Search result for

mute

(68 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mute-, *mute*. Possible hiragana form: むて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mute    [ADJ] ไม่ออกเสียง, Syn. tongueless, unspoken, wordless, Ant. noisy, vocal
mute    [ADJ] ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา)
mute    [ADJ] ใบ้, See also: ซึ่งพูดไม่ได้, Syn. dumb, silent, speechless
mute    [N] คนใบ้
mute    [N] คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา
mute    [N] การไม่ออกเสียง
muted    [ADJ] เงียบ
mutely    [ADV] อย่างไม่ออกเสียง
muteness    [N] การไม่ออกเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mute๑. คนใบ้๒. -พูดไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muteไม่ยอมพูด, เป็นใบ้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
muteทำให้เงียบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mute, deaf; deaf-muteคนหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muteAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mute(มิวทฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ริปาก,เงียบ,ไม่ออกเสียง,ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา) n. คนใบ้,คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา,การไม่ออกเสียง,เครื่องหมายหยุด. vt. อุดเสียง,ระงับเสียง,เก็บเสียง,ลดความเข้มข้นของสีลง., See also: muteess n.
mute swanหงษ์สีขาว
anticommute(แอนทีคะมิวท') vt. ต่อต้านง่าย
commute(คะมิวทฺ') {commuted,commuting,commutes} vt. เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น,แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเป็นนักโทษที่เบากว่า vi. เปลี่ยนแทน,ไป ๆ มา ๆ เสมอ, See also: commuter n., Syn. exchange,alter
deaf-muten. คนหูหนวกและเป็นใบ้., See also: deaf-muteness n. ดูdeaf-mute
transmute(แทรนซฺ'มิวทฺ) vt.,vi. เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนรูปแบบ,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนภาวะ,วิวัฒนาการเป็นอีกชนิดหนึ่ง (species) หนึ่ง, See also: transmutability n. transmutable adj. transmuter n. transmutation n. transmutative adj. คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
mute(adj) เป็นใบ้,ไม่พูด,เงียบ,นิ่ง
mute(n) คนใบ้,เครื่องหมายหยุด,การไม่ออกเสียง
commute(vt) แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยน,ลดโทษ
transmute(vt) เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนรูป,แปลงร่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบ้ [ADJ] mute, See also: dumb, silent, Example: สวนสาธารณะวันนี้มีการแสดงดนตรีและละครใบ้, Thai definition: ไม่พูดเป็นถ้อยคำที่เป็นเสียง
ไม่พูดไม่จา [V] mute, See also: hush, silence, quiet, still, tranquil, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: หล่อนเดินเข้ามาและไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ้[adj.] (bai) EN: dumb ; mute   FR: muet
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]
คนใบ้[n. exp.] (khon bai) EN: dumb person ; mute   FR: muet [m]
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter   FR: changer ; transformer
เป็นใบ้[v. exp.] (pen bai) EN: be dumb (mute)   FR: être muet
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become   FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรรูป[v.] (praērūp) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; finish   
แปรธาตุ[v.] (praēthāt) EN: alchemize ; to perform alchemy ; transmute   FR: transmuter ; transmuer
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: change ; switch ; alter   FR: permuter ; échanger

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTE    M Y UW1 T
MUTED    M Y UW1 T AH0 D
MUTERT    M Y UW1 T ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mute    (v) (m y uu1 t)
muted    (v) (m y uu1 t i d)
mutes    (v) (m y uu1 t s)
mutely    (a) (m y uu1 t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höckerschwan {m} [ornith.]Mute Swan (Cygnus olor) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
アラスカンマラミュート;アラスカン・マラミュート[, arasukanmaramyu-to ; arasukan . maramyu-to] (n) Alaskan malamute [Add to Longdo]
エスエムティーピー[, esuemutei-pi-] (n) {comp} SMTP [Add to Longdo]
エムティーエス[, emutei-esu] (n) {comp} MTS [Add to Longdo]
エムティービーエフ[, emutei-bi-efu] (n) {comp} MTBF [Add to Longdo]
エムティーユー[, emutei-yu-] (n) {comp} MTU [Add to Longdo]
ガムテ[, gamute] (n) (abbr) (See ガムテープ) packing tape (wasei [Add to Longdo]
ガムテープ[, gamute-pu] (n) packing tape (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哑巴[yǎ ba, ㄧㄚˇ ㄅㄚ˙, / ] mute; muted; a dumb person; to be dumb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
無手順[むてじゅん, mutejun] ASCII data transfer with XON-XOFF flow control [Add to Longdo]
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS [Add to Longdo]
エスエムティーピー[えすえむていーぴー, esuemutei-pi-] SMTP [Add to Longdo]
エムティーエス[えむていーえす, emutei-esu] MTS [Add to Longdo]
エムティーユー[えむていーゆー, emutei-yu-] MTU [Add to Longdo]
エムティービーエフ[えむていーびーえふ, emutei-bi-efu] MTBF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
霧笛[むてき, muteki] Nebelhorn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mute \Mute\ (m[=u]t), v. t. [L. mutare to change. See {Molt}.]
   To cast off; to molt.
   [1913 Webster]
 
