ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对峙

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对峙-, *对峙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对峙[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] mutual confrontation, #15,453 [Add to Longdo]
对峙[hé duì zhì, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] nuclear stalemate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Ha sunbae and Dong Wuk sunbae are at the tennis court fighting? (Sunbae - senior, mentor)[CN] 仁河前辈和东旭前辈在网球场对峙 Episode #1.4 (2012)
Percy will want to know why an 11-minute wolf-pack strike turned into a public standoff with the NYPD.[CN] 珀西会想知道为何十一分钟的小队突袭 变成了与纽约警方的公开对峙 Coup de Grace (2011)
WHEN I CONFRONTED HIM, I SAW HOW DANGEROUS HE HAS BECOME.[CN] 当我跟他对峙时 我看到他变得如此危险 Vengeance: Part 8 (2012)
A little Mexican standoff we got here.[CN] 这是势均力敌的对峙 Transformers: Dark of the Moon (2011)
Twenty nine year old Cross hasn't even been on the force for a... full year before he ran head on into the alleged Moto Bandit.[CN] 29岁的克罗斯入队不到一年... 便对峙「摩托大盗」,一路追缉 The Place Beyond the Pines (2012)
Politics in Jamaica at that time... was like an East-West confrontation, which was scary.[CN] 政治牙买加当时... 如东西方对峙, 可怕的。 Marley (2012)
As his statement conflicts with mine, a cross-examination is necessary.[CN] 朴峰株的陈述和我不同 必须要做对峙审判 Unbowed (2011)
-At the fucking standoff?[CN] - 在这他妈的对峙中卡弹 Seven Psychopaths (2012)
Crucial Confrontations.[CN] 《关键对峙》 {\3cH202020}Crucial Confrontations. But at Last Came a Knock (2011)
By Jove himself, it makes the consuls base, and my soul aches to know, when two authorities are up, neither supreme, how soon confusion may enter twixt the gap of both and take the one by the other.[CN] 凭着乔武起誓 执政们会有他们的身份 当两种权力彼此对峙的时候 混乱就会乘机而起 Coriolanus (2011)
At the fucking standoff?[CN] 在这他妈的对峙中卡弹 Seven Psychopaths (2012)
Is this a get-to-know-each-other session or are we confronting each other?[CN] 这是彼此了解的过程 还是对峙的过程? Alienation of Affection (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top