ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutter

M AH1 T ER0   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutter-, *mutter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutter[VI] บ่น, See also: บ่นอุบอิบ, พร่ำบ่น, พูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complain
mutter[N] การบ่น, See also: การบ่นอุบอิบ, การพร่ำบ่น, การพูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complaint
mutterer[N] ผู้บ่น, See also: ผู้พึมพำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutter(มัท'เทอะ) v. (การ) พูดพึมพำ,บ่น., See also: mutterer n. mutteringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
mutter(vi) พูดพึมพำ,บ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(all mutter) - Now, see, lads, there's more to it, eh? - (discontent increases)ตอนนี้เห็นนักเตะในทีมมีมาก ไปใช่มั้ย? How I Won the War (1967)
Please hide ! Please ! [ Muttering ] ...warmed by the sun.ได้โปรด Schindler's List (1993)
- Fuck. [ Muttering ]- เพศสัมพันธ์ [บ่น] Pulp Fiction (1994)
What are you muttering about?เจ้าบ่นพึมพัมอะไร? Anastasia (1997)
Even with Snape muttering his countercurse.ต่อให้สเนปร่ายคาถา แก้คำสาปของฉันด้วย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
( muttering )(สาบถ) Pilot (2004)
( mutters )(เสียงพึมพำ) Pilot (2004)
You were talking, muttering something.คุณละเมอ พูดบางอย่าง Out of the Past (2007)
The moment I mutter "I do!"ให้วินาทีที่ฉันเอ่ย "รับค่ะ!" Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Well, it was just sort of muttering.แค่พืมพัมน่ะ In Buddy's Eyes (2008)
Go back to your muttering and see if I care.เชิญนั่งบ่นไปคนเดียวเหอะ จะไม่สนเลยสักนิด Inkheart (2008)
(CARL MUTTERING)(CARL MUTTERING) Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mutterHe muttered a curse.
mutterHe muttered complaints against the school.
mutterShe is muttering to herself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งึมงำ[V] mutter, See also: murmur, grumble, Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ, Example: ชายแก่บ่นงึมงำแล้วก็ชะงักเมื่อมีเสียงหงุดหงิดไม่แพ้กันแทรกขึ้นมา, Thai definition: เสียงพูดหรือบ่นพึมพำ
พำพึม[V] murmur, See also: mutter, Syn. พึมพำ, พำๆ พึมๆ, Example: เขาพำพึมอะไรอยู่ในคอฟังไม่รู้เรื่องเลย, Thai definition: ทำเสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึม[ADV] mutteringly, See also: mumblingly, Syn. พึมพำ, พึมๆ พำๆ, Example: เขาบ่นพึมว่า โชคไม่เข้าข้างเขา, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึมพำ[V] mumble, See also: mutter, murmur, Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ, Example: หล่อนได้ยินเขาพึมพำอยู่คนเดียว, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
บ่น[V] mutter, See also: grumble, murmur, complain, Syn. พร่ำบ่น, จู้จี้, Example: เดี๋ยวนี้ทำไมเจ้านายบ่นลูกน้องทุกวัน วันละเรื่องสองเรื่อง, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
กระหมุบกระหมิบ[V] mutter, See also: mumble, Syn. ขมุบขมิบ, หมุบหมิบ, Example: ผู้เฒ่ากระหมุบกระหมิบริมฝีปากเหมือนกำลังท่องคาถา, Thai definition: ทำปากเม้มเข้าเม้มออก
กะหลีกะหลอ[ADV] mutter, See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นกะหลีกะหลอกันใต้ต้นไม้, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางหรือพูดจาประจบประแจงอย่างไม่น่าดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
งึมงำ[v.] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
อ้อมแอ้ม[v.] (øm-aēm) EN: mutter ; mumble   FR: marmonner
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
พูดงึมงำ[v.] (phūt ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTTER    M AH1 T ER0
MUTTERS    M AH1 T ER0 Z
MUTTERED    M AH1 T ER0 D
MUTTERING    M AH1 T ER0 IH0 NG
MUTTERINGS    M AH1 T ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutter    (v) mˈʌtər (m uh1 t @ r)
mutters    (v) mˈʌtəz (m uh1 t @ z)
muttered    (v) mˈʌtəd (m uh1 t @ d)
mutterer    (n) mˈʌtərər (m uh1 t @ r @ r)
mutterers    (n) mˈʌtərəz (m uh1 t @ r @ z)
muttering    (v) mˈʌtərɪŋ (m uh1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gū, ㄍㄨ, ] mutter, #24,393 [Add to Longdo]
低语[dī yǔ, ㄉㄧ ㄩˇ, / ] mutter, #37,640 [Add to Longdo]
[nāng, ㄋㄤ, ] muttering, indistinct speech, #57,294 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutter {f} | Mütter {pl} | werdende Mutter {f} | Mutter von drei Kindernmother | mothers | mother-to-be; expectant mother | mother of three [Add to Longdo]
Mutter {f}; Schraubenmutter {f} (zur Schraube) [techn.] | lockere Mutter | selbstsichernde Mutter | unverlierbare Mutter {f}nut; screw-nut | loose nut | self-locking nut; clinch nut | captive nut [Add to Longdo]
Mutterband {n}; Systemband {n}master tape [Add to Longdo]
Mutterboden {m}; Muttererde {f} | Abtragen von Mutterbodentopsoil | topsoil stripping [Add to Longdo]
Mutterdiskette {f}; Systemdiskette {f}master diskette [Add to Longdo]
Muttergesellschaft {f}parent company [Add to Longdo]
Muttergewindebohrer {m}nut tap [Add to Longdo]
Mutterherz {n}mother's heart [Add to Longdo]
Mutterinstinkt {m}maternal instinct [Add to Longdo]
Mutterkomplex {m}mother fixation [Add to Longdo]
Mutterkorn {n}ergot [Add to Longdo]
Mutterkraut {n} [bot.]feverfew [Add to Longdo]
Mutterkuchen {m}; Plazenta {f} [anat.]placenta [Add to Longdo]
Mutterland {n} | Mutterländer {pl}mother country | mother countries [Add to Longdo]
Mutterland {n}motherland [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
世迷言[よまいごと, yomaigoto] (n) grumbling; muttering; nonsense [Add to Longdo]
独りごちる;独り言ちる(iK);一人ごちる(iK)[ひとりごちる, hitorigochiru] (v1) (See 独り言つ) to talk to oneself; to mutter [Add to Longdo]
独り言つ[ひとりごつ, hitorigotsu] (v5t,vi) to talk to oneself; to mutter [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (uk) to mumble; to mutter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
[ちち, chichi] Muttermilch, Brust [Add to Longdo]
[はは, haha] Mutter [Add to Longdo]
母乳[ぼにゅう, bonyuu] Muttermilch [Add to Longdo]
母国語[ぼこくご, bokokugo] Muttersprache [Add to Longdo]
母子[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]
母胎[ぼたい, botai] Mutterleib [Add to Longdo]
母親[ははおや, hahaoya] Mutter [Add to Longdo]
聖母[せいぼ, seibo] Mutter_Gottes, Heilige_Jungfrau_Maria [Add to Longdo]
[ろう, rou] MUTTERLEIB, GEBAERMUTTER, UTERUS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutter \Mut"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Muttered}; p. pr. & vb.
   n. {Muttering}.] [Prob. of imitative origin; cf. L. muttire,
   mutire.]
   1. To utter words indistinctly or with a low voice and lips
    partly closed; esp., to utter indistinct complaints or
    angry expressions; to grumble; to growl.
    [1913 Webster]
 
