Search result for

แปรรูป

(36 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปรรูป-, *แปรรูป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรรูป [N] placement of bones and ashes after cremation, Syn. แจงรูป, แปรธาตุ, Example: เมื่อเสร็จพิธีเผาศพแล้ว วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำเถ้าและกระดูกที่เหลือมาแปรรูป, Thai definition: วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก
แปรรูป [V] process, See also: transmute, transform, transfigure, Syn. เปลี่ยนรูป, Ant. คงรูป, Example: เศษกระดาษ 1 ตันนำมาแปรรูปเป็นกระดาษขาวหรือกระดาษทิชชูใหม่ได้ 1 ตัน, Thai definition: กระทำด้วยประการอื่นใดให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิมเพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากวัตถุดิบเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แปรรูปน. วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก, แจงรูป หรือ แปรธาตุ ก็ว่า
แปรรูปเรียกไม้ซุงที่เลื่อยเปิดปีกแล้วทำเป็นแผ่นกระดานเป็นต้นว่า ไม้แปรรูป.
แปรรูปก. กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูป ขนาด หรือสภาพ ไปจากเดิม เช่น เลื่อย ผ่า ถาก เผา.
แปรรูปรัฐวิสาหกิจก. นำทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัท.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recycleแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่, นำผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้งานแล้ว เข้าสู่กระบวนการผลิตให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งแบ่งได้เป็น การรีไซเคิลปฐมภูมิ การรีไซเคิลทุติยภูมิ และการรีไซเคิลตติยภูมิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gabon is one of the world's leading producers of wood.กาบอง เป็นหนึ่งในประเทศ ผู้นำการแปรรูปไม้ Home (2009)
And their dung-- it can be... it can be processed into parchment.สามารถ... นำกลับมาแปรรูป ให้เป็นแผ่นหนังได้ VS. (2009)
They will contaminate a food-processing facility that ships products to supermarkets in six different states.พวกเขาจะปนเปื้อนเชื้อโรค ในโรงงานแปรรูปอาหาร ที่ส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ต ใน 6 รัฐ The Beginning of the End (2011)
However, if they announce that the fabric was used in remanufacturing, there's no way to confirm it.แต่ถ้าพวกเขาอ้างว่าใช้ สารอเซติก แอนไฮไดรด์ในการแปรรูป เราคงไม่สามารถพิสูจน์ได้ Poseidon (2011)
It's a fucking sawn-off shotgun, okay?มันเป็นปืนลูกซองแปรรูปออกร่วมเพศ, โอเค? Killing Them Softly (2012)
Ed here is a lumber exec, recently took early retirement.เอ็ดเป็นผู้บริหารบริษัทไม้แปรรูป ซึ่งเพิ่งเกษียณ Last Grimm Standing (2012)
Cattle processing.แปรรูปสัตว์ August: Osage County (2013)
I used to work at a cattle processing plant, lots of fear flying around that place.ผมเคยทำงานใน โรงแปรรูปสัตว์ ความกลัวบินว่อนไปหมด August: Osage County (2013)
Assume formation.จัดแปรรูปขบวน Ant-Man (2015)
In the last two weeks, we tried the chicken processing factoryชั่นเคยทำงานในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ได้สองอาทิตย์ Me Before You (2016)
All the rungs have been neatly sawn in the middle.ขั้นทั้งหมดที่ได้รับ เรียบร้อยแปรรูปที่อยู่ตรงกลาง Help! (1965)
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปรรูป[n.] (praērūp) EN: placement of bones and ashes after cremation   
แปรรูป[v.] (praērūp) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; finish   

English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
privatization(n) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make into    [PHRV] แปรรูปเป็น (วัตถุ), See also: แปรสภาพเป็น, เปลี่ยนรูปเป็น
transmute    [VI] แปรรูป, See also: เปลี่ยนสถานะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
tractable(แทรค'ทะเบิล) adj. จัดการได้ง่าย,สอนง่าย,ยอมง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,แปรรูปได้ง่าย., See also: tractability n. tractableness n. tractably adv., Syn. docile,amenable
transfiguration(แทรนซฟิกเกอเร'เชิน) n. การเปลี่ยนรูป,การแปรรูป,การเปลี่ยนโฉม
transform(แทรนซฺฟอร์ม') vt.,vi. เปลี่ยนรูป,แปรรูป,ปฎิรูป,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนแปลง, See also: transformable adj.
transformation(แทรนซฺฟอร์มเม'เชิน) n. การเปลี่ยนรูป,การแปรรูป,การปฎิรูป,การเปลี่ยนสภาพ,ผมปลอมของสตรี., See also: transformational adj., Syn. transmutation
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป,ผู้แปรรูป,หม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องสับ-เปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยนแปลง

English-Thai: Nontri Dictionary
transform(vi) แปลง,แปรรูป,เปลี่ยนร่าง,ปฏิรูป
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง,การแปลง,การแปรรูป,การปฏิรูป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sawn wookแปรรูปไม้

German-Thai: Longdo Dictionary
Umwandlung(n) |die, pl. Umwandlungen| การเปลี่ยนรูป, การแปรรูป, การปฎิรูป, การเปลี่ยนสภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top