ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutagenesis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutagenesis-, *mutagenesis*, mutagenesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutagenesis[N] จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutagenesisกระบวนการกลายพันธุ์, กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เซลล์นั้นหรือเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรมต่างไปจากเดิม กระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยสิ่งก่อกลายพันธุ์ ถ้าเกิดที่เซลล์สืบพันธุ์ จะมีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดลักษณะผิดปกติไปยังรุ่นถัดไป แต่ถ้าเกิดที่เซลล์ร่างกาย การกลายจะจำกัดเฉพาะที่เนื้อเยื่อส่วนนั้น [นิวเคลียร์]
Mutagenesis, In Vitroทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mutagenesis \mu`ta*gen"e*sis\ (m[=u]`t[.a]*j[e^]n"[-e]*s[i^]s),
   n.
   the causing of a mutation or the occurrence of a mutation[3].
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutagenesis
   n 1: an event capable of causing a mutation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top