ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -交-, *交*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[交, jiāo, ㄐㄧㄠ] to connect; to deliver, to exchange; to intersect; to mix
Radical: , Decomposition:   六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A person with crossed (intersecting) legs, Rank: 320

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money), #570 [Add to Longdo]
[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, ] (business) transaction; business deal, #710 [Add to Longdo]
[jiāo tōng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, ] transport; traffic; communication, #889 [Add to Longdo]
[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.), #1,201 [Add to Longdo]
[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] to complete a contract; to reach a deal, #2,272 [Add to Longdo]
[jiāo jǐng, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˇ, ] traffic police; acronym for 通警察, #3,409 [Add to Longdo]
[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, ] diplomacy; diplomatic; foreign affairs, #3,500 [Add to Longdo]
[tí jiāo, ㄊㄧˊ ㄐㄧㄠ, ] to submit (a report etc); to refer (a problem) to sb, #3,747 [Add to Longdo]
[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative, #3,914 [Add to Longdo]
[jiāo wǎng, ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ, ] to associate; to contact; association; contact, #4,199 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうりゅう, kouryuu] (n) แลกเปลี่ยน
[こうりゅう, kouryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), Ant. 直流
[こうしょう, koushou] (vt) ต่อรอง
[こうばん] (n) ป้อมตำรวจ
[こうつう, koutsuu] (n) การคมนาคม, จราจร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
通省[こうつうしょう, koutsuushou] (n) กระทรวงคมนาคม
差点[こうさてん, kousaten] (n) สี่แยก
[こうしょう, koushou] (n) การต่อรอง
通円錐[こうつうまるぎり, koutsuumarugiri] กรวยจราจร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[まじえる, majieru] TH: เอาไปปะปน  EN: to mix
える[まじえる, majieru] TH: ปะทะกัน  EN: to converse with

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;;;相;更[こもごも, komogomo] (adv) (uk) alternately; in succession [Add to Longdo]
[かう, kau] (v5u) to take turns; to mingle together [Add to Longdo]
える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1, vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P) [Add to Longdo]
ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r, vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
じり(P);混じり[まじり, majiri] (n, n-suf) mixed; mingled; (P) [Add to Longdo]
じる(P);混じる(P);雑じる;る(io)[まじる, majiru] (v5r, vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
ぜ合せる;ぜ合わせる;混ぜ合せる;混ぜ合わせる[まぜあわせる, mazeawaseru] (v1, vt) to mix; to blend; to combine [Add to Longdo]
ぜ書き;混ぜ書き[まぜがき, mazegaki] (n) (See 宝くじ, しょう油) writing some characters (esp. complex kanji) of a compound as kana instead of kanji [Add to Longdo]
ぜ織り[まぜおり, mazeori] (n) mixed weave [Add to Longdo]
り番こに;代り番こに;代りばんこに;りばんこに[かわりばんこに, kawaribankoni] (adv) alternately [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが通事故から一命をとりとめた。
There is always heavy traffic here at this time of the day.1日のうちのこの時間、ここはいつも通量が多いのです。
The two streets are at right angle.2本の通りは直角に差している。
The two roads cut across the street from us.2本の道が十文字に差している。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のお兄さんは通事故で危うく命を落とすところでした。
If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam.あなたが今でかければ、きっと通渋滞に出くわすでしょう。
Let me exchange seats with you.あなたと席を換しよう。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア州通安全大会において賞金5000ドルを獲得されました。
There is a lot of traffic on that street.あのとおりは通量が多い。
What happened at that crossing?あの差点で何が起こったのか。
That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.あの国は近隣諸国との外関係を絶った。
If my boy had not been killed in the traffic accident, he would be college student now.あの子が通事故で死ななかったら、今ごろは大学生になっているだろう。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do they call him/her their friends? Chris.[JP] クリス・クロス (十字差の意)! Scarlet Street (1945)
I hope to achieve a career as a professional ballroom dancer.[JP] プロの社ダンサーに なりたいんだ Hollow Triumph (1948)
Yes, right away.[JP] 換手か D.O.A. (1949)
Done.[CN] Wall Street (1987)
A case.[CN] 易简直是... The Barber of Siberia (1998)
Done.[CN] The Dogs of War (1980)
Goodbye? . Hello, operator.[JP] 換手 今の番号をお願い D.O.A. (1949)
Hello operator, I want to speak to Miss Paula Gibson in Banning, California.[JP] 換手? バニングの ポーラ・ギブソンを頼む D.O.A. (1949)
Bum sex.[CN] Biggest House of Cards (2003)
Now that one, he's very sociable.[JP] 彼はとても社的よ Kansas City Confidential (1952)
Fair trade.[CN] 公平 Sin City (2005)
- That's his boss. He's been trying for an[JP] ボスと渉中だ D.O.A. (1949)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
換システム[こうかんシステム, koukan shisutemu] switching system [Add to Longdo]
換データ要素[こうかんデータようそ, koukan de-ta youso] interchange data element [Add to Longdo]
換レイヤ[こうかんレイヤ, koukan reiya] switching layer [Add to Longdo]
換回線[こうかんかいせん, koukankaisen] switched line [Add to Longdo]
換機[こうかんき, koukanki] switch [Add to Longdo]
換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product [Add to Longdo]
換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
換局[こうかんきょく, koukankyoku] (telephone) exchange [Add to Longdo]
換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP") [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] KREUZUNG, VERKEHR [Add to Longdo]
[こう, kou] Kreuzung, Verkehr [Add to Longdo]
[かう, kau] verkehren (mit) [Add to Longdo]
える[まじえる, majieru] mischen [Add to Longdo]
ざる[まざる, mazaru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
じる[まじる, majiru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
[かわす, kawasu] austauschen [Add to Longdo]
ぜる[まぜる, mazeru] mischen [Add to Longdo]
わる[まじわる, majiwaru] verkehren (mit) [Add to Longdo]
[こうご, kougo] gegenseitig, abwechselnd [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top