ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -泥-, *泥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[泥, ní, ㄋㄧˊ] mud, earth, clay; plaster, paste
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  尼 (ní ㄋㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,499

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ní, ㄋㄧˊ, ] mud; paste; pulp, #4,330 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] restrained, #4,330 [Add to Longdo]
[shuǐ ní, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, ] cement, #4,120 [Add to Longdo]
[ní tǔ, ㄋㄧˊ ㄊㄨˇ, ] earth; soil; clay, #12,361 [Add to Longdo]
石流[ní shí liú, ㄋㄧˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, ] landslide; torrent of mud and stones; mudslide, #19,088 [Add to Longdo]
[ní shā, ㄋㄧˊ ㄕㄚ, ] silt, #20,618 [Add to Longdo]
[yū ní, ㄩ ㄋㄧˊ, ] silt; sludge; ooze, #23,518 [Add to Longdo]
[ní nìng, ㄋㄧˊ ㄋㄧㄥˋ, / ] muddy; mud, #25,205 [Add to Longdo]
[ní bā, ㄋㄧˊ ㄅㄚ, ] mud, #27,516 [Add to Longdo]
[jū ní, ㄐㄩ ㄋㄧˊ, ] a stickler for formalities; rigidly adhering to sth; constrained; ill at ease, #29,100 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[どろぼう, dorobou] (n) ขโมย, โจร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぬかるみ, nukarumi] (n vt) คราบ, รอยเปื้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どろ, doro] (n,adj-no) mud; (P) [Add to Longdo]
に塗れる[どろにまみれる, doronimamireru] (exp,v1) to be covered with mud [Add to Longdo]
の像[でいのぞう, deinozou] (n) mud image [Add to Longdo]
の木;柳;白楊[どろのき(の木;白楊);どろやなぎ(柳;白楊);ドロノキ;ドロヤナギ, doronoki ( doro no ki ; shiro you ); doroyanagi ( doro yanagi ; shiro you ); dorono] (n) (uk) Japanese poplar (Populus maximowiczii) [Add to Longdo]
の様に寝る[どろのようにねる, doronoyounineru] (v1) (col) to sleep like a log [Add to Longdo]
[なずむ, nazumu] (v5m) to cling to; to stick to; to be wedded to [Add to Longdo]
を塗る[どろをぬる, dorowonuru] (exp,v5r) (See 顔にを塗る) to besmirch; to sully [Add to Longdo]
を被る[どろをかぶる, dorowokaburu] (exp,v5r) to be covered with mud [Add to Longdo]
んこ[どろんこ, doronko] (n) morass of mud [Add to Longdo]
んこ遊び[どろんこあそび, doronkoasobi] (n) (See 遊び・どろあそび) playing in the mud; playing with mud [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is a thief.彼は棒だ。
A burglar broke into your house while you were away on vacation.お宅が休暇で出かけている間に、棒が入りました。
The beggar turned out a thief.そこの乞食が棒である事がわかった。
The burglar was caught in the act of prying open the window.そのこそは窓をこじ開けている現場を捕まった。
The ladder was covered with mud.そのはしごは塗れだった。
The policeman didn't believe the thief.その警官は棒の言うことを信じなかった。
The policeman was after the thief.その警官は棒を追っていた。
The policeman chased the thief.その警官は棒を追跡した。
The dog is trained to watch for thieves.その犬は棒の番をするように訓練されている。
The village is free from thieves.その村には棒はいない。
The news will be a reflection on his truthfulness.その知らせは彼の誠実さにを塗る事になろう。
Can you give me a brief description of the thief?その棒の人相とか服装を簡単に話してくれますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They showed that picture to the inmates of jails and prisons... to men with a wide acquaintance among the cat burglars and the violence boys.[JA] その男の写真を 囚人たちに見せ... 棒や粗暴犯に 顔の広い者に見せ... He Walked by Night (1948)
Concrete.[CN] 水 The Palm Beach Story (1942)
Oh.., Your kimono is soiled,[CN] 啊 瞧您衣服上满是 Taki no shiraito (1933)
All the muck and filth.[CN] 又是浆,又是污秽 Cavalcade (1933)
Lay off that cement mixer stuff.[CN] 别叫它水搅拌器 Sahara (1943)
Yes, my... my dirt.[CN] 我的 The Grapes of Wrath (1940)
I'm fed up with underwear, cement, linoleum![CN] 我听够了什么内衣 水 油毛毡 Design for Living (1933)
Thief![JA] 棒! La Grande Vadrouille (1966)
Humbug.[JA] あなた棒よ Scarlet Street (1945)
But what a difference.[JA] だけど雲の差! Hollow Triumph (1948)
He dirtied his hands with some of that nasty Dutch soil.[CN] 用土把手弄脏 Foreign Correspondent (1940)
Not with mud on my face?[CN] 不拿我脸上的巴试吗? The Great Dictator (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[どろ, doro] -Schlamm, -Kot, -Schmutz, -Dreck [Add to Longdo]
[どろぼう, dorobou] -Dieb; Raeuber; Einbrecher;, Diebstahl; -Raub; Einbruch [Add to Longdo]
[どろぬま, doronuma] -Sumpf, -Morast [Add to Longdo]
[でいたん, deitan] -Torf [Add to Longdo]
[でいすい, deisui] Besoffenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top