ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quiet

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quiet-, *quiet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quiet(adj) เงียบ, See also: สงบเงียบ, สงบ, Syn. peacefu, untroubled, tranquil, calm, noiseless, still, mute
quiet(adj) สงบเสงี่ยม, See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา, Syn. unostentatious, subdued, unobstrusive, unpretentious
quiet(vt) ทำให้เงียบ
quiet(n) ความเงียบ, Syn. hush, stillness, speechlessness, silence
quiet(n) ความสงบ, See also: ความสงบเงียบ, Syn. calm, relaxation, peace
quieten(vt) ทำให้เงียบ
quieter(n) ผู้ทำให้เงียบ
quietly(adv) อย่างเงียบ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ
quietly(adv) อย่างเงียบๆ
quietus(n) การสิ้นสุดลง, See also: จบลง, Syn. rest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quiet(ไค'อิท) adj., vt., vi. (ทำให้) เงียบ, สงบ, สงัด, ปราศจากสิ่งรบกวน, เรียบ ๆ , อยู่เฉย, นิ่งเฉย n. ความเงียบ, ความสงบ, การปราศจากสิ่งรบกวน, ความสงัด, สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity, calm, serene
quieten(ไคว'อิเทิน) vt. ทำให้เงียบ, ทำให้สงบ
quietude(ไคว'อิทูด) n. ภาวะแห่งความสงบเงียบ, ความนิ่งเฉย, Syn. tranquillity
disquietn. ความไม่สงบ, ความกังวล, ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ, ทำให้กังวล, ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
disquietude(ดิสไคว'อิทด) n. ภาวะที่ไม่สงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
quiet(adj) สงบ, เงียบ, เรียบๆ, นิ่งเฉย, เงียบสงัด
quiet(n) ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ
quiet(vi) เงียบลง, สงบลง, ระงับ
quiet(vt) ทำให้สงบ, ทำให้เงียบ, ทำให้หยุด, บรรเทา
quietness(n) ความเงียบสงบ, ความเงียบ, ความสงบเงียบ, ความสงบ
quietude(n) ความสงบเงียบ, ความนิ่ง, ความนิ่งเฉย
quietus(n) การดับสูญ, ความยุติ, ความสงบ, การออกจากงาน
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ, ทำให้ไม่สงบ, รบกวน, ทำให้กระสับกระส่าย
disquietude(n) ความกังวล, ความกระสับกระส่าย, ความรำคาญ, ความไม่สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quiet enjoymentการใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quiet possessionการครอบครองโดยสงบ [ ดู peaceable possession ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
quietlyเงียบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้ The Great Dictator (1940)
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้ The Great Dictator (1940)
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า Rebecca (1940)
One never knows what goes on in that quiet mind of his.ไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่ Rebecca (1940)
They'll get a chance to talk. Be quiet a second, will ya?พวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะพูดคุย จะเงียบที่สองจะยา? 12 Angry Men (1957)
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
It was quiet in the harbor.มันเป็นที่เงียบสงบในท่าเรือ The Old Man and the Sea (1958)
You stay quiet old hen!เงียบน่า ยายแก่! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
How peaceful and quiet amigo.ช่างเงียบสงบเหลือเกิน เพื่อนเอ๋ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'll try to keep it as quiet as possible.ผมจะพยายามให้เงียบที่สุด Blazing Saddles (1974)
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ... Blazing Saddles (1974)
- Sure is quiet out there.- ที่นั่นเงียบมากเลย Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
quietA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
quietA little quieter.
quietAll is quiet.
quietAll I want is peace and quiet.
quietAll was quiet except that buses sometimes ran.
quietAll was quiet in the room.
quietAll were quiet in the room.
quietAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
quietAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
quietAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
quietBe quiet!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบนิ่ง(adv) still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai Definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
แผ่วๆ(adj) soft, See also: quiet, not loud, gentle, mild, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง, Thai Definition: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
สงัด(adj) quiet, See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful, Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อึกทึก, Example: ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก, Thai Definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
หงิมๆ(adj) quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai Definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
