Search result for

(63 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -空-, *空*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
き時間[あきじかん, akijikan] (n) เวลาว่าง, See also: S. Free time,
[くうき, kuuki] (n) อากาศ, บรรยากาศ
[くうこう, kuukou] (n) สนามบิน
[くうかん, kuukan] ความว่างเปล่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[からばこ, ] (n) กล่องเปล่า
[そら, ] ฟ้า
[くうぐん, ] กองทัพอากาศเยอรมัน
き巣[あきす, ] ยกเค้า (ขโมยของระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน) , See also: R. き巣ねらい
き巣ねらい[あきすねらい, ] (n) พวกขโมยยกเค้า , See also: R. き巣
打ち[からうち, ] (vt) การอุ่นเครื่อง การเดินเครื่องเปล่า , See also: S. ี運転,
芯菜[くうしんさい, ] (n ) ผักบุ้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[すく, suku] Thai: ว่างลง English: to become empty

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[空, kōng, ㄎㄨㄥ] hollow, empty, deserted, bare
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] cave

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そら, sora] (n,adj-no) emptiness; vacuum; blank; (P) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) sky; the heavens; (P) [Add to Longdo]
々しい;しい[そらぞらしい, sorazorashii] (adj-i) false; hypocritical [Add to Longdo]
々寂々;寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void [Add to Longdo]
いた電車[すいたでんしゃ, suitadensha] (n) uncrowded train [Add to Longdo]
いている部屋[あいているへや, aiteiruheya] (n) vacant room [Add to Longdo]
かす[すかす, sukasu] (v5s) (usu. 腹を...) (See かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
かせる[すかせる, sukaseru] (v1) (usu. 腹を...) (See かす) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
煙がへ昇っている。The smoke is rising in the air.
煙は中へと舞い上がった。The smoke ascended into the air.
音楽は気のように我々の生活を取り巻いている。Music surrounds our lives like air.
何かとても明るいものが夜を横切って飛ぶのが見えた。I saw something very bright fly across the night sky.
何とが青いのでしょう。How blue the sky is!
何人もの胃の腑では愛国者たり得ない。No man can be a patriot on an empty stomach.
何千もの星がに輝いていた。Thousands of stars shone in the heavens.
家というものは、十分な新鮮な気はもちろんのこと十分な光を入れるように作られるべきである。Houses should be built so as to admit plenty of light as well as of fresh air.
家に着いたとき、私はとてもおなかがいていました。When I got home, I was very hungry.
科学者はなぜが青いのかいろいろな説明を考え出してきた。Scientists have come up with many explanations for why the sky is blue.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] air; sky; empty; free time; in vain [Add to Longdo]
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] emptied; leisure [Add to Longdo]
[kōng zhōng, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ, ] in the sky; in the air [Add to Longdo]
中客车[kōng zhōng kè chē, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] Airbus (Aircraft company) [Add to Longdo]
中小姐[kōng zhōng xiǎo jiě, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] stewardess; air hostess [Add to Longdo]
中核爆炸[kōng zhōng hé bào zhà, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] air nuclear explosion; nuclear airburst [Add to Longdo]
中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans [Add to Longdo]
中炮舰[kōng zhōng pào jiàn, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄆㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] helicopter gunship [Add to Longdo]
[kōng wèi, ㄎㄨㄥ ㄨㄟˋ, ] empty place; room (for sb) [Add to Longdo]
[kòng er, ㄎㄨㄥˋ ㄦ˙, / ] spare time; free time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
きファイル[あきファイル, aki fairu] empty file [Add to Longdo]
き媒体[あきばいたい, akibaitai] empty medium [Add to Longdo]
き容量[あきようりょう, akiyouryou] free space (on a disk) [Add to Longdo]
のディスケット[からのディスケット, karano deisuketto] blank diskette [Add to Longdo]
のディレクトリ[そらのディレクトリ, sorano deirekutori] empty directory [Add to Longdo]
の文字列[そらのもじれつ, soranomojiretsu] empty string (null string) [Add to Longdo]
アドレス[くうアドレス, kuu adoresu] null address [Add to Longdo]
[くうかん, kuukan] space, room [Add to Longdo]
集合[くうしゅうごう, kuushuugou] empty set, null set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そら, sora] leer [Add to Longdo]
[そら, sora] Himmel [Add to Longdo]
き巣[あきす, akisu] Einbrecher [Add to Longdo]
き巣ねらい[あきすねらい, akisunerai] Einbrecher [Add to Longdo]
き瓶[あきびん, akibin] leere_Flasche [Add to Longdo]
き缶[あきかん, akikan] leere_Buechse [Add to Longdo]
[あく, aku] frei_machen, frei_werden [Add to Longdo]
ける[あける, akeru] frei_machen, frei_werden [Add to Longdo]
[そらに, sorani] zufaellige_Aehnlichkeit [Add to Longdo]
恐ろしい[そらおそろしい, soraosoroshii] furchterregend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top