ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -隔-, *隔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[隔, gé, ㄍㄜˊ] to separate, to partition, to divide
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  鬲 (gé ㄍㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wall,  Rank: 1,319

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, ] to separate; to stand or lie between; to divide; to cut off, #3,485 [Add to Longdo]
[gé lí, ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] to separate; to isolate, #6,962 [Add to Longdo]
[gé bì, ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ, ] next door, #7,415 [Add to Longdo]
[jiàn gé, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, / ] compartment; gap; interval, #9,773 [Add to Longdo]
[xiāng gé, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, ] separated by (distance or time etc), #13,699 [Add to Longdo]
[fēn gé, ㄈㄣ ㄍㄜˊ, ] to divide; to separate; partition, #20,442 [Add to Longdo]
[gé rè, ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] to insulate, #23,837 [Add to Longdo]
[gé hé, ㄍㄜˊ ㄏㄜˊ, / ] estrangement, #23,967 [Add to Longdo]
[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated (from the world); disconnected, #24,654 [Add to Longdo]
[gé yīn, ㄍㄜˊ ㄧㄣ, ] sound-proofing, #25,977 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かく, kaku] (pref) every other; second; alternate [Add to Longdo]
たり[へだたり, hedatari] (n) distance; interval; gap; difference; estrangement; (P) [Add to Longdo]
たる(P);距たる[へだたる, hedataru] (v5r,vi) to be distant; (P) [Add to Longdo]
[へだて, hedate] (n) partition; distinction; (P) [Add to Longdo]
てる(P);距てる[へだてる, hedateru] (v1,vt) to be shut out; to separate; to isolate; (P) [Add to Longdo]
[かくい, kakui] (n) reserved; with reservations [Add to Longdo]
靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch [Add to Longdo]
[かくげつ, kakugetsu] (n,adj-no) every second month; every other month; (P) [Add to Longdo]
月刊[かくげつかん, kakugetsukan] (n) published bimonthly [Add to Longdo]
[かくしゅう, kakushuu] (n-adv,n-t) every other week; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is a wide gap in the opinions between the two students.2人の生徒の意見には大きなたりがある。
Ireland and England are separated by the sea.アイルランドとイギリスは海によっててられている。
The English Channel separates England and France.イギリス海峡がイギリスとフランスをてている。
In either case, the division is real and useful; but it can also be misleading.いずれにせよ、そのたりは現実のものであり、実際に役に立つものではあるのだが、同時にそれは誤解を招くおそれのあるものでもある。
Excuse me. How often do shuttle buses run to downtown N.Y?すみません。ニューヨーク市外にいくシャトルバスはどのくらいの間で走っていますか。
And it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.そして、こうしたものからほんのわずかしかたっていない知覚が、直接的な信号がまったくないのにおこる、「超感覚的な」というレッテルを付けざるを得ない知覚なのである。
The village is many kilometers away from the seashore.その村は海から何キロもたっている。
The infectious case was isolated from other patients.その伝染病患者は他の患者から離された。
The trees are planted at intervals of thirty meters.その木は30メートル間で植えられている。
There is a bus every fifteen minutes.バスは15分間で運転されている。
Buses are running at 20 minute intervals.バスは20分間で運行されている。
How often do the buses run?バスはどれくらいの間で走っていますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Canadarm online.[JA] 遠アーム始動 Life (2017)
Derek doesn't have that.[CN] -德瑞克并没有啊 -是代遗传 Monsters vs. Aliens (2009)
Mr. Keats is proposing to move in next door again, and she wants to know if I have any objections.[CN] 济慈先生想要再搬回壁住 她想知道我是否反对 Bright Star (2009)
Amy, Jeff wore the same shirt to work the morning after I stayed.[CN] 艾美,杰夫在我过夜的天早上 又穿了同件衬衫上班 Everybody's Fine (2009)
They quarantined his ship.[CN] 他们对他乘的船进行离检疫 Bright Star (2009)
But these identities can also work as dividers.[JA] 歴史的な要求に応えてる でも それで たりが生まれるときもある  ()
Rory Adams will spacewalk to establish visual contact with the incoming space capsule, and he will grab it with a remote arm.[JA] ローリー・アダムスが外に出て 探査カプセルを目で確認して 遠アームを使ってカプセルを 掴まえることになった Life (2017)
I mean, I help him, but he goes to the blood bank about once every two weeks and gives blood.[JA] 私が援助してはいるが 彼は週 献血してる CounterPunch (2017)
He'll be with you in Denver the next morning. What?[CN] 他天早上在丹佛与你会面 Everybody's Fine (2009)
In the same way now, a society of hunger full of segregation...[CN] 用同样的手段 在一个饥饿的社会 充满离的社会 The Last Station (2009)
No, no, it's next door. He's sleeping it off.[CN] 壁,他在昏睡 State of Play (2009)
Unfortunately, growing up with an Afrikaans upbringing...[JA] 僕は人種離社会で育った Barbecue (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
たる[へだたる, hedataru] entfernt_sein, sich_entfremden [Add to Longdo]
てる[へだてる, hedateru] dazwischenlegen, -teilen, abteilen, -trennen, abtrennen, entfremden [Add to Longdo]
[かくり, kakuri] Isolierung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top