ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

still

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -still-, *still*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Fractional distillation[แฟรกชันแนล ดิสทิลเลชั่น] (n) การกลั่นลำดับส่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
still(adj) นิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, Syn. motionless, undisturbed
still(adj) ไม่มีฟอง (ไวน์), See also: ไร้ฟอง, Syn. not carbonated
still(adj) สงบ, See also: เงียบสงบ, Syn. gentle, quiet, subdued
still(n) ความเงียบสงบ, Syn. peace, silence
still(n) ภาพนิ่ง, See also: ฉากในภาพยนตร์, Syn. scene
still(vt) ทำให้นิ่ง, See also: ทำให้สงบ, Syn. calm, quiet, silence
still(vi) นิ่ง, See also: เงียบ, สงบ, Syn. calm, quiet, silence
still(vt) บรรเทา, See also: ทำให้ลดลง, Syn. allay, relieve
still(adv) ยังคง, See also: เช่นเดิม, Syn. yet
still(adv) แม้ในขณะนี้, See also: แม้บัดนี้, Syn. even now

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
still(สทิล) adj. ยังคง, สงบ, สงัด, ปราศจากเสียง, ปราศจากสิ่งรบกวน, นิ่ง, ไม่ไหล, ไม่มีฟอง, เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ, ความเงียบสงบ, ภาพนิ่ง, ภาพเดี่ยว, เครื่องกลั่น, โรงกลั่น adv. ในขณะนี้, บัดนี้, จนกระทั่งขณะนี้, แม้กระนั้น, ยังคง, คง, ยัง, แน่นิ่ง, เงียบสงัด, ยืนหยัด, ตลอดเวลา
still lifen. ภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิต, สิ่งที่ไม่มีชีวิต, ภาพนิ่ง, ของนิ่ง. -still life adj. pl. still lifes
stillbirth(สทิล'เบิร์ธ) n. การคลอดทารกที่ตายในครรภ์, ทารกที่ตายในการคลอด
stillborn(สทีล'บอร์น) adj. ซึ่งคลอดออกมาตาย, ไม่ได้ผล, เป็นหมัน
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง, ความคงที่, การอยู่นิ่งเฉย, ความเงียบ, ความเงียบสงบ
stilly(สทีล'ลี) adj. นิ่ง, นิ่งเงียบ, เงียบ, เงียบสงัด. adv. อย่างนิ่งเงียบ, อย่างเงียบสงบ
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789, คุก, ป้อมปราการ, Syn. bastile
distill(ดิสทีล') { distilled, distilling, distils, distills } vt., vi. กลั่น, ต้มกลั่น, สกัด, ได้มาโดยการกลั่น, ขจัดออกโดยการกลั่น., See also: distillable adj. ดูdistill, Syn. separate
distilland(ดิส'ทะแลนด) n. สารผ่านกระบวนการกลั่น
distillate(ดิส'ทะเลท) n. ผลิตผลจากการกลั่น, สิ่งที่กลั่นได้, สารสกัด, ส่วนที่เข้มข้น

