ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุ่งหวัง

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่งหวัง-, *มุ่งหวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งหวัง[V] expect, See also: anticipate, hope for, Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หวัง, หมายมั่น, หมายมุ่ง, Example: พ่อแม่ต่างก็มุ่งหวังให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย, Thai definition: ประสงค์ที่จะได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุ่งหวังก. ตั้งใจ, หวังจะเอาให้ได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're doing the job you were meant to do.เธอกำลังทำในสิ่งที่เธอเคยมุ่งหวังเอาไว้แล้วล่ะ Mannequin (1987)
And now we fulfill our deepest purpose to balance the forces of dark and light.บัดนี้.. เราเติมเต็มความมุ่งหวังที่ลึกสุด เพื่อให้พลังสมดุลทั้งความมืดและสว่าง The Wicker Man (2006)
Look, you ask any great scientific mind what they want to achieve and the only honest answer is immortality.นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมหมายถึง ฟังน่ะ คุณถามความคิดทาง วิทยาศาสตร์ที่แสนฉลาดของผม ถึงสิ่งที่พวกนั่นมุ่งหวังทำ และคำตอบตรงๆ เดียว ก็คือ ความเป็นอมตะ A561984 (2009)
My mind always turns to you and the prospect of a safe mooring.ใจของฉันยังอยู่กับเธอเสมอ และความมุ่งหวังท้ายที่สุดของเรา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Please continue firmly in line with the President's vision.ขอให้สานต่อตามแนวคิดที่ท่านประธานมุ่งหวังไว้ก็แล้วกัน Bread, Love and Dreams (2010)
A son with no royal blood and no eye on his throne.โอรส ที่ไม่ได้สืบทางสายเลือด ไม่ได้มุ่งหวังสืบราชบัลลังก์ของเขา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
If Bishop would revise his ambitions, if he would scale them back, then you could truthfully report to the Council that he submitted to your demands while leaving a flawed, but capable leader here in Boston.ถ้าบิชอปจะทบทวนจุดมุ่งหมายเสียใหม่ ถ้าเขาลดจำนวนที่มุ่งหวังลง พวกท่านจะได้รายงานสภาตามความเป็นจริง Going Dutch (2011)
Of course. The hope of love to come.ใช่สิ การมุ่งหวังในความรัก A Place in This World (2012)
You aim too low.คุณมุ่งหวังที่ต่ำเกินไป Sacramentum (2012)
Most of us aim to seize it back. The best way to fight chaos is with chaos.หลุดมือไป คนส่วนใหญ่ มุ่งหวังที่จะยึดมันกลับคืนมา วิธีที่ดีสุดของการต่อสู้กับความยุ่งเหยิง Chaos (2012)
Yeah, it certainly changes the meaning, which is supposed to be about remaining virtuous even when you're surrounded by evil.ช่าย,มันเปลี่ยน ความหมายไปอย่างแน่นอน จากที่มุ่งหวังให้ ยังคงยึดมั่นหลักศีลธรรม ถึงว่าคุณจะถูกรายล้อม ไปด้วยความชั่วร้ายก็ตาม Magnificent Light (2012)
I was an unemployed, middle-aged loser with no prospects.ผมเป็นชายวัยกลางคนขี้แพ้ ไม่มีงานทำ ไม่มีความมุ่งหวัง Magnificent Light (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for   FR: escompter ; compter sur

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,

English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
wish(vi) ประสงค์,อวยพร,ปรารถนา,อยาก,มุ่งหวัง

German-Thai: Longdo Dictionary
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top