      Have I muted all my feathers?      --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mute \Mute\, v. t. & i. [F. mutir, ['e]meutir, OF. esmeltir, fr.
   OD. smelten, prop., to melt. See {Smelt}.]
   To eject the contents of the bowels; -- said of birds. --B.
   Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mute \Mute\, n.
   The dung of birds. --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mute \Mute\, a. [L. mutus; cf. Gr. my`ein to shut, Skr. m[=u]ta
   bound, m[=u]ka dumb: cf. OE. muet, fr. F. muet, a dim. of OF.
   mu, L. mutus.]
   1. Not speaking; uttering no sound; silent.
    [1913 Webster]
 
       All the heavenly choir stood mute,
       And silence was in heaven.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In law a prisoner is said to stand mute, when, upon
      being arranged, he makes no answer, or does not plead
      directly, or will not put himself on trial.
      [1913 Webster]
 
   2. Incapable of speaking; dumb. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Not uttered; unpronounced; silent; also, produced by
    complete closure of the mouth organs which interrupt the
    passage of breath; -- said of certain letters. See 5th
    {Mute}, 2.
    [1913 Webster]
 
   4. Not giving a ringing sound when struck; -- said of a
    metal.
    [1913 Webster]
 
   {Mute swan} (Zool.), a European wild white swan ({Cygnus
    olor} syn. {Cygnus gibbus}), which produces no loud notes,
    in distinction from the {Trumpeter swan}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Silent; dumb; speechless.
 
   Usage: {Mute}, {Silent}, {Dumb}. One is silent who does not
      speak; one is dumb who can not, for want of the proper
      organs; as, a dumb beast, etc.; and hence,
      figuratively, we speak of a person as struck dumb with
      astonishment, etc. One is mute who is held back from
      speaking by some special cause; as, he was mute
      through fear; mute astonishment, etc. Such is the case
      with most of those who never speak from childhood;
      they are not ordinarily dumb, but mute because they
      are deaf, and therefore never learn to talk; and hence
      their more appropriate name is deaf-mutes.
      [1913 Webster]
 
         They spake not a word;
         But, like dumb statues, or breathing stones,
         Gazed each on other.       --Shak.
      [1913 Webster]
 
         All sat mute,
         Pondering the danger with deep thoughts.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mute \Mute\, n.
   1. One who does not speak, whether from physical inability,
    unwillingness, or other cause. Specifically:
    (a) One who, from deafness, either congenital or from
      early life, is unable to use articulate language; a
      deaf-mute.
    (b) A person employed by undertakers at a funeral.
    (c) A person whose part in a play does not require him to
      speak.
    (d) Among the Turks, an officer or attendant who is
      selected for his place because he can not speak.
      [1913 Webster]
 
   2. (Phon.) A letter which represents no sound; a silent
    letter; also, a close articulation; an element of speech
    formed by a position of the mouth organs which stops the
    passage of the breath; as, {p}, {b}, {d}, {k}, {t}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A little utensil made of brass, ivory, or other
    material, so formed that it can be fixed in an erect
    position on the bridge of a violin, or similar instrument,
    in order to deaden or soften the tone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mute
   adj 1: expressed without speech; "a mute appeal"; "a silent
       curse"; "best grief is tongueless"- Emily Dickinson; "the
       words stopped at her lips unsounded"; "unspoken grief";
       "choking exasperation and wordless shame"- Thomas Wolfe
       [syn: {mute}, {tongueless}, {unspoken}, {wordless}]
   2: unable to speak because of hereditary deafness [syn: {dumb},
     {mute}, {silent}]
   n 1: a deaf person who is unable to speak [syn: {mute}, {deaf-
      mute}, {deaf-and-dumb person}]
   2: a device used to soften the tone of a musical instrument
   v 1: deaden (a sound or noise), especially by wrapping [syn:
      {muffle}, {mute}, {dull}, {damp}, {dampen}, {tone down}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top