ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desirable

D IH0 Z AY1 R AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desirable-, *desirable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding., See also: S. desirable feature

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desirable(adj) เป็นที่น่าพอใจ, See also: น่าปรารถนา, เป็นที่ต้องการ, น่าปรารถนา, เป็นที่ชื่นชอบ, Syn. pleasing, likable, worth having, Ant. boring, uninteresting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา, ดีเลิศ, น่ายินดี, ซึ่งถูกอกถูกใจ, น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good, acceptable
undesirable(อันดิไซ'ระเบิล) adj., n. (ผู้) ไม่เป็นที่พึงปรารถนา, See also: undesirableness n. undesirably adv., Syn. objectionable

English-Thai: Nontri Dictionary
desirable(adj) น่ายินดี, น่าพอใจ, เป็นที่ถูกใจ, เป็นที่พึงปรารถนา
undesirable(adj) ไม่พึงปรารถนา, เป็นที่น่ารังเกียจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dante's Peak, the second most desirable place... to live in the United States, population under 20, 000.ดันเต้ยอด สถานที่ที่ต้องการมากที่สุดที่สอง ... ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรอายุต่ำกว่า 20, 000 Dante's Peak (1997)
-You're a desirable woman, -คุณเป็นผู้หญิงที่พึงปรารถนา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Now, of course, it isn't very desirable at this end.ตอนนี้แน่นอนก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการมากในตอนท้ายนี้ Revolutionary Road (2008)
It means you have an opportunity to reproduce with the highest frequency and with the most desirable partners.หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะ ทำมันอีกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามความปรารถนาของคนรอบข้าง Duplicity (2009)
I believe that the corporation that is first, that is the most, has an opportunity to manufacture with the highest frequency and in the most desirable markets, and that its shareholders, by extension, have the greatest chance of survival and reinvestment.เชื่อว่าความร่วมมือคือสิ่งแรกและเป็นสิ่ง ที่สำคัญที่สุดด้วย ที่จะช่วยให้สามารถทำอะไร ได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการ ในตลาดที่มีความต้องการสูงสุด Duplicity (2009)
Dolphin meat is generally considered to be a less desirable commodity, and it would sell for far, far less if it was properly labeled.เพราะเนื้อโลมาเต็มไปด้วยสารปรอท สารปรอทเป็นสารที่ไม่ใช่กัมมันตรังสี ที่มีพิษมากที่สุด The Cove (2009)
"Night of Desirable Objects"ตอนที่ 2 "Night of Desirable Objects" Night of Desirable Objects (2009)
The night of desirable objects?The nigth of desirable objects เหรอครับนั่น? Night of Desirable Objects (2009)
It's called the Night of Desirable Objects.มันเรียกว่า คืนแห่งความมหัศจรรย์ Night of Desirable Objects (2009)
I drive a very rare and desirable automobile, ladies.ฉันขับรถหายากและกำลังเป็นที่ต้องการนะ สาวๆ The Substitute (2010)
Collectors call that model right there the most desirable mg ever made.นักสะสมคลั่งรุ่นนี้มาก นั่นไง รุ่นที่เป็นที่ต้องการที่สุดของ MG ตั้งแต่ที่เคยผลิตมา Lonelyhearts (2011)
In his fantasy, he might envision Hope at a more desirable age.ในจินตนาการเขา เขาอาจวาดภาพโฮปไว้ตอนที่อายุมากกว่านี้ Hope (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desirableAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
desirableI find Italian food very desirable.
desirableIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
desirableIt is desirable that nobody should be hurt.
desirableIt is desirable that she should apologize to him herself.
desirableIt is desirable that you should attend the meeting.
desirableIt is desirable that you stop smoking.
desirableIt is the things that we do not possess which seem to us most desirable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พึงประสงค์(adj) desirable, Syn. ที่พึงพอใจ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESIRABLE D IH0 Z AY1 R AH0 B AH0 L
DESIRABLE D IH0 Z AY1 ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desirable (j) dˈɪzˈaɪərəbl (d i1 z ai1 @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begehrenswert; wünschenswert { adj } | begehrenswerter | am begehrenswertestendesirable | more desirable | most desirable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
望ましい[のぞましい, nozomashii] (adj-i) desirable; hoped for; (P) #6,485 [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u, vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) #11,591 [Add to Longdo]
婆;婆あ(ik)[ばば(婆);ばばあ, baba ( baa ); babaa] (n) (1) (See 祖母) old woman; (2) (ばば only) (See ババ抜き) old maid (undesirable card in the card game of the same name); (3) (ばばあ only) (derog) hag; bitch #13,689 [Add to Longdo]
好ましい[このましい, konomashii] (adj-i) nice; likeable; desirable; (P) #15,935 [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs) [Add to Longdo]
悪法も亦法也[あくほうもまたほうなり, akuhoumomatahounari] (exp) (id) A law is a law, however undesirable it may be [Add to Longdo]
願わしい[ねがわしい, negawashii] (adj-i) desirable [Add to Longdo]
思わしい[おもわしい, omowashii] (adj-i) suitable; satisfactory; desirable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
魅力的機能[みろくてききのい, mirokutekikinoi] desirable feature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desirable \De*sir"a*ble\, a. [F. d['e]sirable, fr. L.
   desiderabilis. See {Desire}, v. t.]
   Worthy of desire or longing; fitted to excite desire or a
   wish to possess; pleasing; agreeable.
   [1913 Webster]
 
      All of them desirable young men.     --Ezek. xxiii.
                          12.
   [1913 Webster]
 
      As things desirable excite
      Desire, and objects move the appetite.  --Blackmore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desirable
   adj 1: worth having or seeking or achieving; "a desirable job";
       "computer with many desirable features"; "a desirable
       outcome" [ant: {undesirable}, {unwanted}]
   2: worthy of being chosen especially as a spouse; "the parents
     found the girl suitable for their son" [syn: {desirable},
     {suitable}, {worthy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top