ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การปฏิวัติ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปฏิวัติ-, *การปฏิวัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปฏิวัติ[N] revolution, See also: revolutionary, Syn. การเปลี่ยนแปลง, Example: ญี่ปุ่นเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในเอเชีย, Thai definition: การเปลี่ยนแปลงระบบหรือการเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revolutionการปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolutionการปฏิวัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vital revolutionการปฏิวัติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
counterrevolutionการปฏิวัติซ้อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent revolutionการปฏิวัติถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolution, greenการปฏิวัติทางกสิกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
green revolutionการปฏิวัติทางกสิกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cultural revolutionการปฏิวัติทางวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolution, socialการปฏิวัติสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social revolutionการปฏิวัติสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial revolutionการปฏิวัติอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green Revolutionการปฏิวัติเขียว [TU Subject Heading]
Information Revolutionการปฏิวัติสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Green Revolutionการปฏิวัติเขียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Read my latest, an official version of the French Revolution.นี่ อ่านเล่มล่าสุดของฉัน เวอร์ชั่นที่เป็น ทางการของการปฏิวัติฝรั่งเศส The Little Prince (1974)
I leave practical matters to my husband and revolution to my son.ไม่ งานเป็นหน้าที่ของสามีฉัน และการปฏิวัติเป็นของลูกชาย Gandhi (1982)
This man has just stopped a revolution.เขาเพิ่งทำให้การปฏิวัติยุตินะ Gandhi (1982)
Long live the freedom revolution!การปฏิวัติเพื่อเสรีภาพจงเจริญ! Akira (1988)
Here... the Revolution started.ที่นี่ ... การปฏิวัติที่เริ่ม The Russia House (1990)
Imagine this place on that day when the battleship Aurora fired that blank shot which signalled the Revolution.ลองจินตนาการถึงสถานที่ในวันที่นี้เมื่อเรือรบออโรร่ายิงที่ว่างเปล่า ซึ่งส่งสัญญาณการปฏิวัติ The Russia House (1990)
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค The Russia House (1990)
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง Ghost in the Shell (1995)
Since the Revolution our lives have been so greyนับแต่การปฏิวัติ ชีวิตของเรายังมัวเทา Anastasia (1997)
I offer you the perfect solution--a revolution without bloodshed... without loss of life, even without treason.การปฏิวัติครั้งนี้ จะไม่นองเลือด ไม่ทรยศชาติ The Man in the Iron Mask (1998)
Your work's revolutionary.งานของคุณเป็นการปฏิวัติเลย คุณรู้ไหม ? Pi (1998)
We're making a statement.เรากำลังจะทำการปฏิวัติ 10 Things I Hate About You (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
การปฏิวัติคาร์เนชั่น [n. prop.] (Kān Patiwat Khānēchan) EN: Carnation Revolution   FR: révolution des œillets [f]
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng panthukam) EN: genetic revolution   
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. exp.] (kān patiwat thāng phūmpanyā) EN: Intellectual Revolution   
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān patiwat thāng witthayāsāt) EN: Scientific Revolution   
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติฝรั่งเศส[n. prop.] (Kān Patiwat Farangsēt) FR: Révolution française [f]
การปฏิวัติพฤษภา ’68 [n. exp.] (kān patiwat phreutsaphā hoksip-paet) FR: Mai 68
การปฏิวัติพลังงาน[n. exp.] (kān patiwat phalang-ngān) EN: Energy [R]evolution   
การปฏิวัติวัฒนธรรม[n. exp.] (kān patiwat watthanatham) EN: cultural revolution   FR: révolution culturelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Industrial Revolution[N] การปฏิวัติอุตสาหกรรม, See also: เริ่มในประเทศอังกฤษช่วงตอนกลางของศตวรรษที่ 18 ก่อนแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมร
nihilism[N] การก่อการร้าย, See also: การปฏิวัติ, Syn. terrorism
revolt[N] การปฏิวัติ, See also: การกบฏ, จลาจล, Syn. rebellion, revolution
revolution[N] การปฏิวัติ, Syn. mutiny, rebellion, revolt
uprising[N] การปฏิวัติ, Syn. revolt, rebellion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน,การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
filibuster(ฟิล'ละบัสเทอะ) n.,v. (ผู้ที่) (การ) ปฏิบัติการที่ทหารเข้าไปในประเทศอื่นโดยพลการเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติ,ขัดขวางการยอมรับญัตติหรือกฎหมายในสภา,, See also: filibusterer n. filibusterism n.
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) ,การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่,การหมุนรอบ,การโคจร,การพลิกแผ่นดิน,รอบ,วัฎจักร, See also: revolutionary adj.,n., Syn. revolt,cycle,rotation

English-Thai: Nontri Dictionary
revolution(n) การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลง,วัฏจักร,การหมุนเวียน
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ,เกี่ยวกับการหมุนเวียน,เกี่ยวกับวัฏจักร
revolutionist(n) ผู้ก่อการปฏิวัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
革命[かくめい, kakumei] (n) การปฏิวัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top