Search result for

*mut*

(741 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mut, -mut-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mut[N] สุนัขพันธุ์ทาง
mut[N] คนโง่, See also: คนเซ่อซ่า, คนทึ่ม, Syn. simpleton
mut[N] ตัวพิมพ์สี่เหลี่ยมจตุรัส
mute[ADJ] ไม่ออกเสียง, Syn. tongueless, unspoken, wordless, Ant. noisy, vocal
mute[ADJ] ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา)
mute[ADJ] ใบ้, See also: ซึ่งพูดไม่ได้, Syn. dumb, silent, speechless
mute[N] คนใบ้
mute[N] คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา
mute[N] การไม่ออกเสียง
mutt[N] สุนัขพันทาง
mutt[N] คนโง่, Syn. simpleton
smut[N] สิ่งลามก (เช่น คำพูด, ภาพ, หนังสือ), Syn. filth, indecency, ribaldry
gamut[N] ช่วง, Syn. scale
muted[ADJ] เงียบ
mutant[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutant[N] สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะต่างจากพ่อแม่, Syn. freak
mutate[VI] เปลี่ยนแปลง, Syn. modify, transform, vary
mutate[VT] เปลี่ยนแปลง, Syn. modify, transform, vary
mutely[ADV] อย่างไม่ออกเสียง
mutiny[N] การขัดขืนคำสั่ง, See also: การฝ่าฝืนคำสั่ง
mutiny[VI] ก่อการจลาจล, See also: ก่อการกบฏ, ต่อต้านอำนาจ
mutiny[VI] ขัดขืนคำสั่ง, See also: กำแหง, กำเริบ, กระด้างกระเดื่อง, ฝ่าฝืน
mutiny[N] การจลาจล, See also: การกบฏ, การลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจ, Syn. uprising, overthrow
mutter[VI] บ่น, See also: บ่นอุบอิบ, พร่ำบ่น, พูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complain
mutter[N] การบ่น, See also: การบ่นอุบอิบ, การพร่ำบ่น, การพูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complaint
mutton[N] เนื้อของแกะโตเต็มที่ใช้ทำอาหาร
mutton[N] ตัวพิมพ์สี่เหลี่ยมจตุรัส
mutual[ADJ] ซึ่งกันและกัน, See also: ร่วมกัน, ทั้งสองฝ่าย, Syn. common
mutual[ADJ] ซึ่งสัมพันธ์กัน, See also: ซึ่งมีร่วมกัน, Syn. shared
smutch[N] รอยเปื้อน, See also: จุดด่าง, รอยเปรอะ, Syn. smudge, stain
bismuth[N] ธาตุบิสมัท
commute[VI] ชดเชย, See also: ทดแทน, Syn. compensate, make up
commute[VT] แลกเปลี่ยน, Syn. exchange, change, interchange
commute[VI] แลกเปลี่ยน
muttony[N] เกี่ยวกับเนื้อแกะ
mutuals[N] เงินทุนร่วม, Syn. mutual fund
permute[VT] เรียงลำดับ, Syn. commute, shuttle
vermuth[N] เหล้าองุ่นขาวซึ่งมีกลิ่นหอม, Syn. vermouth, wine
mutation[N] การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ, See also: กระบวนการการเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนรูป, Syn. deviation, modification, variation
mutation[N] สิ่งที่เปลี่ยนแปลง, See also: สิ่งที่เปลี่ยนรูป
mutative[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลง
muteness[N] การไม่ออกเสียง
muticate[ADJ] (พืช) ที่ไม่มีหนาม
mutilate[VT] ทำให้ (แขนขา) ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้พิกลพิการ, ทำให้พิการ, Syn. damage, mar, cripple, injure, disfigure
mutilate[VT] ตัดทอนจนเสียความ, See also: ตัดส่วนสำคัญของ (คำปราศรัย) ออก, Syn. deprive
mutineer[N] ผู้ก่อการกบฏ, See also: ผู้ก่อการกระด้างกระเดื่อง, ผู้ที่ลุกฮือขึ้นต่อต้าน, ผู้ที่ก่อการกำเริบ
mutinous[ADJ] ซึ่งแสดงการขัดขืน, See also: ซึ่งควบคุมได้ยาก, Syn. insubordinate, riotous
mutterer[N] ผู้บ่น, See also: ผู้พึมพำ
mutually[ADV] ร่วมกัน, Syn. commonly, co-operatively, respectively
commutate[VT] เปลี่ยนทิศทาง (ของกระแสไฟฟ้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altazimuth(แอลแทซ' ซิมีธ) n. เครื่องมือวัดเส้นแวงพื้นราบ
anticommute(แอนทีคะมิวท') vt. ต่อต้านง่าย
azimuth(แอซ'ซิมัธ) n. เส้นวางราบ, ทิศทางของดวงดาวที่วัดบนพื้นโลก, มุมตำแหน่ง
bismuth(มิส'มัธ) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
commutate(คอม'มิวเทท) vt. เปลี่ยนแปลงทิศทาง,เปลี่ยนเป็นกระแสตรง,เปลี่ยนแทน,สับเปลี่ยน, Syn. substitute,replace
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
commutative(คะมิว'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (การสับเปลี่ยน การแลกเปลี่ยน)
commutator(คอม'ยะเทเทอะ) n. เครื่องเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้า,เครื่อง สับเปลี่ยน,เครื่องแลกเปลี่ยน
commute(คะมิวทฺ') {commuted,commuting,commutes} vt. เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น,แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเป็นนักโทษที่เบากว่า vi. เปลี่ยนแทน,ไป ๆ มา ๆ เสมอ, See also: commuter n., Syn. exchange,alter
deaf-muten. คนหูหนวกและเป็นใบ้., See also: deaf-muteness n. ดูdeaf-mute
gamut(แกม'มัท) n. เสียงดนตรีที่มีอยู่ทั้งหมด
immutable(อิมิว'ทะเบิล) adj. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง., See also: immutabillity,immutableness n.
mutable(มิว'ทะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,ผันแปร., See also: mutability n. mutably adv., Syn. changeable
mutant(มิว'เทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง n. สิ่งมีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการmutation (ดู)
mutate(มิว'เทท) v. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนรูปแบบ mutation (ดู) ., See also: mutative adj.
mutation(มิวเท'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบ,การเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน (genes)
mute(มิวทฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ริปาก,เงียบ,ไม่ออกเสียง,ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา) n. คนใบ้,คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา,การไม่ออกเสียง,เครื่องหมายหยุด. vt. อุดเสียง,ระงับเสียง,เก็บเสียง,ลดความเข้มข้นของสีลง., See also: muteess n.
mute swanหงษ์สีขาว
mutilate(มิว'ทะเลท) vt. ตัดแขนหรือขาหรือส่วนสำคัญของร่างกายออก,ทำให้เสียโฉม,ทำให้พิการ,ทำอันตราย., See also: mutilation n.,adj. mutilator n., Syn. maim
mutineer(มิว'ทะเนียร์) n. ผู้ก่อการกบฏ,ผู้ขัดขืน
mutinous(มิว'ทะเนิส) adj. ขัดขืน,เป็นการกบฏ, Syn. rebellious
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
mutt(มัท) n. สุนัข,คนโง่
mutter(มัท'เทอะ) v. (การ) พูดพึมพำ,บ่น., See also: mutterer n. mutteringly adv.
mutton(มัท'เทิน) n. เนื้อแกะ., See also: muttony adj.