เงียบสงัด(adj) quiet, See also: silent, soundless, noiseless, inaudible, hushed, Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ, Example: ฉันกลัวบรรยากาศที่เงียบสงัด เพราะทำให้อดคิดถึงเรื่องผีๆ ขึ้นมาไม่ได้, Thai Definition: ที่สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวนใดๆ
ค่อย(adv) quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ(adv) silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai Definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบขรึม(adj) taciturn, See also: quiet, untalkative, reticent, Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา, Ant. ช่างพูด, ช่างคุย, Example: ฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งส่วนฝ่ายชายเป็นคนเงียบขรึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเงียบ ๆ[hǿng ngīep-ngīep] (n, exp) EN: quiet room  FR: chambre calme [ f ]
กังวล[kangwon] (v) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[kangwonjai] (v) EN: worry ; feel anxious ; be concerned  FR: être anxieux ; être inquiet
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
คุกคาม[khukkhām] (v) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten  FR: menacer ; intimider ; inquiéter
ความกังวล[khwām kangwon] (n) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern  FR: inquiétude [ f ] ; anxiété [ f ] ; souci [ m ]
ความเงียบ[khwām ngīep] (n) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity  FR: silence [ m ] ; calme [ m ] ; tranquillité [ f ] ; quiétude [ f ] (litt.)
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
กลัดกลุ้ม[klatklum] (v) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้มใจ[klumjai] (x) EN: be depressed ; be worried ; worry  FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
quiet
quiets
quiett
quieted
quieter
quietly
quietest
quieting
quietist
quietness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quiet
quiets
quieted
quieten
quieter
quietly
quietus
quietens
quietest
quieting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] quiet; peaceful; calm #3,987 [Add to Longdo]
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ,  ] quietly #5,904 [Add to Longdo]
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ,  ] quietly #9,555 [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, ] quiet; secluded; Hades #10,299 [Add to Longdo]
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ,   /  ] quietly; softly; neutral tone; light stress #10,475 [Add to Longdo]
寂静[jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] quiet #12,162 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, / ] quiet #20,647 [Add to Longdo]
清静[qīng jìng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] quiet; peaceful and quiet #20,661 [Add to Longdo]
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] quiet; sad #21,212 [Add to Longdo]
文静[wén jìng, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] quiet; silent #23,596 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendstille { f }quiet of the evening [Add to Longdo]
leise; ruhig; still { adj } | leise seinquiet | to be quiet [Add to Longdo]
quietschend { adj } | quietschender | am quietschendstensqueaky; squeaking | squeakier | squeakiest [Add to Longdo]
quietschend { adj }grating [Add to Longdo]
ruhig; still { adj } | ruhiger | am ruhigstenquiet | more quiet; quieter | most quiet; quietest [Add to Longdo]
Quietschton { m }squealing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無事[ぶじ, buji] (adj-na, n) safety; peace; quietness; (P) #7,760 [Add to Longdo]
静か(P);閑か[しずか, shizuka] (adj-na) quiet; peaceful; (P) #9,724 [Add to Longdo]
穏やか[おだやか, odayaka] (adj-na, n) calm; gentle; quiet; (P) #11,417 [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv, adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) #13,026 [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) #18,235 [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to, adv, vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
くすむ[kusumu] (v5m, vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[shiinto ; shi-n to] (adv, vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
しっとり[shittori] (adv, vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バス未使用信号[ばすみしようしんごう, basumishiyoushingou] bus-quiet signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, v. t. [imp. & p. p. {Quieted}; p. pr. & vb. n.
   {Quieting}.]
   1. To stop motion in; to still; to reduce to a state of rest,
    or of silence.
    [1913 Webster]
 
