Search result for

บังคับ

(77 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บังคับ-, *บังคับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังคับ[V] force, See also: give an order, command, direct, compel, Syn. บัญชา, สั่ง, บงการ, Example: เขาเป็นคนชอบบังคับขู่เข็ญคนอื่น แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วย, Thai definition: ใช้อำนาจสั่งให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
บังคับใจ[V] force, See also: constrain, oblige, control one's mind, Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น, Example: เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว
บังคับการ[V] command, See also: direct, control, govern, Syn. ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ, Example: ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน, Thai definition: รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
บังคับเอา[V] extort from, See also: exact, Syn. บังคับ, Example: ในเวลานั้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนจะบังคับเอากับพระมหากษัตริย์ได้
บังคับใช้[V] enforce, See also: give force to, Example: กฎหมายฉบับนี้มีบังคับใช้มานานแล้ว จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้, Thai definition: ให้ปฏิบัติตาม, Notes: (กฎหมาย)
บังคับบัญชา[V] command, See also: direct, order, control, govern, Syn. สั่ง, ควบคุม, บังคับการ, Example: ท่านนายพลบังคับบัญชานายทหารว่าให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บังคับน. การว่ากล่าวปกครอง, อำนาจศาลสมัยมีสภาพนอกอาณาเขต, เช่น คนในบังคับอังกฤษ
บังคับกฎเกณฑ์ของการประพันธ์ที่บัญญัติใช้ในฉันทลักษณ์ เช่น บังคับครุลหุ บังคับเอกโท บังคับสัมผัส.
บังคับก. ใช้อำนาจสั่งให้ทำหรือให้ปฏิบัติหรือให้จำต้องทำ เช่น เขาถูกสถานการณ์บังคับ, ให้เป็นไปตามความประสงค์ เช่น บังคับเครื่องบินให้ขึ้นลง
บังคับทำให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การใช้ภาษา เช่น บังคับให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเมื่ออ้างถึงคำพูดของผู้อื่น ภาษาไทยไม่บังคับการใช้เครื่องหมายมหัพภาคเคร่งครัดนัก
บังคับทำตามสภาพที่ถูกกำหนดไว้ เช่น ทางนี้บังคับให้เลี้ยวซ้าย ประตูนี้บังคับให้ผลักเข้า.
บังคับการก. รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ, เรียกผู้มีอำนาจเช่นนั้น ว่า ผู้บังคับการ.
บังคับครุน. กฎเกณฑ์ของการประพันธ์ที่บัญญัติให้ใช้พยางค์ที่มีเสียงหนัก คือ พยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงยาวทั้งที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด เช่น มา ดี ขาว สาย พยางค์ที่ประกอบด้วยสระสั้นที่ออกเสียงอย่างมีตัวสะกดทั้ง ๔ คือ อำ ใอ ไอ เอา เช่น รำ ใจ และพยางค์ที่มีตัวสะกดทั้งสิ้น เช่น จัด เรียน.
บังคับบัญชาก. มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่.
บังคับบัญชาน. อำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่, เรียกผู้มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการนั้น ว่า ผู้บังคับบัญชา, เรียกผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการนั้น ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา.
บังคับลหุน. กฎเกณฑ์ของการประพันธ์ที่บัญญัติให้ใช้พยางค์ที่มีเสียงเบา คือ พยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกด เช่น ละ ติ ลุ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I now feel compelled to give a speech.แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกถูกบังคับให้พูด New Haven Can Wait (2008)
I can make you help me, you know?ฉันสามารถบังคับเธอให้ช่วยฉันได้ เธอก็รู้? Chuck in Real Life (2008)
And it's not even a school night. Eric convinced me. What about you?และนี่ก็ไม่ใช่วันไปโรงเรียนด้วย เอริคบังคับฉัน แล้วเธอหล่ะเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)
It's better than Lex walking around with a remote control to a Clark-bot.มันจะดีกว่า ถ้าเล็กซ์เดินไปมา โดยมีรีโมทบังคับหุ่นยนต์คล๊าก Odyssey (2008)
The father who was compulsive about punctuality.พ่อซึ่งชอบบังคับและเจ้ายศเจ้าอย่าง Birthmarks (2008)
Compulsively showing up four hours late, ignoring discipline, ignoring rules.การชอบบังคับแสดงให้เห็น\ จากที่เลื่อนกำหนดการ 4 ชั่วโมงโดยไม่สนใจระเบียบ Birthmarks (2008)
I never had to force you.ผมไม่เคยพยายามบังคับคุณ Birthmarks (2008)
You can't make me do that.คุณบังคับให้ฉันทำไม่ได้ Lucky Thirteen (2008)
It's the control that gets you off.มันบังคับให้คุณออกไป Lucky Thirteen (2008)
Been keeping an eye on the clock like you said.พยายามบังคับตาให้มองนาฬิกา แบบที่คุณบอก Joy (2008)
Force-feed him.บังคับให้เขากิน The Itch (2008)
I don't want to be mean, but if you don't do this, we'll have to make you.ฉันไม่ได้หมายความว่า ถ้าเธอไม่ทำแบบนี้\ เราอาจต้องบังคับให้คุณทำ Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับ[adj.] (bangkhap) FR: obligatoire
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern   FR: commander
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   
บังคับบัญชา[v.] (bangkhapbanchā) EN: command   FR: commander
บังคับเอา[v. exp.] (bangkhap ao) EN: extort from ; exact   FR: extorquer
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap chai) EN: enforce ; give force to   FR: entrer en vigueur