English-Thai: Nontri Dictionary
still(adj) เงียบ, นิ่ง, สงบ, ราบรื่น, ไม่มีฟอง, ไม่ไหล
still(adv) ในขณะนี้, ยังคง, แม้กระนั้น, ตลอดเวลา
still(n) โรงกลั่น, เครื่องกลั่น
still(vt) หยุด, ทำให้เงียบ, ทำให้สงบ, ระงับ, ทำให้นิ่ง, บรรเทา
stillness(n) ความเงียบ, ความนิ่ง, ความคงที่, การนิ่งเฉย
distill(vt) กลั่น, สกัด
distillation(n) การกลั่น, การสกัด, ขบวนการกลั่น
distiller(n) เครื่องกลั่น, ผู้กลั่นเหล้า
distillery(n) โรงกลั่นสุรา
pistillate(adj) มีเกสรตัวเมีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
still huntการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
still lifeภาพหุ่นนิ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
still outstandingค้าง, ยังคงค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stillbirthการตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbirth rateอัตราตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbirth rate; rate, fetal death; rate, foetal deathอัตราตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbirth ratioอัตราส่วนการตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbirth; birth, deadการตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbornตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbornทารกตายคลอด, ตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Still-life photographyการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง [TU Subject Heading]
Stillbornแบบเกิดไร้ชีพ แบบตายคลอด, Example: การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 [สิ่งแวดล้อม]
stilling basinstilling basin, แอ่งน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stilling poolstilling pool, บ่อน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snow White still lives, the fairest in the land.หิมะขาวยังคงมีชีวิตอยู่ สังขารในแผ่นดิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Still in hospital.ยังคงอยู่ที่ รพ. The Great Dictator (1940)
That's still free.ที่นั้นยังคงมีเสรี The Great Dictator (1940)
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข The Great Dictator (1940)
We can go to Osterlich. That's still free.เราจะไป ออสตินลิค ที่นั้นยังคงมีเสรี The Great Dictator (1940)
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง Pinocchio (1940)
Stand still now.ตอนนี้รอ ยืนอยู่ในขณะนี้ Pinocchio (1940)
And he still thinks we're his friends.และเขายังคงคิดว่าเราเป็นเพื่อน ของเขา Pinocchio (1940)
He can still talk!เขายังคง สามารถพูดคุย! Pinocchio (1940)
I wonder if Mr. De Winter is still in the hotel.สงสัยจังว่าคุณเดอ วินเทอร์ ยังพักอยู่ในโรงเเรมรึเปล่า Rebecca (1940)
Still waters certainly run deep.นํ้านิ่งไหลลึก Rebecca (1940)
It's still used on great occasions, such as a big dinner or a ball.ยังคงใช้จัดงานใหญ่เป็นบางคราว เช่น งานเลี้ยงมื้อค่ำหรืองานเต้นรำ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stillAccepting what you say, I'm still against the project.
stillAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
stillA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
stillAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
stillAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
stillAdmitting what he say, I still cannot agree with him.
stillAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
stillAdmitting what you say, I still believe I am right.
stillAdmitting what you say, I still think he is wrong.
stillAdmitting what you say, I still think he's in the right.
stillAdmitting what you say, I still think I am right.
stillAdmitting what you say, I still think that you were wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบนิ่ง(adv) still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai Definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
น้ำนิ่ง(n) still water, Ant. น้ำไหล, Example: บริเวณนี้เป็นบริเวณที่น้ำนิ่ง
ยิ่งขึ้น(adv) more, See also: still more, even more, increasingly, further, Syn. เพิ่มขึ้น, Example: เมื่อเทคโนโลยีพัฒนายิ่งขึ้น ความเจริญก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
ยัง(adv) still, See also: yet, Example: รัฐบาลยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างไร
เหมือนเดิม(adv) as before, See also: still, as it was, Syn. ดังเดิม, อย่างเดิม, Example: ครอบครัวปัจจุบันแม่ก็ยังเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมให้ความอบอุ่นกับลูกอยู่เหมือนเดิม
พุ่มม่าย(adj) still being a widow, Example: เขารักผู้หญิงพุ่มม่ายแถมมีเรือพ่วงวัยน่ารักอีกสอง, Thai Definition: ที่ยังเป็นม่ายอยู่
แอ้งแม้ง(adv) motionlessly, See also: still, Example: แถวบ้านมีตัวเงินตัวทองอยู่มาก เขาเคยเห็นมันนอนแอ้งแม้งอยู่ใกล้ปากซอย เพราะโดนรถทับ, Thai Definition: อาการที่นิ่งอยู่กับที่เพราะหมดกำลัง, Notes: (ปาก)
สำรวมใจ(v) calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai Definition: ทำใจให้แน่วแน่
ติดเก้ง(v) (fucking dogs) get stuck, See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, g, Syn. ติดเต้ง, ติดเป้ง, Example: หมาสองตัวกำลังติดเก้งอยู่ริมถนน มีหมาตัวผู้อีกหลายตัวเฝ้าอยู่, Thai Definition: อาการร่วมประเวณี (ใช้แก่สัตว์) ของสุนัขซึ่งกำลังติดกัน
ติดตา(v) impress, See also: still fresh in one's memory, impress vividly upon one's mind by the sight, Syn. จำได้, ไม่ลืม, Ant. ลืม, Example: ภาพคนถูกรถชนตายเมื่อคืนนี้ยังติดตาฉันอยู่เลย, Thai Definition: ยังรู้สึกนึกเห็นภาพอยู่ไม่รู้เลือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[choēimoēi] (v) EN: be still
หาง[hāng] (n) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation
จำศีล[jamsīn] (v) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts
จังงัง[jang-ngang] (adj) EN: dazed ; stunned ; stock-still  FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
กินบ้านกินเมือง[kin bān kin meūang] (adv) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still  FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กลั่น[klan] (v) EN: refine ; extract ; distill  FR: distiller ; raffiner ; extraire
ก็[kø =kǿ] (adv) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well  FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
still
stille
stills
stilled
stiller
stilley
stillion
stillman
stillson
stillborn

