หรือคุณหมายถึง speechleß?
Search result for

speechless

(41 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speechless-, *speechless*, speechles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speechless[ADJ] ไม่สามารถพูดได้, Syn. aphonic, inartculate, voiceless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speechless(สพีชฺ'ลิส) adj. เงียบอึ้ง,ไม่พูด,พูดไม่ออก,เป็นใบ้,ไม่มีถ้อยคำ,ไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์,ไม่สามารถจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้., See also: speechlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
speechless(adj) หมดคำพูด,พูดไม่ได้,ตื้นตัน,เงียบ,เป็นใบ้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm speechless since I was once moved by that handkerchief.ฉันพูดไม่ออกจริงๆ ในเมื่อครั้งหนึ่ง ฉันรู้สึกซึ้งใจ โดยไอ้บ้าเช็ดหน้าผืนนั้น Episode #1.8 (2008)
I hand out the candles and we do a speechless protest.ฉันจะแจกเทียน และเราจะประท้วงด้วยวิธีใบ้ Spanish 101 (2009)
I'm speechless.ฉันไม่เชื่อว่า... . Postman to Heaven (2009)
She is speechless! \ เธอเป็นใบ้ไปเลย Monsters vs. Aliens (2009)
She's speechless, you daft bastard.เธอพูดไม่ได้ ไอ้งั่งเอ้ย Centurion (2010)
Your radiance tonight renders me almost speechless.ประกายความงามคุณคืนนี้ ทำให้ผมเกือบเป็นใบ้เลย RED (2010)
Your Majesty, I am speechless.Your Majesty, I am speechlessThe King's Speech (2010)
I know. I was speechless too.ฉันรู้ ฉันก็ดีใจจนพูดไม่ออกเหมือนกัน The Science of Illusion (2010)
I was speechless at first, too,ผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันในตอนแรก Pathogen (2010)
I have never seen her speechless before.ฉันไม่เคยเห็นเธอพูดไม่ออกมาก่อน Sudden Death (2010)
Oh my! I'm speechless!โอ้ว พระเจ้าช่วยด้วยฉันพูดไม่ออกแล้ว Finding Mr. Destiny (2010)
Ah, this person, I'm speechless!อืม.. คนนั้นนี่เอง.. พูดไม่ออก Finding Mr. Destiny (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speechlessHis words rendered me speechless.
speechlessI'm appalled. You leave me speechless.
speechlessI'm speechless.
speechlessI was rendered speechless by his rudeness.
speechlessThe woman was so surprised as to be speechless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอแข็ง[ADV] speechlessly, See also: wordlessly, inarticulately, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง, Thai definition: อาการนิ่งอั้นเพราะเถียงไม่ขึ้น หรือพูดไม่ออก
เป็นเบื้อ[ADV] silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
อึ้ง[adj.] (eung) EN: speechless   FR: interdit ; sans voix ; interloqué
คอแข็ง[adv.] (khøkhaeng) EN: speechlessly   
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless   
ตันคอหอย[v. exp.] (tan khøhøi) EN: be choked ; be speechless   
ตื่นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless   FR: accablé

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEECHLESS    S P IY1 CH L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speechless    (j) (s p ii1 ch l @ s)
speechlessly    (a) (s p ii1 ch l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おたおた[, otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless [Add to Longdo]
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment [Add to Longdo]
声を呑む[こえをのむ, koewonomu] (exp,v5m) to gulp in astonishment; to be taken aback speechless [Add to Longdo]
絶句[ぜっく(P);ぜく(ok), zekku (P); zeku (ok)] (n,vs) (1) being lost for words; becoming speechless; (2) (See 五言絶句,七言絶句) jueju (Chinese quatrain with lines of either five or seven syllables); (P) [Add to Longdo]
鼻を明かす;鼻をあかす[はなをあかす, hanawoakasu] (exp,v5s) to outwit; to get the better of; to overcome a superior opponent and leave him speechless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说不出话来[shuō bù chū huà lái, ㄕㄨㄛ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄞˊ, / ] speechless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speechless \Speech"less\, a.
   1. Destitute or deprived of the faculty of speech.
    [1913 Webster]
 
   2. Not speaking for a time; dumb; mute; silent.
    [1913 Webster]
 
       Speechless with wonder, and half dead with fear.
                          --Addison.
    [1913 Webster] -- {Speech"less*ly}, adv. --
    {Speech"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speechless
   adj 1: temporarily incapable of speaking; "struck dumb";
       "speechless with shock" [syn: {speechless}, {dumb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top