Search result for

make up

(68 entries)
(0.0613 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make up-, *make up*
English-Thai: Longdo Dictionary
make up one's mind(vt ) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make up[PHRV] สร้าง, See also: ทำ
make up[PHRV] ชดเชย (เวลาหรือเงิน), See also: ทดแทน, Syn. make good
make up[PHRV] สร้าง, See also: นึกเอาเอง, Syn. dream up, think up
make up[PHRV] แต่งหน้า
make up[PHRV] เป็นส่วนของ, See also: เติมให้เต็ม (จำนวน)
make up[PHRV] จัดไว้ด้วยกัน, See also: จัดไว้เป็นระเบียบ
make up[PHRV] เตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน) ให้พร้อม
make up[PHRV] เตรียมอาหาร
make up[PHRV] เป็นเพื่อนกันอีกหลังจาก (ทะเลาะกัน), See also: กลับมาดีกัน, Syn. patch up, stitch up
make up[PHRV] เติมเชื้อฟืน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I'll make up the sofa?ดังนั้น.. Chuck in Real Life (2008)
That'll make up for the fact that Amber's in a pine box.แล้วมันจะโยงไปถึงเรื่องที่แอมเบอร์นอนอยู่ในโลง Dying Changes Everything (2008)
You won't say no to women, surely? This is how men make upเจ้าคงไม่ปฏิเสธหญิงงามใช่ไหม นี่คือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนถวิลหา Portrait of a Beauty (2008)
...then they kiss and make up.และพวกเขาก็จูบกันและคืนดีกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I want to go back to him. But I don't know how to make up and go back.พอคิดถึงเรื่องนั้น ฉันก็อยากจะกลับไป แต่ฉันไม่รู้ว่าจะกลับไปหาท่านแล้วคืนดีกับท่านยังไงดี Scandal Makers (2008)
When we lie, we make up our lies with pieces.. of the truth.เมื่อเราโกหก,เราก็ ทำเรื่องโกหกให้เป็นส่วนหนึ่งของความจริง Passengers (2008)
We'll make up for it by tomorrow.เราจะชดเชยให้ทันวันพรุ่งนี้ The Lazarus Project (2008)
Or you can let a couple more people get killed while you make up your mind.หรือคุณจะให้คนตายอีกก็ได้ เมื่อไหร่คุณตัดสินใจ The Dark Knight (2008)
I make up stories about...ค่ะ หนูแต่งเรื่องเกี่ยวกับ... Inkheart (2008)
You make up stories? Meggie, you know I don't want you doing that.แต่งเรื่องเหรอ นี่เม็กกี้ ลูกก็รู้ว่าพ่อไม่อยากให้ทำแบบนั้น Inkheart (2008)
She is still young and likes to make up stories.เธอยังเป็นเด็ก และชอบแต่งนิทาน. Episode #1.8 (2008)
Make up some bullshit.กุเรื่องตอแหลขึ้นมา Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make upA half-dozen tools make up the tool collection.
make upAll you have to do be make up for lost time.
make upAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
make upAmericans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
make upCan you wait until I make up my face?
make upDid the plane make up for the lost time?
make upForeign workers make up 30% in his company.
make upHe couldn't make up his mind which course to follow.
make upHe has a reputation for talking a long time to make up his mind.
make upHe hurried on to make up for lost time.
make upHe make up the story.
make upHe's desperately trying to make up for the delay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้างเรื่อง[V] make up, See also: create a story, Syn. ก่อเรื่อง, แต่งเรื่อง, ปั้นเรื่อง, Example: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีคนสร้างเรื่องขึ้น
เสกสรร[V] invent, See also: make up, concoct, rig, fabricate, cook up, trump up, Syn. เสกสรรปั้นแต่ง, Example: ข้อหาเหล่านี้ตำรวจเสกสรรขึ้นเองทั้งนั้น, Thai definition: เลือกทำหรือพูดเอาเอง
แต่งเรื่อง[V] invent a story, See also: make up a story, Syn. ปั้นเรื่อง, ยกเมฆ, ปั้นน้ำเป็นตัว, Example: คาโปนแต่งเรื่องขึ้นว่า เขาเคยได้รับบาดเจ็บเพราะเป็นทหารไปรบในสงครามโลก, Thai definition: คิดเรื่องขึ้นเอง
แต่งหน้า[V] make up, See also: put on make up, use cosmetics, Syn. แต่งหน้าทาปาก, ประทินโฉม, Example: เธอไม่ได้แต่งหน้าอย่างทุกคราวที่มา ทำให้หน้าจืดดูซีดคล้ำ, Thai definition: ใช้เครื่องสำอางเสริมแต่งใบหน้าให้สวยขึ้น, ใช้เครื่องสำอางเสริมแต่งใบหน้าให้มีลักษณะต่างๆ ให้เหมาะสมกับบทบาทในการแสดงละคร เป็นต้น
แต่งหน้าทาปาก[V] make up, See also: put on make up, Syn. แต่งหน้า, ประทินโฉม, Example: ผมว่าคุณไม่แต่งหน้าทาปากเลยจะสวยกว่า, Thai definition: ใช้เครื่องสำอางเสริมแต่งใบหน้าให้สวยขึ้น
ปลงใจ[V] make up one's mind, See also: make a decision, decide, come to the conclusion, Syn. ตกลงใจ, ตัดสินใจ, Example: เธอปลงใจว่าจะหย่ากับเขา
ปรุงยา[V] compound medicine, See also: make up/fill a prescription, Example: หมอจีนปรุงยาโดยใช้สมุนไพรต่างๆ มาเคี่ยวในหม้อ
ชดเชย[V] make up, Syn. ชดใช้, ทดแทน, Example: อาจารย์จะชดเชยชั่วโมงสอนให้นักเรียนในตอนเย็นของวันศุกร์
ชดเชย[V] make up, See also: recover, redeem, Syn. ทดแทน, ชดใช้, Example: เขารับปากจะปลูกป่าเพื่อชดเชยขึ้นมาใหม่
ของ้อ[V] ask for forgiveness, See also: make up to, try to conciliate, try to reconcile, Syn. งอนง้อ, ง้อ, Example: เธอไม่อยากของ้อเขาเลย, Thai definition: อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วยหรือเพื่อให้ยอมช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
จูบปาก[v. exp.] (jūp pāk) EN: kiss on the mouth ; kiss and make up   FR: embrasser sur la bouche
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to   FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
พนมศพ[X] (phanomsop) EN: make up a corpse before putting it into a coffin   
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide   FR: conclure
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin   FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
ประสมยา[v. exp.] (prasom yā) EN: make up a medicine ; compound a medicine ; prepare a prescription   
ปรุงยา[v. exp.] (prung yā) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription   FR: préparer un remède
เสกสรร[v.] (sēksan) EN: invent ; make up ; concoct ; rig ; fabricate ; cook up ; trump up   

