ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complain

K AH0 M P L EY1 N   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complain-, *complain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complain[VI] บ่น
complain[VI] ร้องทุกข์, Syn. cry, grieve, bewail
complaint[N] ข้อที่ไม่พอใจ, Syn. grievance
complaint[N] ความไม่พอใจ
complain of[PHRV] บ่น, See also: ต่อว่า, Syn. complain about
complain of[PHRV] เป็นทุกข์เพราะ, See also: ทุกข์ทรทานจาก, Syn. suffer from
complain to[PHRV] ตำหนิ, See also: แสดงความไม่พอใจ
complain to[PHRV] แจ้งความ, See also: ร้องทุกข์
complainant[N] ผู้ร้องทุกข์
complain about[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ไม่พอใจในเรื่อง, บ่นว่าในเรื่อง, Syn. bitch about, complain of, gripe about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์

English-Thai: Nontri Dictionary
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complainบอกอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complaintกลอนรำพัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintร้องทุกข์, คำร้องทุกข์ [ดู petition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaint, chiefอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complaint; symptomอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complaint lettersจดหมายร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Complaints (Civil procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Complaints (Criminal procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Complaints againstการร้องทุกข์ต่อ [TU Subject Heading]
Complaints, Bodilyอาการทางร่างกาย [การแพทย์]
Complaints, Somaticอาการทางร่างกายต่างๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
complain (vi) ตัดพ้อ
Complaint procedure (n jargon ) กระบวนการร้องเรียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น Rebecca (1940)
No complaints or quarrels.เมื่อไม่มีผู้วิพากย์ และผู้โต้เถียง Night and Fog (1956)
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล The Godfather (1972)
Oh, quit complaining. This is expensive stuff.โอ้เลิกบ่น นี้เป็นสิ่งที่มีราคาแพง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You're always complaining that nobody likes youนายมักจะกล่าวหาคนอื่น เลยไม่มีใครชอบนาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Then what are you complaining about?งั้น ลูกจะมาร้องทุกข์เรื่องอะไร? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Complaining is our new human right.บ่นเป็นสิทธิมนุษยชนแห่งใหม่ของเรา The Russia House (1990)
Glasnost gives everyone the right to complain and accuse, but it doesn't make more shoes.Glasnost ทำให้ทุกคนมีสิทธิในการร้องเรียนและกล่าวหาที่ แต่มันไม่ได้ทำให้รองเท้ามากขึ้น The Russia House (1990)
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Would you quit complaining?คุณจะเลิกบ่น? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Finally after a few weeks, my mother went to the post office to complain.ในที่สุด ผ่านไปหลายอาทิตย์ แม่ผม ไปที่ไปรษณีย์เพื่ออธิบาย Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complainIf that washing machine goes wrong again, I shall complain to the manufacturer.
complainDon't complain. You have to go.
complainWe are fed up with your complaining.
complainShe is always complaining of one thing or another.
complainKen complained of a headache.
complainDon't complain.
complainAs far as I'm concerned, I have no complaint.
complainThere's been a constant stream of complaint calls since last week.
complainShe complained to the manager about the service.
complainYou are always complaining.
complainHe muttered complaints against the school.
complainNever have I heard him complaining about his meals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ร้องทุกข์[V] complain, See also: air one's grievance, make a complaint, petition, Syn. ร้องเรียน, Example: ชาวนาชาวสวนต่างร้องทุกข์กันอยู่เนืองๆ เนื่องจากหนูทำลายทรัพย์สินและพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ร้องเรียน[V] complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai definition: เสนอเรื่องราว
ตัดพ้อต่อว่า[V] complain, See also: remonstrate, blame, Example: หล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาที่ไม่ค่อยมีเวลามาหาลูกๆ, Thai definition: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
ร้อง[V] complain, See also: make a complaint, petition, appeal, Syn. ร้องเรียน, ร้องทุกข์, Example: ประชาชนมาร้องกับนายอำเภอเรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน
