Search result for

กันและกัน

(16 entries)
(0.0946 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กันและกัน-, *กันและกัน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กันและกัน    [PRON] one another, See also: each other, Syn. ทั้งสองฝ่าย, Example: การขยายเครือข่ายระหว่างบริษัทสาขาจะมีผลกระทบต่อกันและกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กันและกันส. คำใช้แทนชื่อในลักษณะที่มีการกระทำร่วมกันหรือต่อกันโดยมีบุรพบทประกอบหน้า เช่น รักซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของกันและกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันและกัน[pr.] (kan lae kan) EN: one another ; each other   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
bon accord)n. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้

English-Thai: Nontri Dictionary
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน
reciprocal(adj) กลับส่วนกัน,ทำนองเดียวกัน,ซึ่งกันและกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น

Are you satisfied with the result?

Go to Top