ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -集-, *集*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[集, jí, ㄐㄧˊ] to gather, to collect; set, collection
Radical: Decomposition: 隹 (zhuī ㄓㄨㄟ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Birds 隹 flocking on a tree 木,  Rank: 406

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧˊ, ] to gather; to collect; collected works; classifier for sections of a TV series etc: episode, #1,651 [Add to Longdo]
[jí zhōng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] to concentrate; to centralize; to focus; centralized; concentrated; to put together, #838 [Add to Longdo]
[jí tuán, ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] group; bloc; corporation, #846 [Add to Longdo]
[jí tǐ, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] collective, #1,707 [Add to Longdo]
[shōu jí, ㄕㄡ ㄐㄧˊ, ] to gather; to collect, #3,258 [Add to Longdo]
[jù jí, ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, ] assemble; gather, #4,543 [Add to Longdo]
[zhēng jí, ㄓㄥ ㄐㄧˊ, / ] to collect; to recruit, #5,180 [Add to Longdo]
[mù jí, ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ, ] to raise; to collect, #6,322 [Add to Longdo]
[jí chéng, ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ, ] integrated (as in integrated circuit), #6,459 [Add to Longdo]
[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ, ] concentrated; compressed, #6,729 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうけい, shuukei] (n) การรวมยอด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅうせき, shuuseki] การเก็บสะสม การรวบรวม การเพิ่มพูน การรวม
[しゅうきん, shuukin] การเก็บเงิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[つどう, tsudou] Thai: ชุมนุม English: to meet
める[あつめる, atsumeru] Thai: รวบรวม English: to collect

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n-suf) collection; compilation; (P) [Add to Longdo]
[つどい, tsudoi] (n) meeting; get-together (e.g. among friends); (P) [Add to Longdo]
[つどう, tsudou] (v5u) to meet; to assemble; to congregate; (P) [Add to Longdo]
まり(P);り(io)[あつまり, atsumari] (n) gathering; meeting; assembly; collection; (P) [Add to Longdo]
まる(P);る(io)[あつまる, atsumaru] (v5r,vi) to gather; to collect; to assemble; (P) [Add to Longdo]
[あつめ, atsume] (n,suf) collecting; assembling [Add to Longdo]
める[あつめる, atsumeru] (v1,vt) to collect; to assemble; to gather; (P) [Add to Longdo]
め始める[あつめはじめる, atsumehajimeru] (v1) to begin to catch (attention, etc.); to begin to collect [Add to Longdo]
[たかる, takaru] (v5r,vi) (1) (uk) to gather; to crowd round; to swarm; to flock; (2) to extort from; to sponge off; (P) [Add to Longdo]
[しゅういん, shuuin] (n) visiting temples, shrines or tourist spots to collect commemorative seal stamps [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が最初にめたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著作だった。
Let's get together here once a week.1週間に一度ここでまりましょう。
A crowd of more than three thousand.3000人を超える群
As many as fifty students gathered to hear his lecture.50人もの学生が彼の講義を聞きにまった。
He's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.あいつまた待ち合わせの時間に遅れてくるかもしれないから、合は7時だって駄目を押しておいてよ。
At the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.アイドルのコンサート会場に、追っかけのファンがウジャウジャまっていた。
Either you or I must attend the meeting.あなたか私のどちらかがその会に出席しなければならない。
You must concentrate your attention on what you are doing.あなたは自分がしていることに注意を中しなければならない。
You've lost the ability to concentrate.あなたは中する力を失ってしまった。
Why do you think soccer isn't popular in the US?アメリカでサッカーがなかなか人気をめない理由はなんだと思いますか。
The American Ambassador was invited to the gathering.アメリカ大使がそのまりに招待された。
One day, the police raided a whole group of prostitutes and the girl was among them.ある日のこと、警察が娼婦の団を手入れした。少女もその団の一員だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm collecting stupid little boys.[JA] 悪い子供をめるだけだ Pinocchio (1940)
About those blitz holdups you're on... round up all the victims and have them down here tonight, will you?[JA] ピストル強盗の件だ 今夜 被害者全員を 署にめてもらえるか? He Walked by Night (1948)
Most of them gathered by the turret.[CN] 他们中的大多数人聚到炮台旁 Battleship Potemkin (1925)
All hands on deck![CN] 所有人到甲板上合! Battleship Potemkin (1925)
Matyushenko, under the guise of breaking ranks, calls the sailors to the gun turret.[CN] 马图申科趁着一片混乱 将水手们召到炮台旁 Battleship Potemkin (1925)
Focus![CN] 中注意力 Priest (2011)
- Hurry, Father, more wood![JA] 早く木をめて Pinocchio (1940)
"Come, Franzis, let's go to the fair!"[CN] 走吧, 弗朗西斯,去会玩玩吧! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
SPECIAL EDITION Fair in Holstenwall ! For the first time![CN] 【特号】 霍斯腾沃尔游园会 各种从未出现过的展示 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
SOMNAMBULISM A Collection from Uppsala University. Published in 1726.[CN] 《梦游者》 乌普萨拉大学文献 1726年出版 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Focus![CN] 中精神! Dorm Daze (2003)
In it Haskell posed as a salesman of hymnals, of all things.[JA] 自分はセールスマンだと 書いてあった 何と 讃美歌の! Detour (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計結果[しゅうけいけっか, shuukeikekka] aggregate results, total results [Add to Longdo]
[しゅうごう, shuugou] set [Add to Longdo]
合型[しゅうごうがた, shuugougata] set type [Add to Longdo]
合体[しゅうごうたい, shuugoutai] aggregate [Add to Longdo]
合値属性[しゅうごうちぞくせい, shuugouchizokusei] set-valued attribute [Add to Longdo]
信装置[しゅうしんそうち, shuushinsouchi] concentrator [Add to Longdo]
成体型[しゅうせいたいけい, shuuseitaikei] aggregate [Add to Longdo]
積回路[しゅうせきかいろ, shuusekikairo] Integrated Circuit, IC [Add to Longdo]
積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つどう, tsudou] sich_versammeln [Add to Longdo]
まる[あつまる, atsumaru] sich_versammeln [Add to Longdo]
める[あつめる, atsumeru] sammeln [Add to Longdo]
[しゅうちゅう, shuuchuu] Konzentration, Zentralisierung [Add to Longdo]
[しゅうだん, shuudan] Gruppen, Massen [Add to Longdo]
団心理[しゅうだんしんり, shuudanshinri] Gruppenpsychologie, Massenpsychologie [Add to Longdo]
[しゅうきん, shuukin] Kassieren, Geldsammlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top