mutual(มิว'ชวล) adj. ซึ่งกันและกัน,ทั้งสองฝ่าย,ร่วมกัน
mutuality(มิวชุแอล'ลิที) n. ความร่วมกัน,ความมีทั้งสองฝ่าย,การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์, Syn. reciprocality
permutation(เพอมิวเท'เชิน) n. การเปลี่ยนลำดับ,การเปลี่ยนที่,การแทนที่,การเปลี่ยนแปลง.
smut(สมัท) n. ขี้เขม่า,เขม่า,เขม่าถ่านหิน,รอยเปรอะเปื้อน,รอยด่างพร้อย,โรคเชื้อราที่เป็นกับพืช,ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เปลี่ยนสีเป็นผงสีดำของสปอร์. vi. เป็นโรคดังกล่าว., Syn. filth
transmute(แทรนซฺ'มิวทฺ) vt.,vi. เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนรูปแบบ,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนภาวะ,วิวัฒนาการเป็นอีกชนิดหนึ่ง (species) หนึ่ง, See also: transmutability n. transmutable adj. transmuter n. transmutation n. transmutative adj. คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
commutate(vt) เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,แปลงกระแส
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
commutator(n) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เครื่องสับเปลี่ยน
commute(vt) แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยน,ลดโทษ
gamut(n) โทนเสียงดนตรี,ระยะตลอด,ช่วงเสียง
immutable(adj) ไม่เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนแปลงไม่ได้
mutability(n) ความเปลี่ยนแปลงง่าย,ความผันแปร,ความไม่แน่นอน
mutable(adj) เปลี่ยนแปลงง่าย,ผันแปร,ไม่แน่นอน
mutation(n) ขบวนการเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนรูป
mute(adj) เป็นใบ้,ไม่พูด,เงียบ,นิ่ง
mute(n) คนใบ้,เครื่องหมายหยุด,การไม่ออกเสียง
mutilate(vt) ตัด,ทำให้พิการ,ทำให้เสียหาย,ทำให้เสียโฉม
mutilation(n) การตัด,การทำให้พิการ,การทำให้เสียโฉม
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน
mutineer(vi) กบฏ,กำเริบ,ก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutiny(n) การกบฏ,การก่อการจลาจล,การแข็งข้อ
mutter(vi) พูดพึมพำ,บ่น
mutton(n) เนื้อแกะ
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน
smut(vt) ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้สกปรก
smutty(adj) ด่าง,เปรอะเปื้อน,เปื้อน,มีมลทิน,สกปรก
transmutation(n) การเปลี่ยนสภาพ,การเปลี่ยนรูป,การแปลงร่าง
transmute(vt) เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนรูป,แปลงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permutationการเรียงสับเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solar azimuth; solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth angle; solar azimuthมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing muteการปฏิเสธโดยการนิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd permutationการเรียงสับเปลี่ยนแบบคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apply mutatus mutandisใช้บังคับโดยอนุโลม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
azimuthแอซิมัท, ภาคทิศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
azimuth angleมุมแอซิมัท [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
bud sport; bud mutationการกลายของตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
by mutual consentโดยความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bud mutation; bud sportการกลายของตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefit, mutualผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mistake, mutualความสำคัญผิดซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutantสายพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutant๑. สายพันธุ์กลาย๒. ผลจากการกลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutationการกลายพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutationการกลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutatis mutandis (L.)โดยอนุโลม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutatis mutandis (L.)โดยอนุโลม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mute๑. คนใบ้๒. -พูดไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muteไม่ยอมพูด, เป็นใบ้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
muteทำให้เงียบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mute, deaf; deaf-muteคนหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual consent; mutual assentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual debtsการเป็นหนี้ซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual exclusionการไม่เกิดร่วม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mutual fundกองทุนรวม, กองทุนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual insuranceการประกันภัยแบบสหการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual insurance companyบริษัทประกันภัยแบบสหการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual life insurance companyบริษัทประกันชีวิตแบบสหการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual mistakeความสำคัญผิดซึ่งกันและกัน [ดู common mistake ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutualisationการแปลงเป็นแบบสหการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutualismคติความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
muticousทู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutilation๑. การตัดข้อความที่สำคัญ (ก. ทั่วไป)๒. การทำให้เสียอวัยวะ (ก. อาญา) [ดู maim และ mayhem ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutinyการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutinyการก่อการกำเริบ (ในกองทัพ, ในเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutism๑. การพูดไม่ได้๒. การไม่ยอมพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual assent; mutual consentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual assured destruction (MAD)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual concessionการยอมผ่อนผันให้แก่กัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutualismภาวะพึ่งพากัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutualityความผูกพันซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutuality of obligationความเป็นหนี้ซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutually exclusive eventsเหตุการณ์ไม่เกิดร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mutuumสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MAD (mutual assured destruction)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
circular permutationการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutation (Biology))การกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant mutationการกลายพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chromosome mutationการกลายของโครโมโซม, การเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างหรือจำนวนโครโมโซม [นิวเคลียร์]
Transmutationการแปรธาตุ, การเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งเป็นอีกธาตุหนึ่ง โดยการเปลี่ยนจำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น การแปรธาตุโคบอลต์-60 เป็นนิกเกิล-60 [นิวเคลียร์]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]
Point mutationการกลายเฉพาะจุด, การกลายที่เกิดจากการแทนที่คู่เบสหนึ่งโดยอีกคู่เบสหนึ่ง หรือจากนิวคลีโอไทด์จำนวนเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาหรือขาดหายไป
[นิวเคลียร์]
Mutation rateอัตราการกลายพันธุ์, จำนวนการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อยีนต่อหน่วยเวลา [นิวเคลียร์]
Mutationการกลายพันธุ์, การกลาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
[นิวเคลียร์]
Mutant varietyพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง
[นิวเคลียร์]
Mutant cultivarพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง [นิวเคลียร์]
Mutant frequencyความถี่พันธุ์กลาย, สัดส่วนของพันธุ์กลายในประชากรแต่ละกลุ่ม [นิวเคลียร์]
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้ [นิวเคลียร์]
Mutagenic agentสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Mutagenesisกระบวนการกลายพันธุ์, กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เซลล์นั้นหรือเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรมต่างไปจากเดิม กระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยสิ่งก่อกลายพันธุ์ ถ้าเกิดที่เซลล์สืบพันธุ์ จะมีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดลักษณะผิดปกติไปยังรุ่นถัดไป แต่ถ้าเกิดที่เซลล์ร่างกาย การกลายจะจำกัดเฉพาะที่เนื้อเยื่อส่วนนั้น [นิวเคลียร์]
Mutagenสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา
[นิวเคลียร์]