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
still
stills
stilly
stilled
stiller
stillest
stilling
stillborn
stillness
still-life

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[réng, ㄖㄥˊ, ] still; yet; to remain #631 [Add to Longdo]
仍然[réng rán, ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ,  ] still; yet #1,032 [Add to Longdo]
依然[yī rán, ㄧ ㄖㄢˊ,  ] still; as before #1,199 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] still; yet; to value; to esteem; surname Shang #2,012 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] still; calm; quiet; not moving #2,876 [Add to Longdo]
仍旧[réng jiù, ㄖㄥˊ ㄐㄧㄡˋ,   /  ] still (remaining); to remain (the same); yet #9,839 [Add to Longdo]
静止[jìng zhǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ,   /  ] still; immobile; stillness #15,151 [Add to Longdo]
尚且[shàng qiě, ㄕㄤˋ ㄑㄧㄝˇ,  ] still #21,754 [Add to Longdo]
恬静[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] still; peaceful; quiet #25,661 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] still; silent; surname Mi #27,606 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
destillieren(vt) |destillierte, hat destilliert| กลั่น
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festbild { n }still picture [Add to Longdo]
Still-BH { m }nursing bra [Add to Longdo]
Stille { f }calmness [Add to Longdo]
Stille { f }; Ruhe { f }calm [Add to Longdo]
Stille { f }; Geräuschlosigkeit { f }; Lautlosigkeit { f }; Ruhe { f }quietness [Add to Longdo]
Stille { f }silentness [Add to Longdo]
Stille { f }stillness [Add to Longdo]
Stille { f }; Ruhe { f }; Schweigen { n }silence [Add to Longdo]
Stillleben { n }; Stilleben { n } [ alt ]still life [Add to Longdo]
Stilllegung { f }; Stillegung { f } [ alt ]quiescence [Add to Longdo]
Stillheit { f }tacitness [Add to Longdo]
Stillschweigen wahrendmuting [Add to Longdo]
Stillstand { m }; Einstellung { f }cessation [Add to Longdo]
Stillstand { m }; Stagnation { f }; Stockung { f } | Stagnationen { pl }; Stockungen { pl }stagnation | stagnations [Add to Longdo]
Stillstand { m }; Stockung { f }standstill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) #130 [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n, vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) #1,777 [Add to Longdo]
尚(P);猶[なお, nao] (adv, conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P) #2,705 [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) #4,126 [Add to Longdo]
又(P);亦;復[また, mata] (adv, conj, pref) (uk) again; and; also; still (doing something); (P) #6,897 [Add to Longdo]
醸造[じょうぞう, jouzou] (n, vs) brewing; distillation; (P) #9,506 [Add to Longdo]
ピッチ[picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P) #10,038 [Add to Longdo]
未だ[まだ(P);いまだ, mada (P); imada] (adj-na, adv) (1) (uk) as yet; hitherto; still; (2) not yet (with negative verb); (P) #10,343 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静止画[せいしが, seishiga] still image [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穏やか[おだやか, odayaka] still, ruhig, friedlich, mild [Add to Longdo]
立往生[たちおうじょう, tachioujou] Stillstand, Panne [Add to Longdo]
[しず, shizu] still, ruhig, leise, sanft [Add to Longdo]
静か[しずか, shizuka] still, ruhig, leise, sanft [Add to Longdo]
静まる[しずまる, shizumaru] still_werden [Add to Longdo]
静止[せいし, seishi] Stille, Ruhe, Stillstand [Add to Longdo]
静物[せいぶつ, seibutsu] Stilleben [Add to Longdo]
黙認[もくにん, mokunin] stillschweigende_Anerkennung, stillschweigende_Erlaubnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Still \Still\, n. [Cf. G. stille.]
   1. Freedom from noise; calm; silence; as, the still of
    midnight. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
   2. A steep hill or ascent. [Obs.] --W. Browne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Still \Still\, adv. [AS. stille quietly. See {Still}, a. The
   modern senses come from the idea of stopping and staying
   still, or motionless.]
   1. To this time; until and during the time now present; now
    no less than before; yet.
    [1913 Webster]
 
