yù niàn, ㄩˋ ㄋㄧㄢˋ,  ] desire #54,814 [Add to Longdo]
求知欲[qiú zhī yù, ㄑㄧㄡˊ ㄓ ㄩˋ,    /   ] desire for knowledge [Add to Longdo]
生愿[shēng yuàn, ㄕㄥ ㄩㄢˋ,   /  ] desire to exist (in Buddhism, tanhā); craving for rebirth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begehren { n } | sexuelles Begehrendesire | sexual desire [Add to Longdo]
Begierde { f } | brennende Begierde { f }desire | consuming desire [Add to Longdo]
Lernbegierde { f }desire to learn [Add to Longdo]
Wunsch { m } (nach); Verlangen { n } (nach); Lust { f } (auf); Trieb { m } | auf Wunschdesire (for) | if desired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
思い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) #159 [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]
要求[ようきゅう, youkyuu] (n, vs) demand; firm request; requisition; requirement; desire; (P) #2,331 [Add to Longdo]
願い[ねがい, negai] (n) desire; wish; request; prayer; petition; application; (P) #3,070 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) (esp. 〜の念) sense; idea; thought; feeling; (2) desire; concern; (3) (esp. 念に〜、念の/が〜) attention; care; (P) #4,392 [Add to Longdo]
欲しい[ほしい, hoshii] (adj-i) (1) (See 欲しがる) wanted; wished for; in need of; desired; (aux-adj) (2) (after the -te form of a verb) I want (you) to; (P) #4,889 [Add to Longdo]
望む[のぞむ, nozomu] (v5m, vt) (1) to desire; (2) to wish for; to expect; (3) to see; to command (a view of); (P) #5,621 [Add to Longdo]
探す(P);捜す(P)[さがす, sagasu] (v5s, vt) (1) (esp. 捜す) to search (for something lost); to seek (a suspect in a crime); (2) (esp. 探す) to search (for something desired, needed); to look for; (P) #7,214 [Add to Longdo]
志願[しがん, shigan] (n, vs, adj-no) aspiration; volunteering; desire; application; (P) #9,214 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desire \De*sire"\, n. [F. d['e]sir, fr. d['e]sirer. See
   {Desire}, v. t.]
   1. The natural longing that is excited by the enjoyment or
    the thought of any good, and impels to action or effort
    its continuance or possession; an eager wish to obtain or
    enjoy.
    [1913 Webster]
 
       Unspeakable desire to see and know.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An expressed wish; a request; petition.
    [1913 Webster]
 
       And slowly was my mother brought
       To yield consent to my desire.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything which is desired; an object of longing.
    [1913 Webster]
 
       The Desire of all nations shall come. --Hag. ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   4. Excessive or morbid longing; lust; appetite.
    [1913 Webster]
 
   5. Grief; regret. [Obs.] --Chapman.
 
   Syn: Wish; appetency; craving; inclination; eagerness;
     aspiration; longing.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desire \De*sire"\, v. t. [imp. & p. p. {Desired}; p. pr. & vb.
   n. {Desiring}.] [F. d['e]sirer, L. desiderare, origin
   uncertain, perh. fr. de- + sidus star, constellation, and
   hence orig., to turn the eyes from the stars. Cf. {Consider},
   and {Desiderate}, and see {Sidereal}.]
   1. To long for; to wish for earnestly; to covet.
    [1913 Webster]
 
       Neither shall any man desire thy land. --Ex. xxxiv.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Ye desire your child to live.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To express a wish for; to entreat; to request.
    [1913 Webster]
 
       Then she said, Did I desire a son of my lord? --2
                          Kings iv. 28.
    [1913 Webster]
 
       Desire him to go in; trouble him no more. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To require; to demand; to claim. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A doleful case desires a doleful song. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To miss; to regret. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She shall be pleasant while she lives, and desired
       when she dies.            --Jer. Taylor.
 
   Syn: To long for; hanker after; covet; wish; ask; request;
     solicit; entreat; beg.
 
   Usage: To {Desire}, {Wish}. In desire the feeling is usually
      more eager than in wish. "I wish you to do this" is a
      milder form of command than "I desire you to do this,"
      though the feeling prompting the injunction may be the
      same. --C. J. Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desire
   n 1: the feeling that accompanies an unsatisfied state
   2: an inclination to want things; "a man of many desires"
   3: something that is desired
   v 1: feel or have a desire for; want strongly; "I want to go
      home now"; "I want my own room" [syn: {desire}, {want}]
   2: expect and wish; "I trust you will behave better from now
     on"; "I hope she understands that she cannot expect a raise"
     [syn: {hope}, {trust}, {desire}]
   3: express a desire for

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DESIRE
     DEsign by Simulation and REndering om parallel architectures
 [project] (ESPRIT)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top