ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make up

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make up-, *make up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
make up one's mind(vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make up(phrv) สร้าง, See also: ทำ
make up(phrv) ชดเชย (เวลาหรือเงิน), See also: ทดแทน, Syn. make good
make up(phrv) สร้าง, See also: นึกเอาเอง, Syn. dream up, think up
make up(phrv) แต่งหน้า
make up(phrv) เป็นส่วนของ, See also: เติมให้เต็ม จำนวน
make up(phrv) จัดไว้ด้วยกัน, See also: จัดไว้เป็นระเบียบ
make up(phrv) เตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน) ให้พร้อม
make up(phrv) เตรียมอาหาร
make up(phrv) เป็นเพื่อนกันอีกหลังจาก (ทะเลาะกัน), See also: กลับมาดีกัน, Syn. patch up, stitch up
make up(phrv) เติมเชื้อฟืน

WordNet (3.0)
compensate(v) adjust for, Syn. even up, make up, counterbalance, even out, correct, even off
constitute(v) form or compose, Syn. comprise, be, make up, represent
fabricate(v) make up something artificial or untrue, Syn. cook up, manufacture, invent, make up
make(v) make or cause to be or to become, Syn. create
make(v) put in order or neaten, Syn. make up
make_up(v) devise or compose, Syn. make up
make_up(v) make up work that was missed due to absence at a later point, Syn. catch up with, make up
make_up(v) apply make-up or cosmetics to one's face to appear prettier, Syn. make up
pay(v) do or give something to somebody in return, Syn. compensate, pay off, make up
reconcile(v) come to terms, Syn. conciliate, patch up, settle, make up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make up your mind.คุณคงมีแผน The Great Dictator (1940)
How can you make up a thing like that?วิธีที่คุณสามารถทำขึ้นสิ่งที่ต้องการที่? 12 Angry Men (1957)
I'll do anything you ask to make up for what's happened to us.I'll do anything you ask to make up for what's happened to us. The Godfather (1972)
You got to make up your minds.คุณต้องตัดสินใจนะ Jaws (1975)
I see that when you make up your mind about something, เห็นได้ชัด เวลาเธอ ตัดสินใจ เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง, Suspiria (1977)
I wish you guys would make up your mind.ผมปรารถนาว่าพวกคุณจะตัดสินใจได้ The Blues Brothers (1980)
I think I can help them make up their minds.ผมคิดว่าผมช่วยให้พวกเขา ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น Clue (1985)
Make up your mind!เตรียมตัวเตรียมใจ ! An American Tail (1986)
No one could make up a story like that, except perhaps someone like myself.คงไม่มีใครเขาแต่งเรื่องแบบนี้หรอกนะ ยกเว้น บางทีคนๆนั้นอาจเป็นฉัน Mannequin: On the Move (1991)
You two could get her started. I'd work and make up the rest.แล้วลุงกับเลนนี่ก็เข้าไปอยู่ ฉันก็หางานทำเก็บเงินที่เหลือ Of Mice and Men (1992)
Don't let them make up your mindอย่าปล่อยให้พวกเขาให้ขึ้นใจของคุณ Pulp Fiction (1994)
Don't let them make up your mindอย่าปล่อยให้พวกเขาให้ขึ้นใจของคุณ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make upA half-dozen tools make up the tool collection.
make upAll you have to do be make up for lost time.
make upAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
make upAmericans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
make upCan you wait until I make up my face?
make upDid the plane make up for the lost time?
make upForeign workers make up 30% in his company.
make upHe couldn't make up his mind which course to follow.
make upHe has a reputation for talking a long time to make up his mind.
make upHe hurried on to make up for lost time.
make upHe make up the story.
make upHe's desperately trying to make up for the delay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้างเรื่อง(v) make up, See also: create a story, Syn. ก่อเรื่อง, แต่งเรื่อง, ปั้นเรื่อง, Example: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีคนสร้างเรื่องขึ้น