       It hath been anciently reported, and is still
       received.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. In the future as now and before.
    [1913 Webster]
 
       Hourly joys be still upon you!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In continuation by successive or repeated acts; always;
    ever; constantly; uniformly.
    [1913 Webster]
 
       The desire of fame betrays an ambitious man into
       indecencies that lessen his reputation; he is still
       afraid lest any of his actions should be thrown away
       in private.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Chemists would be rich if they could still do in
       great quantities what they have sometimes done in
       little.                --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   4. In an increasing or additional degree; even more; -- much
    used with comparatives.
    [1913 Webster]
 
       The guilt being great, the fear doth still exceed.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Notwithstanding what has been said or done; in spite of
    what has occured; nevertheless; -- sometimes used as a
    conjunction. See Synonym of {But}.
    [1913 Webster]
 
       As sunshine, broken in the rill,
       Though turned astray, is sunshine still. --Moore.
    [1913 Webster]
 
   6. After that; after what is stated.
    [1913 Webster]
 
       In the primitive church, such as by fear being
       compelled to sacrifice to strange gods, after
       repented, and kept still the office of preaching the
       gospel.                --Whitgift.
    [1913 Webster]
 
   {Still and anon}, at intervals and repeatedly; continually;
    ever and anon; now and then.
    [1913 Webster]
 
       And like the watchful minutes to the hour,
       Still and anon cheered up the heavy time. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Still \Still\, a. [Compar. {Stiller}; superl. {Stillest}.] [OE.
   stille, AS. stille; akin to D. stil, OS. & OHG. stilli, G.
   still, Dan. stille, Sw. stilla, and to E. stall; from the
   idea of coming to a stand, or halt. Cf. {Still}, adv.]
   1. Motionless; at rest; quiet; as, to stand still; to lie or
    sit still. "Still as any stone." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Uttering no sound; silent; as, the audience is still; the
    animals are still.
    [1913 Webster]
 
       The sea that roared at thy command,
       At thy command was still.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Not disturbed by noise or agitation; quiet; calm; as, a
    still evening; a still atmosphere. "When all the woods are
    still." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Comparatively quiet or silent; soft; gentle; low. "A still
    small voice." --1 Kings xix. 12.
    [1913 Webster]
 
   5. Constant; continual. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By still practice learn to know thy meaning. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Not effervescing; not sparkling; as, still wines.
    [1913 Webster]
 