       Wizards that peep, and that mutter.  --Is. viii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       Meantime your filthy foreigner will stare,
       And mutter to himself.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To sound with a low, rumbling noise.
    [1913 Webster]
 
       Thick lightnings flash, the muttering thunder rolls.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutter \Mut"ter\, v. t.
   To utter with imperfect articulations, or with a low voice;
   as, to mutter threats. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutter \Mut"ter\, n.
   Repressed or obscure utterance.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutter
   n 1: a low continuous indistinct sound; often accompanied by
      movement of the lips without the production of articulate
      speech [syn: {mutter}, {muttering}, {murmur}, {murmuring},
      {murmuration}, {mussitation}]
   2: a complaint uttered in a low and indistinct tone [syn:
     {grumble}, {grumbling}, {murmur}, {murmuring}, {mutter},
     {muttering}]
   v 1: talk indistinctly; usually in a low voice [syn: {mumble},
      {mutter}, {maunder}, {mussitate}]
   2: make complaining remarks or noises under one's breath; "she
     grumbles when she feels overworked" [syn: {murmur}, {mutter},
     {grumble}, {croak}, {gnarl}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mutter
  vt.
 
   To quietly enter a command not meant for the ears, eyes, or fingers of
   ordinary mortals. Often used in ?mutter an {incantation}?. See also
   {wizard}.
 
   N
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Mutter /mutr/ 
  mom; mommy; mother; nut

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top