เสกสรร(v) invent, See also: make up, concoct, rig, fabricate, cook up, trump up, Syn. เสกสรรปั้นแต่ง, Example: ข้อหาเหล่านี้ตำรวจเสกสรรขึ้นเองทั้งนั้น, Thai Definition: เลือกทำหรือพูดเอาเอง
แต่งเรื่อง(v) invent a story, See also: make up a story, Syn. ปั้นเรื่อง, ยกเมฆ, ปั้นน้ำเป็นตัว, Example: คาโปนแต่งเรื่องขึ้นว่า เขาเคยได้รับบาดเจ็บเพราะเป็นทหารไปรบในสงครามโลก, Thai Definition: คิดเรื่องขึ้นเอง
แต่งหน้า(v) make up, See also: put on make up, use cosmetics, Syn. แต่งหน้าทาปาก, ประทินโฉม, Example: เธอไม่ได้แต่งหน้าอย่างทุกคราวที่มา ทำให้หน้าจืดดูซีดคล้ำ, Thai Definition: ใช้เครื่องสำอางเสริมแต่งใบหน้าให้สวยขึ้น, ใช้เครื่องสำอางเสริมแต่งใบหน้าให้มีลักษณะต่างๆ ให้เหมาะสมกับบทบาทในการแสดงละคร เป็นต้น
แต่งหน้าทาปาก(v) make up, See also: put on make up, Syn. แต่งหน้า, ประทินโฉม, Example: ผมว่าคุณไม่แต่งหน้าทาปากเลยจะสวยกว่า, Thai Definition: ใช้เครื่องสำอางเสริมแต่งใบหน้าให้สวยขึ้น
ปลงใจ(v) make up one's mind, See also: make a decision, decide, come to the conclusion, Syn. ตกลงใจ, ตัดสินใจ, Example: เธอปลงใจว่าจะหย่ากับเขา
ปรุงยา(v) compound medicine, See also: make up/fill a prescription, Example: หมอจีนปรุงยาโดยใช้สมุนไพรต่างๆ มาเคี่ยวในหม้อ
ชดเชย(v) make up, Syn. ชดใช้, ทดแทน, Example: อาจารย์จะชดเชยชั่วโมงสอนให้นักเรียนในตอนเย็นของวันศุกร์
ชดเชย(v) make up, See also: recover, redeem, Syn. ทดแทน, ชดใช้, Example: เขารับปากจะปลูกป่าเพื่อชดเชยขึ้นมาใหม่
ของ้อ(v) ask for forgiveness, See also: make up to, try to conciliate, try to reconcile, Syn. งอนง้อ, ง้อ, Example: เธอไม่อยากของ้อเขาเลย, Thai Definition: อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วยหรือเพื่อให้ยอมช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชด[chot] (v) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for  FR: se racheter ; réparer ; racheter
จูบปาก[jūp pāk] (v, exp) EN: kiss on the mouth ; kiss and make up  FR: embrasser sur la bouche
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
พนมศพ[phanomsop] (x) EN: make up a corpse before putting it into a coffin
ปลงใจ[plongjai] (v) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide  FR: conclure
ประดิษฐ์[pradit] (v) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin  FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประจบ[prajop] (v) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to  FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
ประสมยา[prasom yā] (v, exp) EN: make up a medicine ; compound a medicine ; prepare a prescription
ปรุงยา[prung yā] (v, exp) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription  FR: préparer un remède
เสกสรร[sēksan] (v) EN: invent ; make up ; concoct ; rig ; fabricate ; cook up ; trump up

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] make up (face) #5,023 [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, / ] make up (a story) #77,366 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1, vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) #671 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
占める[しめる, shimeru] (v1, vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P) #6,341 [Add to Longdo]
一句詠む[いっくよむ, ikkuyomu] (v5m) to make up a haiku poem [Add to Longdo]
隈取る[くまどる, kumadoru] (v5r, vt) to make up; to shade [Add to Longdo]
欠陥を補う[けっかんをおぎなう, kekkanwooginau] (exp, v5u) to make up for a fault [Add to Longdo]
元の鞘に収まる[もとのさやにおさまる, motonosayaniosamaru] (exp, v5r) to bury the hatchet; to make up [Add to Longdo]
彩る(P);色取る[いろどる, irodoru] (v5r, vt) to colour; to color; to paint; to make up; (P) [Add to Longdo]
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r, vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r, vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top