ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speechless

S P IY1 CH L AH0 S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speechless-, *speechless*, speechles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speechless[ADJ] ไม่สามารถพูดได้, Syn. aphonic, inartculate, voiceless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speechless(สพีชฺ'ลิส) adj. เงียบอึ้ง,ไม่พูด,พูดไม่ออก,เป็นใบ้,ไม่มีถ้อยคำ,ไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์,ไม่สามารถจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้., See also: speechlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
speechless(adj) หมดคำพูด,พูดไม่ได้,ตื้นตัน,เงียบ,เป็นใบ้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm speechless myself.ฉันเองก็อึง้ พูดไม่ถูกเหมือนกัน My Little Bride (2004)
I told you they would be speechless with awe.ฉันบอกแล้วว่าเขาต้องหลงรักเราแน่ Heavenly Forest (2006)
We are not speechless with awe!เราไม่ได้หลงรักนะ! Heavenly Forest (2006)
It makes me speechless to realize you didn't think that.ฉันพูดไม่ออก ฉันเข้าใจดี ที่คุณคิดแบบนี้ A Change Is Gonna Come (2007)
Speechless in my presence.พูดไม่ออกเมื่ออยู่ต่อหน้าข้า Enchanted (2007)
I'm speechless since I was once moved by that handkerchief.ฉันพูดไม่ออกจริงๆ ในเมื่อครั้งหนึ่ง ฉันรู้สึกซึ้งใจ โดยไอ้บ้าเช็ดหน้าผืนนั้น Episode #1.8 (2008)
I hand out the candles and we do a speechless protest.ฉันจะแจกเทียน และเราจะประท้วงด้วยวิธีใบ้ Spanish 101 (2009)
I know. I was speechless too.ฉันรู้ ฉันก็ดีใจจนพูดไม่ออกเหมือนกัน The Science of Illusion (2010)
I was speechless at first, too,ผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันในตอนแรก Pathogen (2010)
I have never seen her speechless before.ฉันไม่เคยเห็นเธอพูดไม่ออกมาก่อน Sudden Death (2010)
I had endured all the speechless words. You bastard. You're really...ฉันพยายามอดทนมาตลอด จนกระทั่งถึงตอนนี้ Episode #1.9 (2010)
You've been rendered speechless by fear.กินแม้คแอนชีสไหม? The Good Guy Fluctuation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speechlessHis words rendered me speechless.
speechlessI'm appalled. You leave me speechless.
speechlessI'm speechless.
speechlessI was rendered speechless by his rudeness.
speechlessThe woman was so surprised as to be speechless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอแข็ง[ADV] speechlessly, See also: wordlessly, inarticulately, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง, Thai definition: อาการนิ่งอั้นเพราะเถียงไม่ขึ้น หรือพูดไม่ออก
เป็นเบื้อ[ADV] silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
อึ้ง[adj.] (eung) EN: speechless   FR: interdit ; sans voix ; interloqué
คอแข็ง[adv.] (khøkhaeng) EN: speechlessly   
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless   
ตันคอหอย[v. exp.] (tan khøhøi) EN: be choked ; be speechless   
ตื่นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless   FR: accablé

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEECHLESS S P IY1 CH L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speechless (j) spˈiːtʃləs (s p ii1 ch l @ s)
speechlessly (a) spˈiːtʃləsliː (s p ii1 ch l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说不出话来[shuō bù chū huà lái, ㄕㄨㄛ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄞˊ, / ] speechless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おたおた[, otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless [Add to Longdo]
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment [Add to Longdo]
声を呑む[こえをのむ, koewonomu] (exp,v5m) to gulp in astonishment; to be taken aback speechless [Add to Longdo]
絶句[ぜっく(P);ぜく(ok), zekku (P); zeku (ok)] (n,vs) (1) being lost for words; becoming speechless; (2) (See 五言絶句,七言絶句) jueju (Chinese quatrain with lines of either five or seven syllables); (P) [Add to Longdo]
鼻を明かす;鼻をあかす[はなをあかす, hanawoakasu] (exp,v5s) to outwit; to get the better of; to overcome a superior opponent and leave him speechless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speechless \Speech"less\, a.
   1. Destitute or deprived of the faculty of speech.
    [1913 Webster]
 
   2. Not speaking for a time; dumb; mute; silent.
    [1913 Webster]
 
       Speechless with wonder, and half dead with fear.
                          --Addison.
    [1913 Webster] -- {Speech"less*ly}, adv. --
    {Speech"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speechless
   adj 1: temporarily incapable of speaking; "struck dumb";
       "speechless with shock" [syn: {speechless}, {dumb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top