   {Still life}. (Fine Arts)
    (a) Inanimate objects.
    (b) (Painting) The class or style of painting which
      represents inanimate objects, as fruit, flowers, dead
      game, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Quiet; calm; noiseless; serene; motionless; inert;
     stagnant.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Still \Still\, n. [Cf. OE. stillatorie. See {Still}, v., to
   distill.]
   1. A vessel, boiler, or copper used in the distillation of
    liquids; specifically, one used for the distillation of
    alcoholic liquors; a retort. The name is sometimes applied
    to the whole apparatus used in in vaporization and
    condensation.
    [1913 Webster]
 
   2. A house where liquors are distilled; a distillery.
    [1913 Webster]
 
   {Still watcher}, a device for indicating the progress of
    distillation by the density of the liquid given over.
    --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Still \Still\, v. t. [imp. & p. p. {Stilled}; p. pr. & vb. n.
   {Stilling}.] [AS. stillan, from stille still, quiet, firm.
   See {Still}, a.]
   1. To stop, as motion or agitation; to cause to become quiet,
    or comparatively quiet; to check the agitation of; as, to
    still the raging sea.
    [1913 Webster]
 
       He having a full sway over the water, had power to
       still and compose it, as well as to move and disturb
       it.                  --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To stop, as noise; to silence.
    [1913 Webster]
 
       With his name the mothers still their babies.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To appease; to calm; to quiet, as tumult, agitation, or
    excitement; as, to still the passions. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Toil that would, at least, have stilled an unquiet
       impulse in me.            --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To quiet; calm; allay; lull; pacify; appease; subdue;
     suppress; silence; stop; check; restrain.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Still \Still\, v. t. [Abbreviated fr. distill.]
   1. To cause to fall by drops.
    [1913 Webster]
 
   2. To expel spirit from by heat, or to evaporate and condense
    in a refrigeratory; to distill. --Tusser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Still \Still\, v. i. [L. stillare. Cf. {Distill}.]
   To drop, or flow in drops; to distill. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wine \Wine\, n. [OE. win, AS. win, fr. L. vinum (cf. Icel.
   v[imac]n; all from the Latin); akin to Gr. o'i^nos, ?, and E.
   withy. Cf. {Vine}, {Vineyard}, {Vinous}, {Withy}.]
   [1913 Webster]
   1. The expressed juice of grapes, esp. when fermented; a
    beverage or liquor prepared from grapes by squeezing out
    their juice, and (usually) allowing it to ferment. "Red
    wine of Gascoigne." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Wine is a mocker, strong drink is raging, and
       whosoever is deceived thereby is not wise. --Prov.
                          xx. 1.
    [1913 Webster]
 
       Bacchus, that first from out the purple grape
       Crushed the sweet poison of misused wine. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wine is essentially a dilute solution of ethyl alcohol,
      containing also certain small quantities of ethers and
      ethereal salts which give character and bouquet.
      According to their color, strength, taste, etc., wines
      are called {red}, {white}, {spirituous}, {dry},
      {light}, {still}, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. A liquor or beverage prepared from the juice of any fruit
    or plant by a process similar to that for grape wine; as,
    currant wine; gooseberry wine; palm wine.
    [1913 Webster]
 
   3. The effect of drinking wine in excess; intoxication.
    [1913 Webster]
 
       Noah awoke from his wine.       --Gen. ix. 24.
    [1913 Webster]
 
   {Birch wine}, {Cape wine}, etc. See under {Birch}, {Cape},
    etc.
 
   {Spirit of wine}. See under {Spirit}.
 
   {To have drunk wine of ape} or {To have drunk wine ape}, to
    be so drunk as to be foolish. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Wine acid}. (Chem.) See {Tartaric acid}, under {Tartaric}.
    [Colloq.]
 
   {Wine apple} (Bot.), a large red apple, with firm flesh and a
    rich, vinous flavor.
 
   {Wine fly} (Zool.), small two-winged fly of the genus
    {Piophila}, whose larva lives in wine, cider, and other
    fermented liquors.
 
   {Wine grower}, one who cultivates a vineyard and makes wine.
    