Lethal mutationการกลายถึงตาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของเซลล์สิ่งมีชีวิตส่วนที่ควบคุมกระบวนการทำงานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา แล้วมีผลกระทบทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หรือเกิดการตายในรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
telecommutingการทำงานทางไกล
การปฏิบัติงานโดยพนักงานไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงาน แต่ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ที่บ้าน หรืออยู่ที่อื่น รับ/ส่งเอกสาร จดหมาย คำสั่ง ข้อมูล กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่สำนักงานใหญ่ เช่น อาจารย์อาจอยู่ที่บ้านแต่ส่งการบ้านผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาให้เจ้าหน้าที่ที่โณงเรียนพิมพ์ไปแจกนักเรียนทำได้ [คอมพิวเตอร์]
Induced mutationการกลายพันธุ์จากการเหนี่ยวนำ, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดยการใช้รังสีแกมมา หรือสารเคมีบางชนิด เหนี่ยวนำให้เกิดการกลาย [นิวเคลียร์]
Mutual fundกองทุนรวม
กองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund) [ตลาดทุน]
Mutual fund for resolving financial institution problems “Type 3 Fund”กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) , กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนที่ไปลงทุนในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน [ตลาดทุน]
Mutual fund for resolving capital problem of commercial banksกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยจะต้องเป็นกองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมที่แน่นอน [ตลาดทุน]
Retirement mutual fundกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน [ตลาดทุน]
Animal mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Antimutagenic agentsสารต้านการก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Hair growth stimutantsยาปลูกผม [TU Subject Heading]
Mutagenicity testingการทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutagensสารก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutation (Biology)การกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutilation, defacement, ectการทำให้เสียหาย [TU Subject Heading]
Mutinyการยึดอำนาจ [TU Subject Heading]
Mutual fundsกองทุนรวม [TU Subject Heading]
Plant mutationการกลายพันธุ์ของพืช [TU Subject Heading]
Plant mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Pratityasamutpadaปฏิจจสมุปบาท [TU Subject Heading]
Pregnancy, Mutipleครรภ์แฝด [TU Subject Heading]
Streptococcus mutansสเตร็ปโตค็อกคัส มิวเทนส์ [TU Subject Heading]
Telecommutingการทำงานทางไกล [TU Subject Heading]
Telecommuting centersศูนย์การทำงานทางไกล [TU Subject Heading]
Mutation การกลายพันธุ์
การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม (genetic material) อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของยีน (gene) แต่ละตัว ซึ่งมีผลให้การทำงานเปลี่ยนไป หรือเป้นการจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโครโมโซม ซึ่งอาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การก่อกลายพันธุ์ของโครโมโซม [สิ่งแวดล้อม]
Commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ
บุคคลที่เดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่ทำงานเป็นประจำ [สิ่งแวดล้อม]
Mutagen สารก่อกลายพันธุ์
สารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอ (DNA) ในสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งซึ่งก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือสิ่งซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระของสารพันธุกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Mutual Recognition Arrangementความร่วมมือเพื่อการยอมรับร่วม [การทูต]
mutual consentยินยอมร่วมกัน [การทูต]
mutual legal assistanceความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา [การทูต]
Akinetic Mutismนอนหลับไม่ตื่น, อาการเฉยเมย [การแพทย์]
Bismuthบิสมัธ,บิสมัท [การแพทย์]
Bismuth Nitrateบิสมัธไนเตรต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
mutagenic effects (n ) ฤทธิ์ทางพันธุกรรม
run the gamut (phrase ) แสดงขอบเขตครอบคลุมครบถ้วน, ครอบคลุมตั้งแต่....จนถึง....,
See also: S. experience, display, or perform the complete range of something.,
Summary Critical items addressed and mutually accepted by parties: 1. Exception to C (word )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your mother?An Ihre Mutter? Now, Voyager (1942)
Ma, come on.Mutter, komm. The Talk of the Town (1942)
- Mother.- Mutter. Lissy (1957)
Mother.Mutter. Peyton Place (1957)
Mother.Mutter. Ben-Hur (1959)
Ma?Mutter? Long Distance Call (1961)
Guts?Den MutWho's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
I guess so.Vermutlich. Ok. Two Nazis for the Price of One (1967)
Grandma!Großmutter! Valerie and Her Week of Wonders (1970)
Mama?Mutter? Carrie (1976)
- Mummy?- Mutti? Every Man for Himself (1980)
Mother.Mutter. La Cage aux Folles II (1980)
Mom!Mutter! Family Relations (1982)
Mom?Mutter? Tootsie (1982)
[ Chuckles ]Mutter? High Flying Steele (1984)
Mother!Mutter! The Times They Are a Changin' (1984)
Mother...Mutter? A Private Function (1984)
Dirty Jew.Schmutziger Jude. The Torch (1986)
- Mother.-Mutter! Hairspray (1988)
- Mother.-Mutter! Hairspray (1988)
Brave?Mutig? Postcards from the Edge (1990)
Mom!Mutti! Barsaat (1995)
-Mom!-Mutter! Pretty Village, Pretty Flame (1996)
Mother!Mutter! The Town (1997)
You're mud.Ihr seid Schmutz. Denial, Anger, Acceptance (1999)
Mother.Mutter? Barge of the Dead (1999)
Mother!Mutter ! Sia, the Dream of the Python (2001)
- Helmut!HelmutLearning to Lie (2003)
Big Mama?Die große Mutti? House Call (2003)
Dirty.Schmutzig. House Call (2003)
Grandma!Großmutter! Torrente 3: El protector (2005)
Ma.Mutti. I Don't Wanna Know Why the Caged Bird Sings (2007)
Mom!Mutter! Shrek the Third (2007)
Brave boys.Mutige Jungs. What He Beheld (2008)
Good mom.Gute Mutter. Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Hello, Mum...Hallo Mutter. Alone (2008)
Granny!Großmutter! The Good the Bad the Weird (2008)
Thanks, Mom.Danke, Mutter. The Men Who Stare at Goats (2009)
Mother?Mutter? Planet Hulk (2010)
- Probably.Vermutlich. Fur (2010)
And mother?Und Mutter? The Butcher of Prague (2011)
Mother...Mutter... A Message Back (2011)
Mother!Mutter! The Pointy End (2011)
Mother!Mutter! Episode #1.24 (2011)
No.Nein. Ihre Mutter? Backflash (2012)
Mother! Mother?Mutter! A Promise (2013)
Bismuth?BismutFathers and Sons (2013)
Mother!Mutter. Help Me Make It Through the Night (2013)
Mother.Mutter. The Warrior Class (2014)
How?Das hat Ihre Mutter verneint. Episode #1.4 (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mutSay that work is 8 hours, it feels like the three hour commute time is also work but you don't get any money for it. What a waste.
mutCommute from Chiba to Tokyo.
mutMoney market mutual funds.
mutThese facts are mutually related.
mutHe muttered complaints against the school.
mutI prefer mutton to beef.
mutTom and Mike became acquainted through their mutual friends.
mutAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
mutAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
mutI commute to work for an hour.
mutWe concluded that mutual aid was essential for attaining the goal.
mutKeiko and Ichiro parted with mutual consent.
mutMutual understanding promotes peace.
mutKeiji Muto is IWGP champion.
mutI was foolish enough to leave my commutation ticket at home.
mutFind mutual interests, and you will get along with each other.
mutWe solved the problem by mutual concessions.
mutIt's a classic commuter town, even during the day there are few people around.
mutI have to commute all the way from a distant suburb.
mutShe is muttering to herself.
mutThe point of true mutual understanding has not yet been reached between Japan and China.
mutI am commuting to university.
mutWhile the birth rate is intended to be decreased in developing countries, that of developed nations is selfishly planned to be increased, resulting in the difficulty of getting mutual consent.
mutMutual understanding makes for peace.
mutWe must sow the seeds of mutual understanding.
mutHe commutes to his office by bus.
mutHe muttered a curse.
mutThey want to talk to you about areas of mutual interest.
