ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silence

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silence-, *silence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silence(n) ความเงียบ, Syn. hush, noiselessness, quiet, muteness, Ant. noise
silence(n) การนิ่งเงียบ, See also: การไม่พูด, Syn. dumbness, muteness, Ant. communicativeness, talkativeness
silence(n) การปกปิด, See also: การเก็บเป็นความลับ, การไม่มีข่าวคราว, Syn. secrecy, concealment
silence(vt) ทำให้เงียบ, See also: ทำให้นิ่ง, Syn. overawe
silence(int) คำสั่งให้เงียบ
silencer(n) ผู้ทำให้เงียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ, การไม่พูด, การเก็บไว้ในใจ, การลืมเลือน, การปิดบัง, การเก็บไว้เป็นความลับ, การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ, ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
silencer(ไซ'เลินเซอะ) n. ผู้ทำให้เงียบ, ผู้ทำให้นิ่งเงียบ, เครื่องทำให้เงียบ, เครื่องกำจัดเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
silence(n) ความสงบ, ความเงียบ, ความนิ่ง, การไม่พูด
silence(vt) ไม่พูดไม่จา, ทำให้เงียบ, ไม่ออกเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silenceการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silenceความเงียบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your silence will be appreciated.ความเงียบเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม The Great Dictator (1940)
We can't have wireless silence without a wireless, can we, Spool?เราไม่สามารถมีความเงียบไร้ สาย โดยไม่ต้องไร้ที่เราสามารถ สปูล? อย่ามาในการลงโทษของปืน คาบศิลา How I Won the War (1967)
We had no money. And the price of his silence was that we work for him for nothing.เราไม่มีเงิน และค่าปิดเรื่องนี้ของเขา Clue (1985)
But perhaps the most disturbing silence is that coming from city hall.แต่บางทีอาจจะเงียบรบกวนจิตใจมากที่สุด ... ... คือที่มาจากศาลากลางจังหวัด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- Silence her.- ปิดปากเธอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Silence in the court!เงียบในศาล! In the Name of the Father (1993)
Oh, I thought you were great in Silence of the Lambs.นายหล่อเลยในเรื่อง Silence of The Lambs The One with George Stephanopoulos (1994)
But one word from you will silence me on this subject forever.แต่แค่คำพูดจากคุณเพียงคำเดียว จะทำให้ผมไม่พูดถึงเรื่องนี้ไปตลอดกาล Episode #1.6 (1995)
Your silence is no comfort to me, Peter.ลูกชายข้าเป็นอย่างไรบ้าง ปีเตอร์? Snow White: A Tale of Terror (1997)
Silence him!เขาเงียบ! Princess Mononoke (1997)
The loudest silences are the ones filled with everything that's been said said wrong, said 300 times.ความเงียบ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ...มันปกคลุมทุกสิ่ง ที่ี่อยากจะพูด... ...พูดผิด หรือพูดซ้ำกัน 300 หน The Story of Us (1999)
When a woman who has much to say says nothing, her silence can be deafening.When a woman who has much to say says nothing, her silence can be deafening. Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silenceA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
silenceA scream broke the silence.
silenceBe silent, or say something better than silence.
silenceDon't interpret their silence as obedience.
silenceDo you think his silence denotes guilt?
silenceExcept for Tom, the family were all watching TV in silence.
silenceHe intended to persist in his silence.
silenceHe interpreted my silence as consent.
silenceHe kept absolute silence throughout the conference.
silenceHe neither spoke nor wept, but went out in silence.
silenceHe raised his hand as if to command silence.
silenceHe was in scandalized silence.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
silence
silenced
silencer
silences

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silence
silenced
silencer
silences
silencers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ,  ] silence; uncommunicative #3,653 [Add to Longdo]
沉寂[chén jí, ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ,  ] silence; stillness #14,428 [Add to Longdo]
静默[jìng mò, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˋ,   /  ] silence; to stand in silence (in mourning) #29,489 [Add to Longdo]
沈默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ,  ] silence #65,390 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabesstille { f }silence of the grave [Add to Longdo]
Ruhe { f }; Geräuschlosigkeit { f }; Schweigen { n } | ein nachdenkliches Schweigen | um Ruhe bittensilence | a pondering silence | to request silence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
沈黙[ちんもく, chinmoku] (n, vs, adj-no) (1) silence; hush; (2) reticence; inaction; (P) #10,442 [Add to Longdo]
無言[むごん, mugon] (n) silence; (P) #14,677 [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp, v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n, vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
サイレンサー[sairensa-] (n) silencer [Add to Longdo]
サイレンス[sairensu] (n) silence [Add to Longdo]
ホワイトキック[howaitokikku] (n) (sl) (See 白ける) dead silence after a joke falls flat (wasei [Add to Longdo]
音無し[おとなし, otonashi] (n, adj-no) silence; wait-and-see [Add to Longdo]
遣り付ける;遣りつける[やりつける, yaritsukeru] (v1, vt) to be accustomed to; to be used to; to argue into silence; to talk down [Add to Longdo]
言わぬが花[いわぬがはな, iwanugahana] (exp) some things are better left unsaid; silence is golden [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
無音検出[むおんけんしゅつ, muonkenshutsu] silence detection [Add to Longdo]
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silence \Si"lence\, n. [F., fr. L. silentium. See {Silent}.]
   [1913 Webster]
   1. The state of being silent; entire absence of sound or
    noise; absolute stillness.
    [1913 Webster]
 
       I saw and heared; for such a numerous host
       Fled not in silence through the frighted deep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Forbearance from, or absence of, speech; taciturnity;
    muteness.
    [1913 Webster]
 
   3. Secrecy; as, these things were transacted in silence.
    [1913 Webster]
 
       The administration itself keeps a profound silence.
                          --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   4. The cessation of rage, agitation, or tumilt; calmness;
    quiest; as, the elements were reduced to silence.
    [1913 Webster]
 
   5. Absence of mention; oblivion.
    [1913 Webster]
 
       And what most merits fame, in silence hid. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silence \Si"lence\, interj.
   Be silent; -- used elliptically for let there be silence, or
   keep silence. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silence \Si"lence\, v. t. [imp. & p. p. {Silenced}; p. pr. & vb.
   n. {Silencing}.]
   1. To compel to silence; to cause to be still; to still; to
    hush.
    [1913 Webster]
 
       Silence that dreadful bell; it frights the isle.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to rest; to quiet.
    [1913 Webster]
 
       This would silence all further opposition.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       These would have silenced their scruples. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. To restrain from the exercise of any function, privilege
    of instruction, or the like, especially from the act of
    preaching; as, to silence a minister of the gospel.
    [1913 Webster]
 
       The Rev. Thomas Hooker of Chelmsford, in Essex, was
       silenced for nonconformity.      --B. Trumbull.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to cease firing, as by a vigorous cannonade; as,
    to silence the batteries of an enemy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silence
   n 1: the state of being silent (as when no one is speaking);
      "there was a shocked silence"; "he gestured for silence"
   2: the absence of sound; "he needed silence in order to sleep";
     "the street was quiet" [syn: {silence}, {quiet}] [ant:
     {sound}]
   3: a refusal to speak when expected; "his silence about my
     contribution was surprising" [syn: {muteness}, {silence}]
   4: the trait of keeping things secret [syn: {secrecy},
     {secretiveness}, {silence}]
   v 1: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children
      in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence},
      {still}, {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}]
   2: keep from expression, for example by threats or pressure;
     "All dissenters were silenced when the dictator assumed
     power"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 silence /silɑ̃s/ 
  silence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top