Search result for

กันและกัน

(28 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กันและกัน-, *กันและกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กันและกัน[PRON] one another, See also: each other, Syn. ทั้งสองฝ่าย, Example: การขยายเครือข่ายระหว่างบริษัทสาขาจะมีผลกระทบต่อกันและกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กันและกันส. คำใช้แทนชื่อในลักษณะที่มีการกระทำร่วมกันหรือต่อกันโดยมีบุรพบทประกอบหน้า เช่น รักซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของกันและกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We split up and cut off contact with each other.เราแยกกันและตัดการติดต่อซึ่งกันและกัน Odyssey (2008)
We're family. We depend on each other.เราเป็นครอบครัวเดียวกัน เราดูแลซึ่งกันและกัน Emancipation (2008)
We protected each other, like family.พวกเราต่างปกป้องกันและกัน เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน Babylon A.D. (2008)
- Easy won't be a part of the equation. - Promise.เราจะมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน / ชัวร์ Bolt (2008)
In our company, we have to trust each other.ในกลุ่มเพื่อน เราต้องให้ความไว้ใจกันและกัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Do you take each other, for better or for worse?เจ้าตกลงจะรับและดูแลกันและกันในยามดี หรือแม้ในยามเจ็บไข้มั้ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
If we both managed to survive... we promised to love each other.ถ้าเรา 2 คนมีชีวิตรอดมาได้... เราสัญญาจะรักกันและกัน Episode #1.9 (2008)
When he sat down next to me, it was so clear we weren't each other's style that it wasn't even weird.ตอนที่เขานั่งข้างฉัน มันชัดเจนมาก ว่าเราต่างก็ไม่ใช่สเป๊คของกันและกัน มันก็เลยไม่แปลก New York, I Love You (2008)
Making love. Falling asleep in each other's arms.ได้ร่วมรัก ได้หลับอยู่ในอ้อมแขนกันและกัน The Love Guru (2008)
But I lived in a house filled with girls for nine years, and I know that there's nothing better than just being with your sisters... sharing, talking all night, painting each other's bodies... baking penis cookies, playing with monkeys...แต่ฉันอยู่ในบ้านที่มีแต่สาวๆมาเก้าปี และฉันก็รู้ว่า ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเป็นพี่สาวให้กับพวกเธอ.. ค่อยแบ่งปันซึ่งกันและกัน, เม้าท์กันตลอดคืน เพ้นท์รูปบนเรือนร่างให้กัน.. The House Bunny (2008)
It was..เรียนรู้กันและกัน, ชมพิพิธภัณฑ์ไปเรื่อย มันช่าง Made of Honor (2008)
And then across the table, Mrs. Nixon and Chairman Mao himself, well, they stared at one another, too.ฝั่งตรงข้ามภรรยาผมกับ ท่านประธานเหม๋า ก็เริ่มคุยกันและกัน อยู่ตรงนั้น Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันและกัน[pr.] (kan lae kan) EN: one another ; each other   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
bon accord)n. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้

English-Thai: Nontri Dictionary
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน
reciprocal(adj) กลับส่วนกัน,ทำนองเดียวกัน,ซึ่งกันและกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top