mutForget it. He is our mutual friend, after all.
mutThis problem arose from the mutual misunderstanding.
mutThe trains were jammed with commuters.
mutOur mutual understanding is indispensable.
mutNowadays, commuters take traffic jams for granted.
mutCommuters were deprived of their transport by the strike.
mutThey have mutual respect.
mutThey mutually discussed the future.
mutA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
mutIt will be to our mutual benefit to carry out the plan.
mutWhen you get into a commuter train, you see the briefcases neatly stacked on the racks.
mutMr Smith forgot to take his commuter ticket.
mutFriendship consists of mutual understanding.
mutI had my purse and commutation ticket stolen while I was sleeping in the train.
mutI think that is based on a lack of mutual understanding.
mutHe commutes from Yokohama to Tokyo by train.
mutDiscussion is based upon mutual respect.
mutThe two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.
mutThey gave mutual help to each other.
mutThe two qualities are mutually exclusive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดงึมงำ[V] murmur, See also: grumble, mutter, Syn. พูดพึมพำ, Example: พ่อเลี้ยงพูดงึมงำคล้ายปลอบเจ้าพลายอยู่ในเพิงข้างบ้าน, Thai definition: พูดเสียงเบาหรืออยู่ไกลทำให้ได้ยินไม่ถนัด
ใบ้[ADV] dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
ใบ้[ADJ] mute, See also: dumb, silent, Example: สวนสาธารณะวันนี้มีการแสดงดนตรีและละครใบ้, Thai definition: ไม่พูดเป็นถ้อยคำที่เป็นเสียง
สมยอม[V] mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai definition: ยอมตกลงด้วย
ลุกฮือ[V] rise up, See also: rebel, revolt, mutiny, resist, Example: ประชาชนลุกฮือเพื่อต่อต้านเผด็จการ
ลามก[ADJ] pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
ลามก[V] be indecent, See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: เขาเชื่อมั่นว่าเรื่องของเราไม่ผิดศีลธรรม ไม่ลามก, Notes: (บาลี)
ร่ายมนต์[V] enchant, See also: recite magic formulas or incantations, mutter incantations, Example: พระสังข์ร่ายมนต์เรียกปลา
ต่อกัน[ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ซึ่งกันและกัน, กันและกัน, Example: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา
งึมงำ[V] mutter, See also: murmur, grumble, Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ, Example: ชายแก่บ่นงึมงำแล้วก็ชะงักเมื่อมีเสียงหงุดหงิดไม่แพ้กันแทรกขึ้นมา, Thai definition: เสียงพูดหรือบ่นพึมพำ
พำพึม[V] murmur, See also: mutter, Syn. พึมพำ, พำๆ พึมๆ, Example: เขาพำพึมอะไรอยู่ในคอฟังไม่รู้เรื่องเลย, Thai definition: ทำเสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึม[ADV] mutteringly, See also: mumblingly, Syn. พึมพำ, พึมๆ พำๆ, Example: เขาบ่นพึมว่า โชคไม่เข้าข้างเขา, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึมพำ[V] mumble, See also: mutter, murmur, Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ, Example: หล่อนได้ยินเขาพึมพำอยู่คนเดียว, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
เป็นเบื้อ[ADV] silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด
แปรธาตุ[V] alchemize, See also: to perform alchemy, transmute, Syn. เล่นแร่แปรธาตุ, Example: เขาไปพบบันทึกโบราณบอกวิธีแปรธาตุเหล็กให้เป็นทอง, Thai definition: ทำให้ธาตุอย่างหนึ่งกลายเป็นอีกธาตุหนึ่ง
แปรรูป[V] process, See also: transmute, transform, transfigure, Syn. เปลี่ยนรูป, Ant. คงรูป, Example: เศษกระดาษ 1 ตันนำมาแปรรูปเป็นกระดาษขาวหรือกระดาษทิชชูใหม่ได้ 1 ตัน, Thai definition: กระทำด้วยประการอื่นใดให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิมเพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากวัตถุดิบเดิม
ลดโทษ[V] mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา
สมุทรปราการ[N] Samut Prakan, Syn. จังหวัดสมุทรปราการ, Example: หากได้ไปท่องเที่ยวที่สมุทรปราการรับรองว่าจะไม่ผิดหวัง, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
สมุทรสงคราม[N] Samut Songkhram, Syn. จังหวัดสมุทรสงคราม, Example: โรงเรียนพาไปแวะที่อุทยาน ร. 2 จังหวัดสมุทรสงคราม, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
สมุทรสาคร[N] Samut Sakhon, Syn. จังหวัดสมุทรสาคร, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
ถ้อยทีถ้อยอาศัย[V] mutually depend on each other, Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, พึ่งพาอาศัยกัน, Example: ทั้งคู่ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำคะแนนตีคู่กันมาตลอดจนวินาทีสุดท้าย, Thai definition: ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน
ทั้งสอง[ADJ] bilateral, See also: mutual, Syn. ทั้งคู่
นิ่งอึ้ง[V] be dumb, See also: be voiceless, be speechless, be mute, Syn. นิ่งเฉย, นิ่งเงียบ, Example: เธอตอบเขาเบาๆ หลังจากนิ่งอึ้งไปนาน, Thai definition: พูดไม่ออกเพราะตกใจเป็นต้น
บ่น[V] mutter, See also: grumble, murmur, complain, Syn. พร่ำบ่น, จู้จี้, Example: เดี๋ยวนี้ทำไมเจ้านายบ่นลูกน้องทุกวัน วันละเรื่องสองเรื่อง, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
บิสมัท[N] bismuth, Syn. ธาตุบิสมัท, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 83 สัญลักษณ์ Bi เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวอมแดง เปราะ หลอมละลาย ที่ 271.3 ํ ซ. เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่เลว มีสมบัติพิเศษ คือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำ, Notes: (อังกฤษ)
รอยด่าง[N] stain, See also: bad mark, spot, smut, smudge, blemish, Example: เขาโบกปูนขาวทับรอยด่างบนผนัง
ไม่พูดไม่จา[V] mute, See also: hush, silence, quiet, still, tranquil, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: หล่อนเดินเข้ามาและไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้น
ปรับความเข้าใจ[V] reconcile, See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding, Example: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน
ซึ่งกันและกัน[ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน, Example: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กระด้างกระเดื่อง[ADJ] rebellious, See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ระบบการปกครองแบบเผด็จการจะมีการปราบปรามผู้ที่กระด้างกระเดื่องด้วยวิธีการรุนแรงเสมอ, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
กบฏ[V] rebel, See also: mutiny, overthrow, coup, Syn. ทรยศ, Example: ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งสองคนได้ถูกส่งฟ้องศาลฐานกบฏในพระราชอาณาจักร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, mutiny, insurrection, treason, rebellion, revolt, Syn. ขบถ, จลาจล, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
