ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝ่าฝืน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝ่าฝืน-, *ฝ่าฝืน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ(phrase, sentence) Failure to do so will result in a fine of...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่าฝืน(v) break, See also: infringe, violate, disobey, resist, go against, Syn. ขัดขืน, ละเมิด, Example: มาตรา 301 ของสหรัฐถือเป็นกฎหมายที่ฝ่าฝืนกติการะหว่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ่าฝืนก. ขัดขืน, ล่วง, ละเมิด.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We seem to be defying the laws of gravity.เราเหมือนจะฝ่าฝืนกฏแรงโน้มถ่วง The Great Dictator (1940)
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร Gandhi (1982)
I have simply written if an Englishman kills an Indian for disobeying his law it is an Indian's duty to kill an Englishman for enforcing his law in a land that is not his.ผมเพียงเขียนว่า ถ้าคนอังกฤษฆ่าคนอินเดีย ข้อหาฝ่าฝืนกฎเขา คนอินเดียก็ควรฆ่าคนอังกฤษ Gandhi (1982)
I can't disobey my country for no reason.ฉันไม่สามารถฝ่าฝืนประเทศ ของฉันไม่มีเหตุผล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา Squeeze (1993)
You broke a taboo.เจ้าฝ่าฝืนข้อห้าม Rapa Nui (1994)
Makemake will eat her soul when she dies. - At least He'll be eating.คอรีโตฝ่าฝืนสิ่งต้องห้ามหลายอย่าง เทพเจ้าจะกินวิญญาณเมื่อนางตาย Rapa Nui (1994)
You have broken so many tapu today that Makemake should eat your souls in hell for eternity!พวกเจ้าฝ่าฝืนสิ่งต้องห้ามมากมาย จะทำให้เทพเจ้า Rapa Nui (1994)
It's a serious violation of the National Security Act.ถือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายรักษาความปลอดอย่างแรง Ghost in the Shell (1995)
Well, you don't expect to figure it out, do you? All right, Doc. When you break all the laws of physics, you seriously think there won't be a price?คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ คุณต้องรู้ว่าการฝ่าฝืนกฎฟิสิกส์จะไม่เสียหายได้ไง Event Horizon (1997)
We shouldn't be doing this. We're breaking the law!ไม่ได้นะ เราจะฝ่าฝืนกฎจราจร The Truman Show (1998)
Supposedly, he was born in a mental institution... ..and he sleeps only one hour a night.หุบปาก มันหมายความว่าพวกแก ฝ่าฝืนกฏ2ข้อแรก Fight Club (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าฝืน[fāfeūn] (v) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against  FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนกฎหมาย[fāfeūn kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law  FR: enfreindre la loi
ฝ่าฝืนคำสั่ง[fāfeūn khamsang] (v, exp) EN: disobey an order
ฝ่าฝืนระเบียบ[fāfeūn rabīep] (v, exp) EN: be against the regulations

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against(prep) ฝืน, See also: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ
contravene(vt) ฝ่าฝืน, Syn. violate, contradict, hinder
defy(vt) ฝ่าฝืน, See also: ดื้อดึง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, Syn. disobey, break, violate, Ant. obey
infringe on(phrv) ฝ่าฝืน, See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด, Syn. encroach on, impinge on, trench on
infringe upon(phrv) ฝ่าฝืน, See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด, Syn. encroach on, impinge on, trench on
infringe(vt) ฝ่าฝืน, See also: ละเมิด, Syn. disobey, transgress, violate, trespass
offend(vi) ฝ่าฝืนกฎ, See also: ทำผิดกกฎหมาย, Syn. transgress
violable(adj) ฝ่าฝืนได้, See also: ละเมิดได้
violate(vt) ฝ่าฝืน, See also: ขัดขืน, ละเมิด, ไม่ทำตามกฎ, Syn. outrage, infringe, break, Ant. obey, legitimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breach(บรีช) { breached, breaching, breaches } n. การทำให้แตก, การแตกแยก, การทำลาย, การฝ่าฝืน, การไม่ปฏิบัติตาม, บาดแผล vt. ทำให้แตกออก, ฝ่าฝืน (กฎหมาย, สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
break(เบรค) (broke, broken, breaking, breaks) vt., vi. ทำให้แตก, ทำให้บาดเจ็บ, แบ่งออกเป็นส่วน, เปิดเผย, ทำให้เชื่อง, เอาชนะ, ทำลายสถิติ, แหก (คุก) , ฝ่าฝืน, ตัดขาด, ฝึก, สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น, ละเลยหน้าที่, ระเบิด, หนี, หยุดพักทำงาน n. การแตกออก, การหยุดพัก, ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป, การออกเดินทาง, การเบี่ยงเบน, การฝ่าฝืน, การแยกไป, การตาย, Syn. exit, going, leave
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก, การละเมิด, การฝ่าฝืน, Syn. violation
infringe(อินฟรินจฺ') vt. ละเมิด, ฝ่าฝืน, ล่วงล้ำ vi. ล่วงล้ำ., See also: infringer n., Syn. violate
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน, การละเมิด, การล่วงล้ำ (breach, violation)
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้, ฝ่าฝืนไม่ได้, ขัดขืนไม่ได้, ทำลายไม่ได้, ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact, unbroken
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
paralogizevt. ฝ่าฝืนหลักตรรก,

English-Thai: Nontri Dictionary
contravention(n) การละเมิด, การฝ่าฝืน, การต่อต้าน
counter(vt) ตอบโต้, โต้แย้ง, ต่อต้าน, สวน, ฝ่าฝืน, เป็นปรปักษ์
defy(vt) ท้าทาย, ฝ่าฝืน, ดื้อดึง, ต้านทาน, ขัดขืน, เป็นปรปักษ์
infraction(n) การละเมิด, การฝ่าฝืน
infrangible(adj) ไม่แตก้, ฝ่าฝืนไม่ได้, ละเมิดไม่ได้
infringe(vt) ฝ่าฝืน, ทำผิด, ละเมิด, ล่วงล้ำ
infringement(n) การฝ่าฝืน, การละเมิดการ, ล่วงล้ำ, การทำผิด
inviolable(adj) ล่วงล้ำไม่ได้, ทำลายไม่ได้, ฝ่าฝืนไม่ได้
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง, ฝ่าฝืน, บิดพลิ้ว, ไม่อ่อนน้อม, ดื้อรั้น, พยศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in breach ofฝ่าฝืน เช่น in breath of the charter ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] TH: ฝ่าฝืน  EN: to violate
破る[やぶる, yaburu] TH: ฝ่าฝืน  EN: to violate

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top