Search result for

commutation

(34 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commutation-, *commutation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commutation[N] การสับเปลี่ยน, Syn. exchange, interchange

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution

English-Thai: Nontri Dictionary
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commutationการลดโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commutationการเหมาจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
commutation๑. การเปลี่ยนแปลงวิธีรับชำระหนี้ (ก. แพ่ง)๒. การลดโทษ, การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commutation clauseข้อกำหนดการเหมาจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commutation, it sure is! Half of them die on the wayเปลี่ยนแผนเถอะ ครึ่งต่อครึ่งมักจะไปไม่ถึงที่หมาย Portrait of a Beauty (2008)
About the commutation --เกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยน -- Upper West Side Story (2012)
Because of your outstanding service, including recovering the treasure and catching Keller, the U.S. probation office is convening a hearing to discuss the commutation of your sentence.เพราะว่าการทำงานที่ดีเยี่ยมของนาย รวมถึงการได้สมบัติคืน และจับตัวเคลเลอร์ได้ Checkmate (2012)
Look, I get that you have to play boy scout until your commutation hearing, but you are seriously hindering my primal instinct.ฟังนะ, ฉันรู้ว่านายต้องเล่นบทลูกเสือ จนกว่านายจะได้รับการพิจารณาลดโทษ แต่ด้วยสัญชาติญาณของฉัน นายจะเป็นตัวปัญหาอย่างมาก Pulling Strings (2012)
Before I tell you, remember that your commutation hearing is coming up, and you should consider this an opportunity to impress Diana, Jones, and myself with your maturity and self-restraint.ก่อนที่ฉันจะบอกนาย จำไว้ด้วยว่าการตัดสินลดโทษของนาย ใกล้เข้ามาแล้ว และนายควรจะคิดใช้โอกาสดีๆเช่นนี้ Pulling Strings (2012)
Oh, I'm beefing up on your cases to give the FBI's official response on your commutation.อ๋อ ผมกำลังรวบรวมข้อมูลคดีของคุณอยู่ เพื่อที่จะส่งให้ทาง FBI พิจารณาตัดสินคดีของคุณ Pulling Strings (2012)
I think we have to talk about Neal's commutation.ผมว่าเราน่าจะคุยกันต่อ เรื่องการพิจารณคดีลดโทษของนีลนะ Pulling Strings (2012)
Commutation hearing?การพิจารณาคดีลดโทษ? Stealing Home (2012)
Your commutation hearing is in a week.การตัดสินลดโทษของนายภายในอาทิตย์นี้แล้วนะ Stealing Home (2012)
The board is putting together a list of character witnesses for Neal's commutation hearing.พวกคณะกรรมการกำลังหารือกัน เรื่องบัญชีรายชื่อพยาน ของการพิจารณาลดโทษให้นีล Stealing Home (2012)
Peter told me about your commutation hearing.ปีเตอร์บอกฉันว่า คุณกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาลดโทษ Stealing Home (2012)
Commutation, Moz.ลดโทษนะ มอส Stealing Home (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commutationI had my purse and commutation ticket stolen while I was sleeping in the train.
commutationI was foolish enough to leave my commutation ticket at home.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา[n. exp.] (kān plīen thōt nak pen bao) EN: communtation   FR: commutation [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commutation    (n) (k o2 m y uu t ei1 sh @ n)
commutations    (n) (k o2 m y uu t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umwandlung {f} | Umwandlungen {pl}commutation | commutations [Add to Longdo]
Zeitkarte {f}commutation ticket; season ticket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
整流[せいりゅう, seiryuu] (n,vs,adj-no) (1) rectification; (2) commutation [Add to Longdo]
通勤の足[つうきんのあし, tsuukinnoashi] (n) facilities for commutation [Add to Longdo]
通勤定期[つうきんていき, tsuukinteiki] (n) commutation ticket; season ticket [Add to Longdo]
定期[ていき, teiki] (n,adj-no) (1) fixed term; (2) (abbr) (See 定期乗車券) fixed-term commutation pass; (3) (abbr) (See 定期預金) fixed-term deposit; (P) [Add to Longdo]
定期乗車券[ていきじょうしゃけん, teikijoushaken] (n) season ticket; commutation (commuter) ticket [Add to Longdo]
転換点[てんかんてん, tenkanten] (n) turning point; tipping point; commutation point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commutation \Com`mu*ta"tion\, n. [L. commutatio: cf. F.
   commutation.]
   1. A passing from one state to another; change; alteration;
    mutation. [R.]
    [1913 Webster]
 
       So great is the commutation that the soul then hated
       only that which now only it loves.  --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of giving one thing for another; barter; exchange.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The use of money is . . . that of saving the
       commutation of more bulky commodities. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The change of a penalty or punishment by the
    pardoning power of the State; as, the commutation of a
    sentence of death to banishment or imprisonment.
    [1913 Webster]
 
       Suits are allowable in the spiritual courts for
       money agreed to be given as a commutation for
       penance.               --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. A substitution, as of a less thing for a greater, esp. a
    substitution of one form of payment for another, or one
    payment for many, or a specific sum of money for
    conditional payments or allowances; as, commutation of
    tithes; commutation of fares; commutation of copyright;
    commutation of rations.
    [1913 Webster]
 
   5. regular travel from a place of residence to a place where
    one's daily work is performed; commuting. Most often, such
    travel is performed between a suburb and a nearby city.
    [1913 Webster]
 
   {Angle of commutation} (Astron.), the difference of the
    geocentric longitudes of the sun and a planet.
 
   {Commutation of tithes}, the substitution of a regular
    payment, chargeable to the land, for the annual tithes in
    kind.
 
   {Commutation ticket}, a ticket, as for transportation, which
    is the evidence of a contract for service at a reduced
    rate. See 2d {Commute}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commutation
   n 1: the travel of a commuter [syn: {commutation}, {commuting}]
   2: a warrant substituting a lesser punishment for a greater one
   3: (law) the reduction in severity of a punishment imposed by
     law [syn: {commutation}, {re-sentencing}]
   4: the act of putting one thing or person in the place of
     another: "he sent Smith in for Jones but the substitution
     came too late to help" [syn: {substitution}, {exchange},
     {commutation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top