ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -空-, *空*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[空, kōng, ㄎㄨㄥ] hollow, empty, deserted, bare
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] cave,  Rank: 272

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] air; sky; empty; free time; in vain, #1,414 [Add to Longdo]
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] emptied; leisure, #1,414 [Add to Longdo]
[kōng jiān, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] space, #834 [Add to Longdo]
[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] air; atmosphere, #2,208 [Add to Longdo]
[kōng tiáo, ㄎㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, / 調] air conditioning, #3,031 [Add to Longdo]
[háng kōng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, ] aviation, #3,275 [Add to Longdo]
[tiān kōng, ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ, ] sky, #3,575 [Add to Longdo]
[kōng zhōng, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ, ] in the sky; in the air, #3,739 [Add to Longdo]
[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space, #4,838 [Add to Longdo]
[kōng jūn, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] air force, #5,480 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
き時間[あきじかん, akijikan] (n) เวลาว่าง, See also: S. Free time,
[くうき, kuuki] (n) อากาศ, บรรยากาศ
[くうこう, kuukou] (n) สนามบิน
[くうかん, kuukan] ความว่างเปล่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[からばこ, karabako] (n) กล่องเปล่า
[そら, sora] ฟ้า
[くうぐん, kuugun] กองทัพอากาศเยอรมัน
き巣[あきす, akisu] ยกเค้า (ขโมยของระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน) , See also: R. き巣ねらい
き巣ねらい[あきすねらい, akisunerai] (n) พวกขโมยยกเค้า , See also: R. き巣
打ち[からうち, karauchi] (vt) การอุ่นเครื่อง การเดินเครื่องเปล่า , See also: S. ี運転,
芯菜[くうしんさい, kuushinsai] (n ) ผักบุ้ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すく, suku] Thai: ว่างลง English: to become empty

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そら, sora] (n,adj-no) emptiness; vacuum; blank; (P) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) sky; the heavens; (P) [Add to Longdo]
々しい;しい[そらぞらしい, sorazorashii] (adj-i) false; hypocritical [Add to Longdo]
々寂々;寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void [Add to Longdo]
いた電車[すいたでんしゃ, suitadensha] (n) uncrowded train [Add to Longdo]
いている部屋[あいているへや, aiteiruheya] (n) vacant room [Add to Longdo]
かす[すかす, sukasu] (v5s) (usu. 腹を...) (See かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
かせる[すかせる, sukaseru] (v1) (usu. 腹を...) (See かす) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Air and heir are homophones of each other.気」と「相続人」は同音異義語である。
Begin to write, leaving one space blank.1ますけて書き出しなさい。
A bird was flying in the sky.1羽の鳥がを飛んでいた。
The house was empty except for a cat.1匹の猫を別とすれば家はっぽだった。
I have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.20日と21日の午後をけてありますので、この2日間のいずれかにグラント様とお会いしたいと考えています。
I am free all afternoon on February 27.2月27日の午後はずっといています。
I'm going to see her off at the airport at 2:00.2時に港に見送りに行きます。
For 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.381日間、モントゴメリーのバスは、ほとんどっぽの状態で路線を往復した。
Compared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.50年前と比べると、今日の航技術はずいぶん発達したものだ。
We expect to arrive at Heathrow Airport at eight.8時にヒースロー港に到着する予定です。
A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.A航112便東京行きは30分遅れて出発いたします。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Empty.[JA] だったのね Desert Cantos (2009)
We all build islands of imagination.[JA] 我らは皆、想の島を創造する And Then There Were None (1945)
"Look at that house; empty!"[CN] 瞧瞧这马戏场吧,都是 The Circus (1928)
Australia's is prettier.[CN] 我们国家的天也很美 Episode #1.5 (2004)
Each word coming from our lips cracked like a whip.[JA] 気が陰鬱になり 我々のしゃべる言葉が... Detour (1945)
The Australian sky is beautiful.[CN] 天不怎么美 Episode #1.5 (2004)
Space.[CN]  Naked (1993)
- Karate? ![CN] - 手道? The Nightman Cometh (2008)
-Then go back to Australia.[CN] 澳洲的天更美 Episode #1.5 (2004)
- We're out of liquor, Roberts. - Yeah.[JA] - になったわ ロバーツ Detour (1945)
Drip, drip, drop When the sky is cloudy[JA] Drip, drip, drop When the sky is cloud (が曇り 雨の雫が落ちてくる) Bambi (1942)
Drip, drip, drop When the sky is cloudy[JA] Drip, drip, drop When the sky is cloudy (が曇り 雨の雫が落ちてくる) Bambi (1942)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
きファイル[あきファイル, aki fairu] empty file [Add to Longdo]
き媒体[あきばいたい, akibaitai] empty medium [Add to Longdo]
き容量[あきようりょう, akiyouryou] free space (on a disk) [Add to Longdo]
のディスケット[からのディスケット, karano deisuketto] blank diskette [Add to Longdo]
のディレクトリ[そらのディレクトリ, sorano deirekutori] empty directory [Add to Longdo]
の文字列[そらのもじれつ, soranomojiretsu] empty string (null string) [Add to Longdo]
アドレス[くうアドレス, kuu adoresu] null address [Add to Longdo]
[くうかん, kuukan] space, room [Add to Longdo]
集合[くうしゅうごう, kuushuugou] empty set, null set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そら, sora] leer [Add to Longdo]
[そら, sora] Himmel [Add to Longdo]
き巣[あきす, akisu] Einbrecher [Add to Longdo]
き巣ねらい[あきすねらい, akisunerai] Einbrecher [Add to Longdo]
き瓶[あきびん, akibin] leere_Flasche [Add to Longdo]
き缶[あきかん, akikan] leere_Buechse [Add to Longdo]
[あく, aku] frei_machen, frei_werden [Add to Longdo]
ける[あける, akeru] frei_machen, frei_werden [Add to Longdo]
[そらに, sorani] zufaellige_Aehnlichkeit [Add to Longdo]
恐ろしい[そらおそろしい, soraosoroshii] furchterregend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top