กรรมสิทธิ์รวม[N] mutual right of ownership, Example: เธอและเขาได้รับกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินผืนนี้, Thai definition: กรรมสิทธิ์ของบุคคลหลายคนร่วมกันในทรัพย์สินอันใดอันหนึ่ง
กระซิบ[V] whisper, See also: murmur, mutter, Syn. กระซิบกระซาบ, กระซิบบอก, Example: เขากระซิบบอกผมเบาๆ ตามที่เขาได้รับคำสั่งมา, Thai definition: พูดเสียงเบาๆ
กระหมุบกระหมิบ[V] mutter, See also: mumble, Syn. ขมุบขมิบ, หมุบหมิบ, Example: ผู้เฒ่ากระหมุบกระหมิบริมฝีปากเหมือนกำลังท่องคาถา, Thai definition: ทำปากเม้มเข้าเม้มออก
การันต์[N] the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute, Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์, Example: ชื่อของฉันและชื่อของเพื่อนมีตัวการันต์อยู่, Thai definition: ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง ซึ่งมีไม้ทัณฑฆาตกำกับไว้
กำเริบ[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง, Example: ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ
กำเริบเสิบสาน[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, run wild, Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง, เหิมใจ, Example: นับจากศัตรูได้ชัยชนะแล้วก็กำเริบเสิบสานขึ้นทุกที
กำแหง[V] dare, See also: mutiny, be insolent, be intense, Syn. กล้า, บังอาจ, อวดดี, ผยอง, กำเริบ, Example: นักเลงเจ้าถิ่นชอบกำแหงกับคนที่ผ่านไปมา
การแปร[N] change, See also: alternation, modification, amendment, transformation, transmutation, transition, Syn. การแปรเปลี่ยน, การเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลง, Example: การแปรของภาษาเป็นการแปรแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย, Thai definition: การเปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
การผ่าเหล่า[N] mutation, Example: ทฤษฎีการผ่าเหล่า (mutation) ในชีววิทยาเป็นตัวอย่างของการเกิดสิ่งใหม่
กะหลีกะหลอ[ADV] mutter, See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นกะหลีกะหลอกันใต้ต้นไม้, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางหรือพูดจาประจบประแจงอย่างไม่น่าดู
การกลาย[N] mutation, See also: change, Syn. การเปลี่ยน, Example: เขาใช้เวลานานมากในการศึกษาถึงการกลายพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้
การกลายพันธุ์[N] mutation, See also: change, Example: การกลายพันธุ์ของส้มโอทำให้รสชาติเปลี่ยนไป
ขบถ[V] rebel, See also: revolt, mutiny, betray, Syn. ทรยศ, Example: เขาขบถต่อประเทศชาติ, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
ขบถ[N] rebellion, See also: revolt, insurrection, mutiny, uprising, insurgent, Syn. การจลาจล, Example: รัฐบาลสามารถปราบปรามการขบถได้, Thai definition: การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
ความพิกลพิการ[N] deformation, See also: mutilation, disability, Syn. ความพิการ, Example: ทารกที่รอดจากการตั้งใจทำแท้งของมารดาส่วนใหญ่ร่างกายจะมีความพิกลพิการ
เนรมิต[V] change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
เนรมิต[V] change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
เนรมิต[V] change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ้[adj.] (bai) EN: dumb ; mute   FR: muet
บิสมัท[n.] (bitmat = bismat) EN: bismuth   FR: bismuth [m]
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
โดยอนุโลม[X] (dōi anulōm) EN: by analogy ; mutatis mutandis   
จังหวัดสมุทรปราการ[n. prop.] (Jangwat Samut Prākān) EN: Samut Prakan province   FR: province de Samut Prakan [f]
จังหวัดสมุทรสาคร[n. prop.] (Jangwat Samut Sakhøn) EN: Samut Sakhon province   FR: province de Samut Sakhon [f]
จังหวัดสมุทรสงคราม[n. prop.] (Jangwat Samut Songkhrām) EN: Samut Songkhram province   FR: province de Samut Songkhram [f]
โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน[v. exp.] (jōtthanā wā klāo seung kan lae kan) EN: indulge in mutual recriminations   
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
การผ่าเหล่า[n.] (kān phālāo) EN: mutation   FR: mutation [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenplaēng) EN: change ; revolution ; transformation   FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; mutation [f]
การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา[n. exp.] (kān plīen thōt nak pen bao) EN: communtation   FR: commutation [f]
การหย่าโดยความยินยอม(ของ)ทั้งสองฝ่าย[n. exp.] (kān yā dōi khwām yinyøm (khøng) thang søng fāi) FR: divorce par consentement mutuel [m]
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton   
คนใบ้[n. exp.] (khon bai) EN: dumb person ; mute   FR: muet [m]
ความยินยอมร่วมกัน[n. exp.] (khwām yinyøm ruam kan) EN: mutual consent   
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter   FR: changer ; transformer
กองทุนรวม[n. exp.] (køngthun rūam) EN: mutual fund ; consolidated fund   
กฎการสลับที่[n. exp.] (kot kān salap thī) EN: Commutative law   
กระฉ่อน[v.] (krachǿn) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely   FR: répercuter tous azimuts
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive   FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Mahānakhøn) EN: Mahanakorn University of Technology (UMT)   FR: université de technologie Mahanakorn (MUT) [f]
เนื้อแกะ [X] (neūa kae) EN: mutton ; meat of sheep ; meat of lamb   FR: viande de mouton [f] ; viande d'agneau [f]
งึมงำ[v.] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
นกจับแมลงอกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī nāmtān) EN: Brown-breasted Flycatcher   FR: Gobemouche muttui [m] ; Gobemouche des bambous [m]
อ้อมแอ้ม[v.] (øm-aēm) EN: mutter ; mumble   FR: marmonner
เป็นใบ้[v. exp.] (pen bai) EN: be dumb (mute)   FR: être muet
แผงสวิตช์[n. exp.] (phaēng sawit) EN: switchboard   FR: commutateur [m] ; standard [m]
ภาวะพึ่งพา[n.] (phāwa pheung phā) EN: mutualism   FR: mutualisme [m]
ภาวะที่ต้องพึ่งพา [n. exp.] (phāwa thī tǿng pheungphā) EN: mutualism   FR: mutualisme [m]
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
พึ่งพาอาศัยกัน[v. exp.] (pheungphā āsai kan) EN: mutually depend on each other   
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ผิดพ่อผิดแม่[v.] (phitphø-phitmaē) EN: be different from one's parents ; mutate   
ผลประโยชน์ร่วมกัน[n. exp.] (phonprayōt ruam kan) EN: common interest ; mutual benefit   
พูดงึมงำ[v.] (phūt ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become   FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรรูป[v.] (praērūp) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; finish   