พร่ำบ่น[V] grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
คนขี้บ่น[N] complainer, See also: grumbler, Syn. คนจู้จี้, Example: เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
ค่อนขอด[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อน[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim   
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
จดหมายร้องเรียน[n. exp.] (jotmāi røngrīen) EN: complaint letter   
โจทนา[v.] (jōtthanā) EN: complain of ; accuse ; recriminate   
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
การร้องเรียน[n.] (kān røngrīen) EN: complaint   
การต่อว่า[n.] (kān tøwā) EN: complaint   
การต่อว่าของลูกค้า[n. exp.] (kān tøwā khøng lūkkhā) EN: customer complaints   
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā khøng naklongthun) EN: investor complaints   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLAIN    K AH0 M P L EY1 N
COMPLAINT    K AH0 M P L EY1 N T
COMPLAINS    K AH0 M P L EY1 N Z
COMPLAINTS    K AH0 M P L EY1 N T S
COMPLAINER    K AH0 M P L EY1 N ER0
COMPLAINED    K AH0 M P L EY1 N D
COMPLAINING    K AH0 M P L EY1 N IH0 NG
COMPLAINANT    K AH0 M P L EY1 N AH0 N T
COMPLAINERS    K AA1 M P L EY2 N ER0 Z
COMPLAINANTS    K AH0 M P L EY1 N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complain    (v) kˈəmplˈɛɪn (k @1 m p l ei1 n)
complains    (v) kˈəmplˈɛɪnz (k @1 m p l ei1 n z)
complaint    (n) kˈəmplˈɛɪnt (k @1 m p l ei1 n t)
complained    (v) kˈəmplˈɛɪnd (k @1 m p l ei1 n d)
complaints    (n) kˈəmplˈɛɪnts (k @1 m p l ei1 n t s)
complainant    (n) kˈəmplˈɛɪnənt (k @1 m p l ei1 n @ n t)
complaining    (v) kˈəmplˈɛɪnɪŋ (k @1 m p l ei1 n i ng)
complainants    (n) kˈəmplˈɛɪnənts (k @1 m p l ei1 n @ n t s)
complainingly    (a) kˈəmplˈɛɪnɪŋliː (k @1 m p l ei1 n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, / ] complaint; to file a complaint; to sue, #3,465 [Add to Longdo]
抱怨[bào yuàn, ㄅㄠˋ ㄩㄢˋ, ] complain; grumble, #4,448 [Add to Longdo]
原告[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, ] complainant; plaintiff, #6,035 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, / ] complain; sue; tell, #7,079 [Add to Longdo]
怨言[yuàn yán, ㄩㄢˋ ㄧㄢˊ, ] complaint, #19,771 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] complain, #43,044 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] complain; sue; tell, #220,198 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
つべこべ[, tsubekobe] (adv,adv-to) (on-mim) complaining; nitpicking [Add to Longdo]
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complain \Com*plain"\ (k[o^]m*pl[=a]n"), v. i. [imp. & p. p.
   {Complained} (k[o^]m*pl[=a]nd"); p. pr. & vb. n.
   {Complaining}.] [F. complaindre, LL. complangere; com- + L.
   plangere to strike, beat, to beat the breast or head as a
   sign of grief, to lament. See {Plaint}.]
   1. To give utterance to expression of grief, pain, censure,
    regret. etc.; to lament; to murmur; to find fault; --
    commonly used with of. Also, to creak or squeak, as a
    timber or wheel.
    [1913 Webster]
 
       O loss of sight, of thee I most complain! --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a formal accusation; to make a charge.
    [1913 Webster]
 
       Now, Master Shallow, you'll complain of me to the
       king?                 --Shak.
 
   Syn: To repine; grumble; deplore; bewail; grieve; mourn;
     regret; murmur.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complain \Com*plain"\, v. t.
   To lament; to bewail. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      They might the grievance inwardly complain. --Daniel.
   [1913 Webster]
 
      By chaste Lucrece's soul that late complain'd
      Her wrongs to us.            --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complain
   v 1: express complaints, discontent, displeasure, or
      unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot
      to kick about" [syn: {complain}, {kick}, {plain}, {sound
      off}, {quetch}, {kvetch}] [ant: {cheer}, {cheer up}, {chirk
      up}]
   2: make a formal accusation; bring a formal charge; "The
     plaintiff's lawyer complained that he defendant had
     physically abused his client"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top