ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剑拔弩张

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剑拔弩张-, *剑拔弩张*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn, #41,450 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were eyeball to eyeball, and I think the other fellow just blinked[CN] 剑拔弩张之际对方退缩了 Thirteen Days (2000)
Uh, nope.[CN] 我以为整个周末 他们都会剑拔弩张 Debra's Parents (2004)
My father was a military adviser. I have been around the type my whole life.[CN] 我爸爸是一名军事顾问 我的整个生活都处在剑拔弩张的状态中 A Dangerous Man (2009)
And neither one would give way.[CN] 剑拔弩张 互不相让 Night Watch (2004)
Well, we're, you know, down on the beach, and your party's rattling our walls a little bit.[CN] 那么,我们的时候,你知道, 倒在沙滩上, 和你的党的剑拔弩张 我们的墙壁一点点。 Ceremony (2010)
You're not so pretty when your feathers are all ruffled.[CN] 你剑拔弩张的时候可不那么漂亮 Scandal Sheet (1952)
The sword was from the sheath, and... the people turned around to God with fear.[CN] 形势已经剑拔弩张 西约兰特的百姓 开始对上帝产生敬畏之情 Arn: The Knight Templar (2007)
[Door rattling][CN] [门剑拔弩张] Beneath the Dark (2010)
# All up on the stage 'cause your snakes keep rattling' #[CN] 所有在舞台上"的原因 你的蛇保持剑拔弩张 Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996)
Justice will be dispensed by cannonade and cutlass, and all manner of remorseless pieces of metal.[CN] 到时候剑拔弩张,枪炮无眼 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
♪ Or as if that's what they're about to do[CN] # 剑拔弩张 Submarine (2010)
You know we've got a problem with Pandey. There's a lot of bad blood.[CN] 你知道我们跟Pandey有过节, 所以剑拔弩张 Rang De Basanti (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top