ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘩-, *嘩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嘩, huā, ㄏㄨㄚ] uproar, tumult, hubbub
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  華 (huá ㄏㄨㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, / ] crashing sound, #20,883 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] cat-calling sound; clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, / ] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor, #22,692 [Add to Longdo]
哗哗[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]
哗然[huá rán, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄢˊ, / ] in uproar; commotion, #24,560 [Add to Longdo]
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]
哗啦啦[huā lā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. crashing sound, #34,726 [Add to Longdo]
哗啦[huā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. sound of a crash; with a crash, #38,837 [Add to Longdo]
哗啦[huá la, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄚ˙, / ] to collapse, #38,837 [Add to Longdo]
哗变[huá biàn, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] mutiny; rebellion, #72,073 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The couple was quarrelling and Chris knocked Beth down.2人が口喧をしていて、クリスがベスをたたきました。
Did you and Joan have a blow up?あなた、ジョーンと喧したんですって?
I can't quarrel with my sister because she's too kind.あまりに親切すぎるので姉と口喧をした。
Don't you get on each others' nerves?お互い喧になったりしないかい。
Jean has fallen out with Paul over the education of their children.ジーンは子供の教育のことでポールと喧した。
The couple doesn't fight often these days, but they used to a lot.その夫婦は最近あまり喧をしないが昔はよくやったものだ。
I know better than to quarrel with her about trifles.つまらないことで彼女と喧するほど私は愚かではない。
Don't quarrel over trifles.つまらぬ事で喧をするな。
Don't get upset about small things. Try to think of things like a rich person who can afford not to argue.つまらんことにいらいらしないで、金持ち喧せずの精神をもったらどうだい。
Tom and Jane quarreled but made up the next morning.トムとジェーンは喧したが、翌朝には仲直りした。
Bill is a great fighter.ビルは喧が強い。
When we have a family argument, my husband always sides with his mother instead of me.家の中で喧がある時は、いつでも私の夫は私ではなく、自分の母の側につく。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow, a roasted chicken it's great that we have chicken[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)},烤雞啊 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}有雞吃啊 Dai lü nian hua (1957)
Really smart[CN] ,犀利喔 Huan chang (1985)
We were fighting and I went to bed, and I couldn't sleep.[JA] 喧して寝たわ After Porn Ends 2 (2017)
Fight a what?[JA] 何と喧をすると? Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Have we arrived in time to save you from each other?[JA] ちょうど私たちが来て 喧は収まったんですか? King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Whoa![CN]  The Deer Hunter (1978)
In a couple of years, cash will rain down on me[CN] 要不了幾年 金錢就會落在我腳下 The Cloud-Capped Star (1960)
Why are you trying to take this away from me?[JA] どうして喧を売るんだ? Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I don't want to fight... but there's things we need to discuss.[JA] 喧したくはない... しかし相談が必要なことがある Logan (2017)
The kind that's about to go fight a planet, I reckon.[JA] 死に物狂いで惑星と 喧しなければならない Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Fight?[JA] 喧しますか? Wonder Woman (2017)
Would you look at that?[CN] ,你看看那邊! The Deer Hunter (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top