Search result for

revolt

(76 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revolt-, *revolt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revolt[VI] ปฏิวัติ, See also: กบฏ, จลาจล, Syn. mutiny, rebel, resist
revolt[VI] รังเกียจ, See also: ขยะแขยง, จงเกลียดจงชัง, Syn. disgust, repulse
revolt[N] การปฏิวัติ, See also: การกบฏ, จลาจล, Syn. rebellion, revolution
revolting[ADJ] น่าตีตัวออกห่าง, See also: น่ารังเกียจ, Syn. disgusting, loathsome, repulsive
revolt against[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, Syn. mutiny against, rebel against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revolt(รีโวลทฺ') vi.,vt.,n. (การ) ปฏิวัติ,กบฏ,จลาจล,ทรยศ,เอาใจออกห่าง,หักหลัง,รังเกียจ,ขยะแขยง, See also: revolter n., Syn. rebel,mutiny,feel horror
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting

English-Thai: Nontri Dictionary
revolt(n) การกำเริบ,การกบฏ,การจลาจล
revolt(vi) ทรยศ,ก่อกบฏ,หักหลัง,ปฏิวัติ
revolt(vt) ทำให้รังเกียจ,ทำให้เดือดดาล,จงเกลียดจงชัง
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revoltการก่อการกำเริบ, การลุกขึ้นต่อต้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revoltการก่อการกำเริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you rise in revolt only to give up everything to King Daeso? !หรือว่าท่านก่อการกบฎเพียงเพื่อจะยกทุกอย่างเพื่อแดโซหรือ The Kingdom of the Winds (2008)
Get back here, you... You sick! Revolting, loathsome little...กลับมาตรงนี้เลยนะ ไอ่เจ้าพวก ป่วยเรื้อรัง ไอ่พวก .. Bolt (2008)
They experienced social unrest, revolts and famine.เกิดการจลาจลและความอดอยาก Home (2009)
- Caviar's revolting.คาเวียร์ตกยุคแล้ว The Ugly Truth (2009)
It's revolting!น่าขยะแขยง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Karl, I'm not gonna lie on that revolting sheet, wondering how many junkies have died on it.คาล ฉันจะไม่ยอมนอนลงบนผ้านั่นหรอกนะ สงสัยจังว่า มีพวกขี้ยานอนตายบนนั้นกี่คนแล้ว Nice Is Different Than Good (2009)
Revolting.น่าขยะแขยง Beauty and the Beast (2009)
Have I ever looked more revolting?ข้าดูน่าขยะแขยงมากไหมนี่ Beauty and the Beast (2009)
is revolting.แต่กลิ่นสาบนายมันสุดจะทน. The Twilight Saga: Eclipse (2010)
I'm afraid the outcry would be akin to revolt.ผมเกรงว่ามันอาจจะเกิดการประท้วง โดยเหล่าญาติของพวกเขา Amber 31422 (2010)
You dare revolt!พวกแกบังอาจเป็นกบฎ 1911 (2011)
If they revolt, they will all die vain!ถ้าพวกมันกล้าลุกฮือ พวกมันทุกคนจะต้องตายอย่างทรมาน 1911 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revoltA revolt broke out.
revoltBut for the support of the public, the President could not have survived the revolt.
revoltHuman nature revolts against such a crime.
revoltIt will take a long time to suppress the revolt.
revoltOn the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.
revoltPeople rose in revolt against the King.
revoltRaise the standard of revolt.
revoltSlave revolts interfere with Middle Passage.
revoltSpeaking of his eating habits, they're revolting aren't they?
revoltThe army had the revolt well in hand.
revoltThe army was called to suppress the revolt.
revoltThe people revolted against their rulers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบฏ[V] revolt, See also: rebel, Syn. ทรยศ, Example: ขุนศึกเม็กซิโกนั้นเดี๋ยวกบฏ เดี๋ยวปฏิวัติ นองเลือดกันพอควร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
ขบถ[V] rebel, See also: revolt, mutiny, betray, Syn. ทรยศ, Example: เขาขบถต่อประเทศชาติ, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
ขบถ[N] rebellion, See also: revolt, insurrection, mutiny, uprising, insurgent, Syn. การจลาจล, Example: รัฐบาลสามารถปราบปรามการขบถได้, Thai definition: การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[n.] (khabot) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
ปฏิวัติ[n.] (patiwat) EN: revolution   FR: révolte [f] ; révolution [f]
ปฏิวัติ[v.] (patiwat) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform   FR: se révolter ; renverser le pouvoir
เป็นกบฏ[v.] (pen kabot) EN: be in rebellion ; be in revolt ; rebel   FR: se révolter ; se rebeller

