ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uprising

AH0 P R AY1 Z IH0 NG   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uprising-, *uprising*, upris
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uprising[N] การปฏิวัติ, Syn. revolt, rebellion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uprising(อัพ'ไรซิง,อัพไร'ซิง) n. การปฎิวัติ,การกบฏ,การจลาจล,การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การสูงขึ้น,การตื่นขึ้น,การตั้งขึ้น., Syn. insurrection,revolt

English-Thai: Nontri Dictionary
uprising(n) การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uprisingการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The uprising has begun!การจลาจลเริ่มแล้ว eXistenZ (1999)
Neskaloosa engineered a local uprising against the tournament....เนสกาลูซ่าจัดให้คนท้องถิ่น ต่อต้านการแข่งขัน The Legend of Bagger Vance (2000)
This will start the uprising.หนังสือเราจะก่อการจลาจล The Pianist (2002)
There's talk that the uprising will begin any day now.ลูกฉันไปแล้ว ที่นั่นปลอดภัยกว่า มีข่าวว่าการต่อต้านเยอรมัน ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว The Pianist (2002)
A revolution is an uprising... a violent act... by which one class overthrows another.การปฏิวัติ คือการลุกฮือ ความรุนแรง โดยฝ่ายหนึ่ง ล้มล้างอีกฝ่าย The Dreamers (2003)
Peasants' Uprising of 1895.การปฏิวัติของชาวนาในปี 1895 My Tutor Friend (2003)
Do you know about the Peasants' Uprising?นายรู้เรื่องเกี่ยวกับ การปฏิบัติของชาวนามั้ย? My Tutor Friend (2003)
It's said that if they have an uprising with such a small force, they will be suppressed by Berlin.คงให้ทหารมาก่อจราจลดึงความสนใจ แล้วพวกนั้นก็จะแอบหนีไปได้ง่ายๆ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Use that world for an armed uprising?จะใช้โลกโน้นเพื่อการก่อจราจลเนี่ยนะ? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
To help calm the conflicts and uprisings all around the country.เพื่อสานรอยร้าว หยุดการจลาจล Shadowless Sword (2005)
They transmitted a virus program to the cyborgs, triggering the uprising.พวกนกพิราบส่งไวรัสไปที่ไซบอร์ก กระตุ้นการกระทำ Appleseed Ex Machina (2007)
I think he led an uprising the night that the hospital burnt down.ฉันคิดว่าเค้าเป็นคนเริ่มทำให้เกิดการจลาจล ในคืนหนึ่ง Return to House on Haunted Hill (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uprisingHis analysis of the causes of the uprising was correct.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UPRISING    AH0 P R AY1 Z IH0 NG
UPRISING    AH1 P R AY2 Z IH0 NG
UPRISINGS    AH1 P R AY2 Z IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uprising    (n) ˈʌpraɪzɪŋ (uh1 p r ai z i ng)
uprisings    (n) ˈʌpraɪzɪŋz (uh1 p r ai z i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起义[qǐ yì, ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] uprising; insurrection; revolt, #11,858 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufstand {m} | Aufstände {pl}uprising | uprisings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一向一揆[いっこういっき, ikkouikki] (n) Jodo Shinshu Buddhist uprising (Muromachi and Warring States periods) [Add to Longdo]
事変[じへん, jihen] (n) accident; disaster; incident; uprising; emergency; (P) [Add to Longdo]
承久の変[じょうきゅうのへん, joukyuunohen] (n) Jokyu uprising [Add to Longdo]
大阪事件[おおさかじけん, oosakajiken] (n) Osaka Incident; plot by Oi Kentaro and the Liberal Party to support a Korean uprising, 1885 [Add to Longdo]
大乱[たいらん, tairan] (n) rebellion; great uprising [Add to Longdo]
徳政一揆[とくせいいっき, tokuseiikki] (n) uprising (during the Muromachi period) demanding debt cancellation orders [Add to Longdo]
農民一揆[のうみんいっき, noumin'ikki] (n) agrarian revolt or uprising [Add to Longdo]
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P) [Add to Longdo]
武装蜂起[ぶそうほうき, busouhouki] (n,vs) armed uprising [Add to Longdo]
変乱[へんらん, henran] (n,vs) disturbance; uprising; war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uprising \Up*ris"ing\, n.
   1. Act of rising; also, a steep place; an ascent. "The steep
    uprising of the hill." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An insurrection; a popular revolt. --J. P. Peters.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uprising
   n 1: organized opposition to authority; a conflict in which one
      faction tries to wrest control from another [syn:
      {rebellion}, {insurrection}, {revolt}, {rising},
      {uprising}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top