English-Thai: Longdo Dictionary
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat back[PHRV] ไล่ต้อนให้กลับไป, See also: บังคับให้กลับไป
beat into[PHRV] บังคับให้ทำ, See also: บีบให้ทำ
bend to[PHRV] บังคับให้เชื่อฟัง
boss about[PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง
boss around[PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง
break in[PHRV] บังคับ, See also: ควบคุม, ฝึกให้เชื่อง (ม้า), พยายามทำให้เคยชินกับ
bring under[PHRV] เข้ากุมอำนาจและทำให้ (บางคน) พ่ายแพ้, See also: บังคับให้ยอมจำนน, Syn. keep down
browbeat into[PHRV] ขู่เข็ญให้ทำ (บางสิ่ง), See also: บังคับให้ทำ (บางสิ่ง)
compel[VT] บังคับ, See also: สั่ง, Syn. force, coerce
con[VT] บังคับเรือ, See also: นำเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
automatism(ออทอม'มะทิสซึม) n. ภาวะอัตโนมัติ, ขบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับ. -automatist n. (involuntary action)
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
bludgeon(บลัช'เจิน) {bludgeoned,bludgeoning,bludgeons} n. กระบอง vt. ตีด้วยกระบอง,รังแก,บังคับ, See also: bludgeoner n. ดูbludgeon bludgeoneer n. ดูbludgeon, Syn. club
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
bot1. (บอท) n. ด้วยอ่อนของแมลงbotfly 2. (บีโอที) ย่อมาจาก begin of tape (จุดเริ่มต้นเทป) หมายถึง จุดเริ่มต้นที่จะให้มีการบันทึกลงแถบบันทึกหรือเทป (tape) ได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณบังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลจากจุดนั้นเป็นต้นไป
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span

English-Thai: Nontri Dictionary
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
chief(n) หัวหน้า,ผู้บังคับบัญชา,นาย,ผู้นำ
citizen(n) ประชากร,ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน,คนในบังคับ
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
command(n) คำสั่ง,คำบัญชา,การบังคับ,การบัญชาการ
command(vt) สั่ง,สั่งการ,บังคับ,บัญชา,บัญชาการ
commandant(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compell (vt ) บังคับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無理やり[むりやり, muriyari] (adv) บังคับ
押し付ける[おしつける, oshitsukeru] บังคับให้ทำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ
Impfzwang(n) |der, nur Sg.| การบังคับเข้ารับวัคซีนป้องก้นโรค
Zwang(n) |der, pl. Zwänge| การบังคับให้กระทำ
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
müssen|muß, mußte, hat gemußt| ต้อง (เป็นกริยาช่วย บ่งความจำเป็น, การบังคับ) เช่น Du muß dich erst mal ausruhen!, Alle Menschen müssen sterben.
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา , See also: S. Abmachung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top