Search result for

hush

(65 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hush-, *hush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hush[N] ความเงียบ
hush[INT] คำออกเสียงเพื่อขอให้เงียบ
hush[ADJ] เงียบ
hush[VI] ทำให้เงียบ
hush[VT] ปกปิด, See also: ปิดบัง
hushed[ADJ] เงียบ, See also: สงบ
hush up[PHRV] ทำให้เงียบ, See also: เงียบ
hush up[VT] ปกปิด, See also: ปิดบัง
hush money[N] ค่าปิดปาก
hush-money[IDM] ค่าปิดปาก, See also: เงินสินบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hush(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence,quiet
hush moneyเงินปิดปาก,เงินค่าปิดปาก

English-Thai: Nontri Dictionary
hush(vi,vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hush-moneyเงินค่าปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Oh, hush!-โอ้ อย่าเลย! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น Frost/Nixon (2008)
Hush up.เงียบเถอะน่า Public Enemies (2009)
Some hush-hush deal he couldn't tell me about except it's on the other side of the border.- ขอร้องล่ะ ที่นี่ยังกะโลกที่หมุนสามรอบ พวกเขาเรียกใช้งานเขาตลอดเวลา Negro Y Azul (2009)
Now hush. mm.อืม หยุดพูดเลยนะ Connect! Connect! (2009)
When you awake in the morning's hush...เมื่อคุณตื่นขึ้นในเช้าที่เงียบเหงา Desert Cantos (2009)
Hush, Anakin.เงียบน่า อนาคิน The Gungan General (2009)
Hush.นิ่งซะ Shake and Fingerpop (2009)
Hush.ชู่ Hard-Hearted Hannah (2009)
So hush and follow me.หยุดพูดได้แล้ว, ตามชั้นมา Episode #1.19 (2009)
Hush, that's a secret.ชู่ นั่นเป็นความลับ I Will Rise Up (2009)
I'm about to projectile express myself All over your hush puppies.ฉันกำลังจะแสดงตัวตน ลงบนรองเท้าของนาย Wheels (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hushShe got into the room with hushed steps.
hushThe victim of blackmail has been paying hush money for years, but now he realizes it is foolish, and he has decided not to pay a red cent more.
hushShe hushed her baby to sleep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดข่าว[V] hush news, See also: suppress news, Example: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย, Thai definition: เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล
ค่าปิดปาก[N] payment for sticking to what one has said, See also: hush money, Example: บางคนจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากสมาชิกเอาไว้มิให้นำเรื่องที่เสียหายมาเปิดเผย
ปิดความ[V] hush up, See also: conceal a matter, keep secret, suppress, Syn. ปิดบัง, Example: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง, Thai definition: ปิดบังความจริง
ไม่พูดไม่จา[V] mute, See also: hush, silence, quiet, still, tranquil, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: หล่อนเดินเข้ามาและไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้น
จุปาก[V] hush, Example: ครูจุปากให้เด็กๆ เงียบ เพราะมีผู้ใหญ่มาตรวจโรงเรียน, Thai definition: ทำปากดังจุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
ค่าปิดปาก[n. exp.] (khā pit pāk) EN: hush money   FR: prix du silence [m]
เงียบ ๆ หน่อย[interj.] (ngīep ngīep nøi) EN: hush! ; silence!   FR: silence ! ; chut !
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ngat) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed   
งุบงิบ[adv.] (ngup-ngip) EN: hush-hush ; on the sly ; in secret ; surreptituously   FR: en cachette ; en secret
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUSH    HH AH1 SH
HUSHED    HH AH1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hush    (v) (h uh1 sh)
hushed    (v) (h uh1 sh t)
hushes    (v) (h uh1 sh i z)
hushing    (v) (h uh1 sh i ng)
hush-hush    (j) - (h uh1 sh - h uh sh)
hush-money    (n) - (h uh1 sh - m uh n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweigegeld {n}hush money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog [Add to Longdo]
クラッシュシンドローム[, kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
シュシュ[, shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric [Add to Longdo]
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness [Add to Longdo]
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
議会制民主主義[ぎかいせいみんしゅしゅぎ, gikaiseiminshushugi] (n) parliamentary democracy [Add to Longdo]
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
口止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] (n) hush money [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hush \Hush\, n.
   Stillness; silence; quiet. [R.] "It is the hush of night."
   --Byron.
   [1913 Webster]
 
   {Hush money}, money paid to secure silence, or to prevent the
    disclosure of facts. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hush \Hush\, a.
   Silent; quiet. "Hush as death." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hush \Hush\ (h[u^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Hushed} (h[u^]sht);
   p. pr. & vb. n. {Hushing}.] [OE. huschen, hussen, prob. of
   imitative origin; cf. LG. hussen to lull to sleep, G. husch
   quick, make haste, be silent.]
   1. To still; to silence; to calm; to make quiet; to repress
    the noise or clamor of.
    [1913 Webster]
 
       My tongue shall hush again this storm of war.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To appease; to allay; to calm; to soothe.
    [1913 Webster]
 
       With thou, then,
       Hush my cares?            --Otway.
    [1913 Webster]
 
       And hush'd my deepest grief of all.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To hush up}, to procure silence concerning; to suppress; to
    keep secret. "This matter is hushed up." --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hush \Hush\, v. i.
   To become or to keep still or quiet; to become silent; --
   esp. used in the imperative, as an exclamation; be still; be
   silent or quiet; make no noise.
   [1913 Webster]
 
      Hush, idle words, and thoughts of ill.  --Keble.
   [1913 Webster]
 
      But all these strangers' presence every one did hush.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hush
   n 1: (poetic) tranquil silence; "the still of the night" [syn:
      {hush}, {stillness}, {still}]
   v 1: become quiet or still; fall silent; "hush my baby!"
   2: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children
     in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence}, {still},
     {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}]
   3: become quiet or quieter; "The audience fell silent when the
     speaker entered" [syn: {quieten}, {hush}, {quiet}, {quiesce},
     {quiet down}, {pipe down}] [ant: {louden}]
   4: wash by removing particles; "Wash ores"
   5: run water over the ground to erode (soil), revealing the
     underlying strata and valuable minerals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top