แปรธาตุ[v.] (praēthāt) EN: alchemize ; to perform alchemy ; transmute   FR: transmuter ; transmuer
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām khaojai) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding   
ร่วมกัน[X] (ruam kan) EN: mutual   FR: de concert ; tous ensemble
สมุทรปราการ[n. prop.] (Samut Prākān) EN: Samut Prakan (Central)   FR: Samut Prakan (Centre)

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTE    M Y UW1 T
MUTI    M Y UW1 T IY0
MUTI    M UW1 T IY2
MUTZ    M AH1 T S
MUTH    M UW1 TH
MUTT    M AH1 T
SMUT    S M AH1 T
GAMUT    G AE1 M AH0 T
MUTED    M Y UW1 T AH0 D
MUTTS    M AH1 T S
BAMUT    B AE1 M AH0 T
MUTCH    M AH1 CH
MUTINY    M Y UW1 T AH0 N IY0
SAMMUT    S AE1 M AH0 T
MUTSCH    M AH1 CH
MUTANT    M Y UW1 T AH0 N T
HOMUTH    HH AA1 M UW0 TH
PERMUT    P ER1 M AH0 T
MUTATE    M Y UW1 T EY2 T
HELMUT    HH EH1 L M AH0 T
MUTING    M Y UW1 T IH0 NG
MUTTON    M AH1 T AH0 N
DAMUTH    D AE1 M UW0 TH
MUTUAL    M Y UW1 CH AH0 W AH0 L
DEMUTH    D IY1 M AH0 TH
MUTTER    M AH1 T ER0
MUTERT    M Y UW1 T ER0 T
WARMUTH    W AO1 R M UH2 TH
MUTZICH    M Y UW1 T S AH0 CH
WORMUTH    W ER1 M UW0 TH
SHAWMUT    SH AO1 M AH0 T
NIEMUTH    N IY1 M AH0 TH
MUTATED    M Y UW1 T EY2 T AH0 D
BISMUTH    B IH1 Z M AH0 TH
WERMUTH    W ER0 M UW1 TH
MUTTERS    M AH1 T ER0 Z
MUTZMAN    M AH1 T S M AH0 N
PERMUTE    P ER2 M Y UW1 T
SCHMUTZ    SH M AH1 T S
HELMUTH    HH EH1 L M UW2 TH
MUTAGEN    M Y UW1 T AH0 JH EH0 N
COMMUTE    K AH0 M Y UW1 T
MUTANTS    M Y UW1 T AH0 N T S
WASMUTH    W AO1 Z M UW0 TH
COMMUTED    K AH0 M Y UW1 T AH0 D
COMMUTES    K AH0 M Y UW1 T S
MUTINOUS    M Y UW1 T AH0 N AH0 S
FREIMUTH    F R AY1 M UW0 TH
MUTUALLY    M Y UW1 CH UW0 AH0 L IY0
MUTAGENS    M Y UW1 T AH0 JH EH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mute    (v) (m y uu1 t)
mutt    (n) (m uh1 t)
smut    (v) (s m uh1 t)
gamut    (n) (g a1 m @ t)
muted    (v) (m y uu1 t i d)
mutes    (v) (m y uu1 t s)
mutts    (n) (m uh1 t s)
smuts    (v) (s m uh1 t s)
gamuts    (n) (g a1 m @ t s)
mutely    (a) (m y uu1 t l ii)
muting    (v) (m y uu1 t i ng)
mutiny    (v) (m y uu1 t i n ii)
mutter    (v) (m uh1 t @ r)
mutton    (n) (m uh1 t n)
mutual    (j) (m y uu1 ch u@ l)
smutty    (j) (s m uh1 t ii)
azimuth    (n) (a1 z i m @ th)
bismuth    (n) (b i1 z m @ th)
commute    (v) (k @1 m y uu1 t)
mutable    (j) (m y uu1 t @ b l)
mutters    (v) (m uh1 t @ z)
permute    (v) (p @1 m y uu1 t)
smutted    (v) (s m uh1 t i d)
azimuths    (n) (a1 z i m @ th s)
commuted    (v) (k @1 m y uu1 t i d)
commuter    (n) (k @1 m y uu1 t @ r)
commutes    (v) (k @1 m y uu1 t s)
mutation    (n) (m y uu1 t ei1 sh @ n)
mutilate    (v) (m y uu1 t i l ei t)
mutineer    (n) (m y uu2 t i n i@1 r)
mutinied    (v) (m y uu1 t i n i d)
mutinies    (v) (m y uu1 t i n i z)
mutinous    (j) (m y uu1 t i n @ s)
muttered    (v) (m uh1 t @ d)
mutterer    (n) (m uh1 t @ r @ r)
mutually    (a) (m y uu1 ch u@ l ii)
permuted    (v) (p @1 m y uu1 t i d)
permutes    (v) (p @1 m y uu1 t s)
smuttier    (j) (s m uh1 t i@ r)
smuttily    (a) (s m uh1 t i l ii)
smutting    (v) (s m uh1 t i ng)
commuters    (n) (k @1 m y uu1 t @ z)
commuting    (v) (k @1 m y uu1 t i ng)
deaf mute    (n) - (d e2 f - m y uu1 t)
immutable    (j) (i1 m y uu1 t @ b l)
immutably    (a) (i1 m y uu1 t @ b l ii)
mutations    (n) (m y uu1 t ei1 sh @ n z)
mutilated    (v) (m y uu1 t i l ei t i d)
mutilates    (v) (m y uu1 t i l ei t s)
mutineers    (n) (m y uu2 t i n i@1 z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
六つ[むっつ, muttsu] (n) หกชิ้น/อย่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
呟く[つぶやく, tsubuyaku] Thai: บ่นพึมพำ English: to mutter

German-Thai: Longdo Dictionary
Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
mutig(adj adv) ที่กล้าหาญ, อย่างกล้าหาญ เช่น Sie ist ein mutiges Mädchen. เธอเป็นเด็กที่กล้าหาญ
ungemütlich(adj adv) ที่ไม่สะดวก, ที่รู้สึกไม่สะดวก, ที่ไม่สบาย, ที่รู้สึกไม่สบาย, See also: S. unbequem, unwohl, A. gemütlich,bequem, wohl, wohlfühlend,
sich ermutigen(vt) |ermutigte sich, hat sich ermutigt| ให้กำลังใจตนเอง
ermutigen(vt) |ermutigte, hat ermutigt| ให้กำลังใจ, ทำให้สบายใจ
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schmutzigสกปรก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust [Add to Longdo]
Anmaßung {f}; Hochmut {m}arrogance [Add to Longdo]
Anmut {f}comeliness [Add to Longdo]
Anmut {f}grace [Add to Longdo]
Anmut {f}; Grazie {f}gracefulness [Add to Longdo]
Anmut {f}graces [Add to Longdo]
Anmut {f}; Charme {m}; Zauber {m}charm [Add to Longdo]
Annahme {f}; Vermutung {f}; Voraussetzung {f} | Annahmen {pl} | willkürliche Annahmeassumption | assumptions | arbitrary assumption [Add to Longdo]
Annehmlichkeit {f}; Anmut {f}amenity [Add to Longdo]
Argwohn {m}; Verdacht {m}; Vermutung {f}; Ahnung {f}suspicion [Add to Longdo]
Armut {f}destitution [Add to Longdo]
Armut {f}impecuniousness [Add to Longdo]
Armut {f}; Not {f}penury [Add to Longdo]
Armut {f}; Not {f} | Leben in Armutprivation | life of privation [Add to Longdo]
Armut {f}pennilessness [Add to Longdo]
Armut {f}poorness [Add to Longdo]
Armut {f} | in äußerster Armutpoverty; impoverishment | in dire poverty [Add to Longdo]
Armutszeugnis {n}evidence of incapacity [Add to Longdo]
sich ein Armutszeugnis ausstellento shame oneself [Add to Longdo]
Aufmunterung {f}; Ermutigung {f}cheer [Add to Longdo]
Austausch {m}commutation [Add to Longdo]
Austauschbarkeit {f}commutability [Add to Longdo]
Automysophobie {f}; Angst, schmutzig zu seinautomysophobia [Add to Longdo]
Azimut {m}; Abweichung {f} | Azimute {pl}; Abweichungen {pl}azimuth | azimuths [Add to Longdo]
Bart {m} | Bärte {pl} | etw. in den Bart nuscheln | in den Bart brummen; vor sich hin murmelmbeard | beards | to mumble (mutter) sth. into one's beard | to mumble (away) to oneself [Add to Longdo]
Befestigungsmutter {f}clamp nut; securing nut [Add to Longdo]
Beschmutzer {m} | Beschmutzer {pl}defiler | defilers [Add to Longdo]
Beschmutzung {f}mudslinging [Add to Longdo]
Blechmutter {f}speed nut [Add to Longdo]
Blindmutter {f} [techn.]cap nut; box nut [Add to Longdo]
Brand {m}; Getreidebrand {m} (Pilzerkrankung auf Pflanzen) [bot.]smut [Add to Longdo]
Bügelmutter {f}lifting nut [Add to Longdo]
