ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勇敢

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勇敢-, *勇敢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇敢[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]
勇敢[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]
勇敢無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇敢な行動には感嘆しています。
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ勇敢そうだが、実際は臆病者だ。
John did a brave thing.ジョンは勇敢なことをした。
The knight is not so much brave as reckless.その騎士は勇敢と言うよりも向こう見ずだ。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その軍勢は敵の攻撃に対して勇敢に抵抗した。
It is very brave of you to vote against the plan.その計画に反対の投票をするとは君も勇敢だね。 [M]
That incident put his courage to the test.その事件によって彼の勇敢さが試された。
How brave of him to jump into the water to save the little girl!その女の子を救おうとして水に飛び込むとは、彼は何と勇敢なんだろう。
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は勇敢にも燃え盛る家から赤ん坊を救った。
The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.その兵士たちは勇敢に戦ったが、結局降伏しなければならなかった。
The soldier acted bravely.その兵士は勇敢に振る舞った。
The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.その勇敢なる騎士は進み出てその貴婦人の手にキスをする。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Should I be brave and misbehave or not #[CN] 我是不是该勇敢地去做 这不正的行为 One Hour with You (1932)
Let us drink to the spirit of gallantry and courage that made a strange heaven out of unbelievable hell.[CN] 让我们为勇敢的精神而干杯 因为这精神把地狱变成了天堂 Cavalcade (1933)
So where, exactly, is my courage?[JA] だから別に勇敢じゃないの  ()
These men fought well at Highgarden.[JA] 彼等は勇敢に戦った The Spoils of War (2017)
So, when people tell me, "You did a very brave thing",[JA] "あなたは勇敢だ"と よく言われるわ  ()
You're a fine girl. A brave girl. Yes.[CN] 你是个勇敢的女孩 A Farewell to Arms (1932)
I hear you fought bravely at Highgarden.[JA] ハイガーデンでは勇敢だったそうだな The Spoils of War (2017)
A Father's Prayer written by by General Douglas MacArthur[CN] 能够勇敢的对抗 在企图驾驭他人之前 Episode #1.8 (2004)
Brave men, all of you.[JA] 勇敢な男たちだ Dragonstone (2017)
The difference here is that you and I have been long-time traveling companions, and you have proven yourself to be honest, brave, and fully self-aware.[JA] だが君とは長い付き合いだ 正直で勇敢で 自己認識度が高い Something They Need (2017)
King Gunther, too, has marriage plans. He has set his heart on a bold and mighty maiden.[CN] 龔特爾殿下也自己希望得到婚姻 他喜歡上了一個勇敢倔強的烈女 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
They are brave men who deserve better.[JA] 彼らはより良い価値がある勇敢な男性です。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勇敢[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top