Japanese-English: EDICT Dictionary
一句詠む[いっくよむ, ikkuyomu] (v5m) to make up a haiku poem [Add to Longdo]
隈取る[くまどる, kumadoru] (v5r,vt) to make up; to shade [Add to Longdo]
欠陥を補う[けっかんをおぎなう, kekkanwooginau] (exp,v5u) to make up for a fault [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
元の鞘に収まる[もとのさやにおさまる, motonosayaniosamaru] (exp,v5r) to bury the hatchet; to make up [Add to Longdo]
彩る(P);色取る[いろどる, irodoru] (v5r,vt) to colour; to color; to paint; to make up; (P) [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1,vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r,vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r,vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P) [Add to Longdo]
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1,vt) to make up one's mind; to be determined [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zōu, ㄗㄡ, / ] make up (a story) [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] make up (face) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 make up
   v 1: form or compose; "This money is my only income"; "The stone
      wall was the backdrop for the performance"; "These
      constitute my entire belonging"; "The children made up the
      chorus"; "This sum represents my entire income for a year";
      "These few men comprise his entire army" [syn:
      {constitute}, {represent}, {make up}, {comprise}, {be}]
   2: devise or compose; "This designer makes up our Spring
     collections"
   3: do or give something to somebody in return; "Does she pay you
     for the work you are doing?" [syn: {pay}, {pay off}, {make
     up}, {compensate}]
   4: make up work that was missed due to absence at a later point;
     "I have to make up a French exam"; "Can I catch up with the
     material or is it too late?" [syn: {make up}, {catch up
     with}]
   5: make up something artificial or untrue [syn: {fabricate},
     {manufacture}, {cook up}, {make up}, {invent}]
   6: put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room"
     [syn: {make}, {make up}]
   7: adjust for; "engineers will work to correct the effects or
     air resistance" [syn: {compensate}, {counterbalance},
     {correct}, {make up}, {even out}, {even off}, {even up}]
   8: come to terms; "After some discussion we finally made up"
     [syn: {reconcile}, {patch up}, {make up}, {conciliate},
     {settle}]
   9: apply make-up or cosmetics to one's face to appear prettier;
     "She makes herself up every morning"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top