ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -列-, *列*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[列, liè, ㄌㄧㄝˋ] a line; to arrange, to classify
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] line,  Rank: 500

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xì liè, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] series, #1,445 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] to arrange; to line up; row; file; series, #1,873 [Add to Longdo]
一系[yī xì liè, ㄧ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] a series of; a string of, #1,998 [Add to Longdo]
以色[Yǐ sè liè, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, ] Israel, #2,613 [Add to Longdo]
[liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] train (railway term), #3,761 [Add to Longdo]
[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] included (on a roster); incorporated (into the agenda), #4,850 [Add to Longdo]
[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, ] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m), #6,295 [Add to Longdo]
[liè wéi, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄟˊ, / ] be classified as, #6,399 [Add to Longdo]
[xià liè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄝˋ, ] following, #7,081 [Add to Longdo]
[háng liè, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, ] procession, #7,340 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れつ, retsu] (n) queue; line; row; column; sequence; string; train; (P) [Add to Longdo]
する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in [Add to Longdo]
を作る[れつをつくる, retsuwotsukuru] (exp,v5r) to form a line (row) [Add to Longdo]
ピッチ[れつピッチ, retsu picchi] (n) {comp} row pitch [Add to Longdo]
ベクトル[れつベクトル, retsu bekutoru] (n) {comp} column vector [Add to Longdo]
王記下[れつおうきか, retsuoukika] (n) Kings II (book of the Bible) [Add to Longdo]
王記上[れつおうきじょう, retsuoukijou] (n) Kings I (book of the Bible) [Add to Longdo]
[れっか, rekka] (n) kanji "fire" radical at bottom [Add to Longdo]
[れっき, rekki] (n,vs) list; enumeration [Add to Longdo]
[れっきょ, rekkyo] (n,vs) enumeration; list; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm catching the 11:00 train.11時の車に乗るつもりです。
He missed the train by a minute.1分違いで車に乗り遅れた。
Let's take the 4:10 train.4時10分発の車に乗りましょう。
Take any train on track 5.5番線のどの車でもいいから乗りなさい。
I want to catch the six o'clock train to New York.6時発のニューヨーク行きの車に乗りたいのです。
I'll have to catch the 8:15 train to Paris.8時15分発のパリ行き車に間に合わなくてはならない。
The TGV goes faster than any other train in the world.TGVは世界の他のどの車よりも速く走る。
If you had left earlier, you would have caught the train.あなたがもっと早くでていたら、車に間に合っただろうに。
You must stand in a line to buy the ticket.あなたはその切符を買うために、に並ばなければなりません。
In any case, catch the train tomorrow.いずれにしろ、明日は車に乗りなさい。
It's because I missed my usual train.いつもの車に乗り遅れたものですから。
I missed my usual train.いつもの車を乗り遅れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remarkable film footage captured his entourage on a series of expeditions as they pushed into the deepest corners of Yunnan.[CN] 胶片出色的记录了他与随行人员的一系 (Indiana Jones电影迷失方舟的侵入者中的英雄) 深入云南腹地的探险 Shangri-La (2008)
Get in line, boys![JA] に入れ! The Spoils of War (2017)
- Archers, to the line![JA] - 弓兵 に入れ The Spoils of War (2017)
Call out the city cohort.[CN] 呼唤城市队 Cyclops (2008)
Form a line![JA] 陣を組め! The Spoils of War (2017)
KGE Laboratory Branch Locations Listing[CN] KGE实验室 分支机构 Tokyo Gore Police (2008)
The chief's sacrifice to the gods.[CN]  The Divine Weapon (2008)
well, you're on a freight train headed straight for the blues.[CN] 从这时起,你就如同坐上了一架车 直通布鲁斯 It Might Get Loud (2008)
Over 4,000 fans, actors and other film industry people gathered to mourn her untimely passing.[JA] ファンや俳優 映画関係者ら 4000人以上が参に集まり 菜々果さんとの早すぎる別れを 惜しんでいます Reason (2017)
- Get in line![JA] - 整しろ! The Spoils of War (2017)
There's another critical part of the overall greenhouse gas footprint that I wasn't including: methane, methane from cattle.[CN] 还有一个重要的 温室气体成分 我忘了入考虑 Six Degrees Could Change the World (2008)
A series of events has occurred, continues to occur, that has us and other agencies on alert.[CN] 一系事件已经发生了 并将继续发生 使包括我们在内的所有机构高度警惕 The Same Old Story (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[れつ, retsu] sequence, string [Add to Longdo]
ピッチ[れつピッチ, retsu picchi] row pitch [Add to Longdo]
ベクトル[れつベクトル, retsu bekutoru] column vector [Add to Longdo]
挙分類体系[れっきょぶんるいたいけい, rekkyobunruitaikei] enumerative classification system [Add to Longdo]
番号[れつばんごう, retsubangou] column number [Add to Longdo]
変数[れつへんすう, retsuhensuu] string variable [Add to Longdo]
方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] transverse parity check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れつ, retsu] REIHE [Add to Longdo]
[れっこく, rekkoku] Maechte, Staaten [Add to Longdo]
[れっとう, rettou] Inselkette, Archipel [Add to Longdo]
[れっきょ, rekkyo] aufzaehlen [Add to Longdo]
[れっしゃ, ressha] Eisenbahnzug, -Zug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top