ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -并-, *并*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[并, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  开 (kāi ㄎㄞ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 並; two men standing side-by-side,  Rank: 141

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] amalgamate; combine, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] and; also; together with, #85 [Add to Longdo]
[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] not at all; emphatically not, #717 [Add to Longdo]
[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition, #934 [Add to Longdo]
[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, / ] really isn't, #2,419 [Add to Longdo]
[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] to merge; to annex, #3,390 [Add to Longdo]
发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure), #6,589 [Add to Longdo]
[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed, #8,940 [Add to Longdo]
[jiān bìng, ㄐㄧㄢ ㄅㄧㄥˋ, / ] to annex; to take over; to acquire, #9,282 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へいごう, heigou] (n) annexation; amalgamation; merger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"l'll come to show you God didn't give a fig for you or your twaddle."[CN] 我会过来 让你看看他没有听你的 且你说的根本就是傻话!" The Phantom Carriage (1921)
- No.[CN] 不是 The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
Two strange people of opposite sex, riding in a cab... sitting side by side.[CN] 两个陌生的异性, 同在一辆车上 肩肩地坐着 One Hour with You (1932)
The evening on which these events took place was not an ordinary one.[CN] 那天晚间发生的所有的事情 不是每晚都会有的。 The Phantom Carriage (1921)
I - I wouldn't be surprised if it were Goldberg.[CN] 如果是那个犹太人,我, 我不感到惊奇 One Hour with You (1932)
Nope.[CN] 没有 Dekker & Adi - Wer bremst verliert! (2008)
Shoulder to shoulder.[CN] 肩战斗 Battleship Potemkin (1925)
Your father did not burn the Scroll of Thoth.[CN] 你的父亲没有烧毁月神卷轴 The Mummy (1932)
"But we feel that you ought to serve the sentence instead, since you and you alone led him astray, and made him a killer."[CN] "我们都说,你应当替他服刑 因为是你,而不是别人拉他下的水 使得他犯了杀人罪!" The Phantom Carriage (1921)
-No.[CN] 没有 The Aviator (2004)
Not many.[CN] 不多 Indecent Proposal (1993)
Ah Duh Lee's narration at the radio station on EP03[CN] 藉此学会如何奋斗及抵抗 因此使他在暴风雨中 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top