Dämpfer {m}; Entmutigung {f}; Hemmnis {n}damp [Add to Longdo]
Demut {f}humbleness [Add to Longdo]
Demut {f}humility [Add to Longdo]
Demut {f}lowliness [Add to Longdo]
Demutshaltung {f}attitude to submission [Add to Longdo]
Dichtungsmutter {f}grommet nut [Add to Longdo]
Distanzmutter {f} [techn.]spacer nut [Add to Longdo]
Dreck {m}; Schmutz {m}; Erde {f}dirt [Add to Longdo]
Dreck {m}; Schmutz {m}smut [Add to Longdo]
Dürftigkeit {f}; Armut {f}indigence [Add to Longdo]
Dussel {m}; Schafskopf {m} | Dussel {pl}mutt | mutts [Add to Longdo]
Edelmut {m}; Großzügigkeit; Generosität {f}generosity [Add to Longdo]
Einsteckmutter {f}speed nut [Add to Longdo]
Einzugsgebiet {n}commuter belt [Add to Longdo]
Energieumformung {f}mutation of energy [Add to Longdo]
Entmutigung {f}discouragement [Add to Longdo]
Ermutigung {f}encouragement [Add to Longdo]
Fantasie {f}; Phantasie {f} | schmutzige Fantasie {f}; schmutzige Phantasie {f} | nur in seiner Fantasie; nur in seiner Phantasieimagination; mind; fantasy; fantasia; fancy | dirty mind | only in his mind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
んとする;んとす;むとす[, ntosuru ; ntosu ; mutosu] (exp,vs-i) (1) (after a -nai stem) to be trying to; (2) to be just about to [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
アジマス角[アジマスかく, ajimasu kaku] (n) {comp} azimuth angle [Add to Longdo]
アムトラック[, amutorakku] (n) Amtrak [Add to Longdo]
アラスカンマラミュート;アラスカン・マラミュート[, arasukanmaramyu-to ; arasukan . maramyu-to] (n) Alaskan malamute [Add to Longdo]
インカムタックス[, inkamutakkusu] (n) income tax [Add to Longdo]
インド大反乱;インド大叛乱[インドだいはんらん, indo daihanran] (n) (See セポイの反乱) Indian Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
エスエムティーピー[, esuemutei-pi-] (n) {comp} SMTP [Add to Longdo]
エフエムタウンズ[, efuemutaunzu] (n) {comp} FM TOWNS [Add to Longdo]
エムティーエス[, emutei-esu] (n) {comp} MTS [Add to Longdo]
エムティービーエフ[, emutei-bi-efu] (n) {comp} MTBF [Add to Longdo]
エムティーユー[, emutei-yu-] (n) {comp} MTU [Add to Longdo]
ガムテ[, gamute] (n) (abbr) (See ガムテープ) packing tape (wasei [Add to Longdo]
ガムテープ[, gamute-pu] (n) packing tape (wasei [Add to Longdo]
キムタク[, kimutaku] (n) (abbr) Kimura Takuya [Add to Longdo]
クレームトークン[, kure-muto-kun] (n) {comp} claim token [Add to Longdo]
グラムトン[, guramuton] (n) gram-ton [Add to Longdo]
コミューター[, komyu-ta-] (n) commuter [Add to Longdo]
コミューターサービス[, komyu-ta-sa-bisu] (n) commuter service [Add to Longdo]
コミューターマリッジ[, komyu-ta-marijji] (n) commuter marriage [Add to Longdo]
コミューター航空[コミューターこうくう, komyu-ta-koukuu] (n) commuter aviation [Add to Longdo]
コムツー[, komutsu-] (n) {comp} COM2 [Add to Longdo]
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P) [Add to Longdo]
ゴムテープ[, gomute-pu] (n) elastic; elastic band; insulating tape; rubberized tape; rubberised tape [Add to Longdo]
サムターン[, samuta-n] (n) thumbturn [Add to Longdo]
システムテレビ[, shisutemuterebi] (n) system television [Add to Longdo]
ジンギスカン[, jingisukan] (n) Genghis Khan; dish with mutton and vegetables; (P) [Add to Longdo]
スーパーオキサイドディスムターゼ[, su-pa-okisaidodeisumuta-ze] (n) superoxide dismutase [Add to Longdo]
スクラムトライ[, sukuramutorai] (n) scrum try [Add to Longdo]
スチームタービン[, suchi-muta-bin] (n) steam turbine [Add to Longdo]
セポイの反乱;セポイの叛乱[セポイのはんらん, sepoi nohanran] (n) (See インド大反乱) Sepoy Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] mutual [Add to Longdo]
互信[hù xìn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄣˋ, ] mutual trust [Add to Longdo]
互利[hù lì, ㄏㄨˋ ㄌㄧˋ, ] mutually beneficial [Add to Longdo]
互斥[hù chì, ㄏㄨˋ ㄔˋ, ] mutually exclusive [Add to Longdo]
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent [Add to Longdo]
互异[hù yì, ㄏㄨˋ ㄧˋ, / ] differing from one another; mutually different [Add to Longdo]
互相[hù xiāng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] each other; mutually; mutual [Add to Longdo]
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 诿 / ] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other [Add to Longdo]
交互[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, ] mutual; each other; alternately; in turn [Add to Longdo]
交换[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative [Add to Longdo]
交换代数[jiāo huàn dài shù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] (math.) commutative algebra [Add to Longdo]
交换代数学[jiāo huàn dài shù xué, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] (math.) commutative algebra [Add to Longdo]
低语[dī yǔ, ㄉㄧ ㄩˇ, / ] mutter [Add to Longdo]
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]
两情两愿[liǎng qíng liǎng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄩㄢˋ, / ] by mutual consent (north China dialect) [Add to Longdo]
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]
共同利益[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] common interest; mutual benefit [Add to Longdo]
共同基金[gòng tóng jī jīn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] mutual fund [Add to Longdo]
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility; the possibility of mutual coexistence [Add to Longdo]
兵变[bīng biàn, ㄅㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, / ] mutiny [Add to Longdo]
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] to mutter; to talk indistinctly [Add to Longdo]
呫嗫[tiè niè, ㄊㄧㄝˋ ㄋㄧㄝˋ, / ] onomat. muttering; to whisper; mouthing words [Add to Longdo]
和谐性[hé xié xìng, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] compatibility; mutual harmony [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] mutter [Add to Longdo]
唸唸有词[niàn niàn yǒu cí, ㄋㄧㄢˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄘˊ, / ] to mumble; to mutter to oneself [Add to Longdo]
[yǎ, ㄧㄚˇ, / ] dumb; mute [Add to Longdo]
哑巴[yǎ ba, ㄧㄚˇ ㄅㄚ˙, / ] mute; muted; a dumb person; to be dumb [Add to Longdo]
喃喃[nán nán, ㄋㄢˊ ㄋㄢˊ, ] onomat. to mutter; to mumble; to murmur [Add to Longdo]
嘟哝[dū nong, ㄉㄨ ㄋㄨㄥ˙, / ] to mutter; to mumble complaints; to grumble [Add to Longdo]
哗变[huá biàn, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] mutiny; rebellion [Add to Longdo]
[nāng, ㄋㄤ, ] muttering, indistinct speech [Add to Longdo]
嬗变[shàn biàn, ㄕㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] transmutation [Add to Longdo]
对峙[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] mutual confrontation [Add to Longdo]