 
   {Wine measure}, the measure by which wines and other spirits
    are sold, smaller than beer measure.
 
   {Wine merchant}, a merchant who deals in wines.
 
   {Wine of opium} (Pharm.), a solution of opium in aromatized
    sherry wine, having the same strength as ordinary
    laudanum; -- also {Sydenham's laudanum}.
 
   {Wine press}, a machine or apparatus in which grapes are
    pressed to extract their juice.
 
   {Wine skin}, a bottle or bag of skin, used, in various
    countries, for carrying wine.
 
   {Wine stone}, a kind of crust deposited in wine casks. See
    1st {Tartar}, 1.
 
   {Wine vault}.
    (a) A vault where wine is stored.
    (b) A place where wine is served at the bar, or at tables;
      a dramshop. --Dickens.
 
   {Wine vinegar}, vinegar made from wine.
 
   {Wine whey}, whey made from milk coagulated by the use of
    wine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 still
   adv 1: with reference to action or condition; without change,
       interruption, or cessation; "it's still warm outside";
       "will you still love me when we're old and grey?" [ant:
       {no longer}, {no more}]
   2: despite anything to the contrary (usually following a
     concession); "although I'm a little afraid, however I'd like
     to try it"; "while we disliked each other, nevertheless we
     agreed"; "he was a stern yet fair master"; "granted that it
     is dangerous, all the same I still want to go" [syn:
     {however}, {nevertheless}, {withal}, {still}, {yet}, {all the
     same}, {even so}, {nonetheless}, {notwithstanding}]
   3: to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked
     sick and felt even worse"; "an even (or still) more
     interesting problem"; "still another problem must be solved";
     "a yet sadder tale" [syn: {even}, {yet}, {still}]
   4: without moving or making a sound; "he sat still as a statue";
     "time stood still"; "they waited stock-still outside the
     door"; "he couldn't hold still any longer" [syn: {still},
     {stock-still}]
   adj 1: not in physical motion; "the inertia of an object at
       rest" [syn: {inactive}, {motionless}, {static}, {still}]
   2: marked by absence of sound; "a silent house"; "soundless
     footsteps on the grass"; "the night was still" [syn:
     {silent}, {soundless}, {still}]
   3: (of a body of water) free from disturbance by heavy waves; "a
     ribbon of sand between the angry sea and the placid bay";
     "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of tranquil blue
     water reflecting a tranquil blue sky"; "a smooth channel
     crossing"; "scarcely a ripple on the still water"; "unruffled
     water" [syn: {placid}, {quiet}, {still}, {tranquil},
     {smooth}, {unruffled}]
   4: used of pictures; of a single or static photograph not
     presented so as to create the illusion of motion; or
     representing objects not capable of motion; "a still
     photograph"; "Cezanne's still life of apples" [ant: {moving}]
   5: not sparkling; "a still wine"; "still mineral water" [syn:
     {still}, {noneffervescent}] [ant: {effervescent},
     {sparkling}]
   6: free from noticeable current; "a still pond"; "still waters
     run deep"
   n 1: a static photograph (especially one taken from a movie and
      used for advertising purposes); "he wanted some stills for
      a magazine ad"
   2: (poetic) tranquil silence; "the still of the night" [syn:
     {hush}, {stillness}, {still}]
   3: an apparatus used for the distillation of liquids; consists
     of a vessel in which a substance is vaporized by heat and a
     condenser where the vapor is condensed
   4: a plant and works where alcoholic drinks are made by
     distillation [syn: {distillery}, {still}]
   v 1: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
      [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
      {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
      [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove},
      {excite}, {rouse}, {turn on}]
   2: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children
     in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence}, {still},
     {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}]
   3: lessen the intensity of or calm; "The news eased my
     conscience"; "still the fears" [syn: {still}, {allay},
     {relieve}, {ease}]
   4: make motionless

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 still /ʃtil/
  calm; hush; mum; mumly; quiet; quietly; silent; silently; still; tacit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top