CMU English Pronouncing Dictionary
REVOLT    R IH0 V OW1 L T
REVOLT    R IY0 V OW1 L T
REVOLTS    R IY0 V OW1 L T S
REVOLTED    R IH0 V OW1 L T AH0 D
REVOLTED    R IY0 V OW1 L T AH0 D
REVOLTING    R IY0 V OW1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revolt    (v) (r i1 v ou1 l t)
revolts    (v) (r i1 v ou1 l t s)
revolted    (v) (r i1 v ou1 l t i d)
revolting    (v) (r i1 v ou1 l t i ng)
revoltingly    (a) (r i1 v ou1 l t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レボルト[, reboruto] (n) revolt [Add to Longdo]
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]
壬申の乱[じんしんのらん, jinshinnoran] (exp,n) Jinshin revolt (671CE) [Add to Longdo]
農民一揆[のうみんいっき, noumin'ikki] (n) agrarian revolt or uprising [Add to Longdo]
背反;悖反[はいはん, haihan] (n,vs) revolting; rebellion; going against; contradiction; antinomy [Add to Longdo]
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) [Add to Longdo]
反感[はんかん, hankan] (n) antipathy; revolt; animosity; (P) [Add to Longdo]
反旗(P);叛旗[はんき, hanki] (n) standard of revolt; banner of revolution; (P) [Add to Longdo]
反旗を翻す;叛旗を翻す[はんきをひるがえす, hankiwohirugaesu] (exp,v5s) to rise in revolt; to raise the standard of revolt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反抗[fǎn kàng, ㄈㄢˇ ㄎㄤˋ, ] revolt; resist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolt \Re*volt"\, v. i. [imp. & p. p. {Revolted}; p. pr. & vb.
   n. {Revolting}.] [Cf. F. r['e]voller, It. rivoltare. See
   {Revolt}, n.]
   1. To turn away; to abandon or reject something;
    specifically, to turn away, or shrink, with abhorrence.
    [1913 Webster]
 
       But this got by casting pearl to hogs,
       That bawl for freedom in their senseless mood,
       And still revolt when trith would set them free.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       His clear intelligence revolted from the dominant
       sophisms of that time.        --J. Morley.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to be faithless; to desert one party or leader for
    another; especially, to renounce allegiance or subjection;
    to rise against a government; to rebel.
    [1913 Webster]
 
       Our discontented counties do revolt. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Plant those that have revolted in the van. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To be disgusted, shocked, or grossly offended; hence, to
    feel nausea; -- with at; as, the stomach revolts at such
    food; his nature revolts at cruelty.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolt \Re*volt"\, n. [F. r['e]volte, It. rivolta, fr. rivolto,
   p. p. fr. L. revolvere, revolutum. See {Revolve}.]
   1. The act of revolting; an uprising against legitimate
    authority; especially, a renunciation of allegiance and
    subjection to a government; rebellion; as, the revolt of a
    province of the Roman empire.
    [1913 Webster]
 
       Who first seduced them to that foul revolt?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A revolter. [Obs.] "Ingrate revolts." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Insurrection; sedition; rebellion; mutiny. See
     {Insurrection}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolt \Re*volt"\, v. t.
   1. To cause to turn back; to roll or drive back; to put to
    flight. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To do violence to; to cause to turn away or shrink with
    abhorrence; to shock; as, to revolt the feelings.
    [1913 Webster]
 
       This abominable medley is made rather to revolt
       young and ingenuous minds.      --Burke.
    [1913 Webster]
 
       To derive delight from what inflicts pain on any
       sentient creatuure revolted his conscience and
       offended his reason.         --J. Morley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revolt
   n 1: organized opposition to authority; a conflict in which one
      faction tries to wrest control from another [syn:
      {rebellion}, {insurrection}, {revolt}, {rising},
      {uprising}]
   v 1: make revolution; "The people revolted when bread prices
      tripled again"
   2: fill with distaste; "This spoilt food disgusts me" [syn:
     {disgust}, {gross out}, {revolt}, {repel}]
   3: cause aversion in; offend the moral sense of; "The
     pornographic pictures sickened us" [syn: {disgust}, {revolt},
     {nauseate}, {sicken}, {churn up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top