库姆塔格沙漠[kù mǔ tǎ gé shā mò, ㄎㄨˋ ㄇㄨˇ ㄊㄚˇ ㄍㄜˊ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Kumutage Desert [Add to Longdo]
[sī, , / ] mutually; with one another; manservant; boy servant; guy (derog.) [Add to Longdo]
心心相印[xīn xīn xiāng yìn, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ ˋ, ] mutual affinity; kindred spirits [Add to Longdo]
心照不宣[xīn zhào bù xuān, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ, ] a tacit mutual understanding [Add to Longdo]
情分[qíng fèn, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄣˋ, ] mutual affection; friendship [Add to Longdo]
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] affairs of the heart; mutual relationship [Add to Longdo]
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, ] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m) [Add to Longdo]
改判[gǎi pàn, ㄍㄞˇ ㄆㄢˋ, ] to commute (a death sentence) [Add to Longdo]
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, ] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth [Add to Longdo]
方位角[fāng wèi jiǎo, ㄈㄤ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ, ] azimuth [Add to Longdo]
核转变[hé zhuǎn biàn, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] nuclear transformation; nuclear transmutation [Add to Longdo]
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence [Add to Longdo]
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, / ] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost [Add to Longdo]
牡丹乡[Mǔ dān xiāng, ㄇㄨˇ ㄉㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Mutan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
畸胎[jī tāi, ㄐㄧ ㄊㄞ, ] freak of nature; mutant; abnormality [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token [Add to Longdo]
テレコミューティング[てれこみゅーていんぐ, terekomyu-teingu] telecommuting [Add to Longdo]
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top [Add to Longdo]
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer [Add to Longdo]
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
在宅勤務[ざいたくきんむ, zaitakukinmu] working at home, telecommuting [Add to Longdo]
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]
順列[じゅんれつ, junretsu] permutation [Add to Longdo]
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
相互排除[そうごはいじょ, sougohaijo] mutual exclusion [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
無手順[むてじゅん, mutejun] ASCII data transfer with XON-XOFF flow control [Add to Longdo]
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS [Add to Longdo]
独立[どくりつ, dokuritsu] mutually independent [Add to Longdo]
エスエムティーピー[えすえむていーぴー, esuemutei-pi-] SMTP [Add to Longdo]
コムツー[こむつー, komutsu-] COM2 [Add to Longdo]
エムティーエス[えむていーえす, emutei-esu] MTS [Add to Longdo]
エムティーユー[えむていーゆー, emutei-yu-] MTU [Add to Longdo]
エムティービーエフ[えむていーびーえふ, emutei-bi-efu] MTBF [Add to Longdo]
エフエムタウンズ[えふえむたうんず, efuemutaunzu] FM TOWNS [Add to Longdo]
ペンティアムツージーオン[ぺんていあむつーじーおん, penteiamutsu-ji-on] Pentium II Xeon [Add to Longdo]
ペンティアムツー[ぺんていあむつー, penteiamutsu-] Pentium II [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] Unreinlichkeit, Schmutz [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] unrein, unsauber, schmutzig [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] Unannehmlichkeit, Mangel, Armut [Add to Longdo]
[ちち, chichi] Muttermilch, Brust [Add to Longdo]
予想[よそう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
優雅[ゆうが, yuuga] Anmut, Eleganz, Feinheit [Add to Longdo]
公害[こうがい, kougai] Umweltverschmutzung [Add to Longdo]
勇む[いさむ, isamu] lebendig_sein, lebhaft_sein, ermutigt_sein, in_gehobener_Stimmung_sein [Add to Longdo]
勇敢[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]
勇気[ゆうき, yuuki] -Mut, Courage [Add to Longdo]
勧める[すすめる, susumeru] empfehlen, -raten, ermutigen, anbieten [Add to Longdo]
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] Kapazitaet, Toleranz, Grossmut [Add to Longdo]
困窮[こんきゅう, konkyuu] Armut, Beduerftigkeit, -Not [Add to Longdo]
堪忍[かんにん, kannin] Geduld, Langmut, das_Verzeihen [Add to Longdo]
大気汚染[たいきおせん, taikiosen] Luftverschmutzung [Add to Longdo]
失意[しつい, shitsui] Enttaeuschung, Entmutigung [Add to Longdo]
[しょう, shou] ERMUTIGEN, FOERDERN [Add to Longdo]
子宮[しきゅう, shikyuu] Gebaermutter, Uterus [Add to Longdo]
寛大[かんだい, kandai] Grossmut, Nachsicht, Toleranz [Add to Longdo]
尊大[そんだい, sondai] Hochmut, Stolz [Add to Longdo]
度胸[どきょう, dokyou] -mutig, -kuehn, entschlossen [Add to Longdo]
推定[すいてい, suitei] Vermutung, Folgerung, Schlussfolgerung [Add to Longdo]
[かん, kan] WAGEMUTIG, KUEHN [Add to Longdo]
敢然[かんぜん, kanzen] -mutig, -kuehn [Add to Longdo]
横柄[おうへい, ouhei] Hochmut, Arroganz [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] Tapferkeit, Heldenmut, -Mut [Add to Longdo]
[はは, haha] Mutter [Add to Longdo]
母乳[ぼにゅう, bonyuu] Muttermilch [Add to Longdo]
母国語[ぼこくご, bokokugo] Muttersprache [Add to Longdo]
母子[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]
母胎[ぼたい, botai] Mutterleib [Add to Longdo]
母親[ははおや, hahaoya] Mutter [Add to Longdo]
気丈[きじょう, kijou] standhaft, -mutig [Add to Longdo]
汚い[きたない, kitanai] schmutzig [Add to Longdo]
汚す[よごす, yogosu] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
汚す[よごす, yogosu] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
汚らわしい[けがらわしい, kegarawashii] schmutzig [Add to Longdo]
汚れる[よごれる, yogoreru] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
汚れる[よごれる, yogoreru] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
汚染[おせん, osen] Verschmutzung [Add to Longdo]
汚物[おぶつ, obutsu] Schmutz, Muell, Abfall [Add to Longdo]
[どろ, doro] -Schlamm, -Kot, -Schmutz, -Dreck [Add to Longdo]
[しゅく, shuku] ANMUTIG, HOEFLICH, REIN [Add to Longdo]
清貧[せいひん, seihin] ehrliche_Armut [Add to Longdo]
潔い[いさぎよい, isagiyoi] -tapfer, -mutig, maennlich, -rein [Add to Longdo]
激励[げきれい, gekirei] Aufmunterung, Ermutigung [Add to Longdo]
無届け[むとどけ, mutodoke] ohne_Meldung, unentschuldigt [Add to Longdo]
父母[ふぼ, fubo] Vater_und_Mutter [Add to Longdo]
生母[せいぼ, seibo] die_leibliche_Mutter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MUT
     Master Upper Tester (ISO 9646-3, TTCN)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mut [muːt] (n) , s.(m )
   audacity; boldness; courage; gameness; gaminess; mettle; pluckiness; spunkiness; valor; valour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top