   2. To calm; to appease; to pacify; to lull; to allay; to
    tranquillize; as, to quiet the passions; to quiet clamors
    or disorders; to quiet pain or grief.
    [1913 Webster]
 
       Quiet yourselves, I pray, and be at peace. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, v. i.
   To become still, silent, or calm; -- often with down; as, be
   soon quieted down.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, n. [L. quies, -etis. See {Quiet}, a.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being quiet, or in repose; as an
    hour or a time of quiet.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from disturbance, noise, or alarm; stillness;
    tranquillity; peace; security.
    [1913 Webster]
 
       And join with thee, calm Peace and Quiet. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {At quiet}, still; peaceful.
 
   {In quiet}, quietly. " I will depart in quiet." --Shak.
 
   {Out of quiet}, disturbed; restless. [Obs.] "She is much out
    of quiet." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, a. [Compar. {Quieter}; superl. {Quietest}.] [L.
   quietus, p. p. pf quiescere to rest, keep quiet; akin to
   quies rest, and prob. to E. while, n. See {While}, and cf.
   {Coy}, a., {Quiesce}, {Quietus}, {Quit}, a., {Quite},
   {Requiem}.]
   1. In a state of rest or calm; without stir, motion, or
    agitation; still; as, a quiet sea; quiet air.
    [1913 Webster]
 
       They . . . were quiet all the night, saying, In the
       morning, when it is day, we shall kill him. --Judg.
                          xvi. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from noise or disturbance; hushed; still.
    [1913 Webster]
 
   3. Not excited or anxious; calm; peaceful; placid; settled;
    as, a quiet life; a quiet conscience. " So quiet and so
    sweet a style." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That son, who on the quiet state of man
       Such trouble brought.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not giving offense; not exciting disorder or trouble; not
    turbulent; gentle; mild; meek; contented.
    [1913 Webster]
 
       The ornament of a meek and quiet spirit. --1 Pet.
                          iii. 4.
    [1913 Webster]
 
       I will sit as quiet as a lamb.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Not showy; not such as to attract attention;
    undemonstrative; as, a quiet dress; quiet colors; a quiet
    movement.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Still; tranquil; calm; unruffled; smooth; unmolested;
     undisturbed; placid; peaceful; mild; peaceable; meek;
     contented.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quiet
   adv 1: with little or no activity or no agitation (`quiet' is a
       nonstandard variant for `quietly'); "her hands rested
       quietly in her lap"; "the rock star was quietly led out
       the back door"; "sit here as quiet as you can" [syn:
       {quietly}, {quiet}] [ant: {unquietly}]
   adj 1: characterized by an absence or near absence of agitation
       or activity; "a quiet life"; "a quiet throng of
       onlookers"; "quiet peace-loving people"; "the factions
       remained quiet for almost 10 years" [ant: {unquiet}]
   2: free of noise or uproar; or making little if any sound; "a
     quiet audience at the concert"; "the room was dark and quiet"
     [ant: {noisy}]
   3: not showy or obtrusive; "clothes in quiet good taste" [syn:
     {quiet}, {restrained}]
   4: in a softened tone; "hushed voices"; "muted trumpets"; "a
     subdued whisper"; "a quiet reprimand" [syn: {hushed},
     {muted}, {subdued}, {quiet}]
   5: (of a body of water) free from disturbance by heavy waves; "a
     ribbon of sand between the angry sea and the placid bay";
     "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of tranquil blue
     water reflecting a tranquil blue sky"; "a smooth channel
     crossing"; "scarcely a ripple on the still water"; "unruffled
     water" [syn: {placid}, {quiet}, {still}, {tranquil},
     {smooth}, {unruffled}]
   6: of the sun characterized by a low level of surface phenomena
     like sunspots e.g. [ant: {active}]
   n 1: a period of calm weather; "there was a lull in the storm"
      [syn: {lull}, {quiet}]
   2: an untroubled state; free from disturbances [syn:
     {tranquillity}, {tranquility}, {quiet}]
   3: the absence of sound; "he needed silence in order to sleep";
     "the street was quiet" [syn: {silence}, {quiet}] [ant:
     {sound}]
   4: a disposition free from stress or emotion [syn: {repose},
     {quiet}, {placidity}, {serenity}, {tranquillity},
     {tranquility}]
   v 1: become quiet or quieter; "The audience fell silent when the
      speaker entered" [syn: {quieten}, {hush}, {quiet},
      {quiesce}, {quiet down}, {pipe down}] [ant: {louden}]
   2: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
     [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
     {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
     [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove}, {excite},
     {rouse}, {turn on}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 quiet /kjɛ/ 
  calm; quiet

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top