ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -装-, *装*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[装, zhuāng, ㄓㄨㄤ] dress, clothes, attire; to wear, to install
Radical: Decomposition: 壮 (zhuàng ㄓㄨㄤˋ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 467

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack, #835 [Add to Longdo]
[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, / ] install; erect; fix; mount; installation, #2,198 [Add to Longdo]
[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] equipment, #2,347 [Add to Longdo]
[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes, #2,379 [Add to Longdo]
[wǔ zhuāng, ㄨˇ ㄓㄨㄤ, / ] arms; equipment; to arm; military; armed (forces), #2,586 [Add to Longdo]
[zhuāng xiū, ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄡ, / ] to decorate; interior decoration; to fit up; to renovate, #3,041 [Add to Longdo]
[bāo zhuāng, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ, / ] pack; package, #3,106 [Add to Longdo]
[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] to decorate; decoration; decorative; ornamental, #3,587 [Add to Longdo]
[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] equipment; system; device, #3,809 [Add to Longdo]
[nǚ zhuāng, ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, / ] women's clothes, #5,858 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうち, souchi] (n vt ) การติดตั้ง(อุปกรณ์เครื่องมือ) อุปกรณ์ เครื่องมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n) (1) clothing; (2) binding (of a book) [Add to Longdo]
[よそおい, yosooi] (n) dress; outfit; equipment; makeup; adornment; guise; get-up; (P) [Add to Longdo]
う(P);粧う[よそおう, yosoou] (v5u,vt) (1) to dress; (2) to pretend; to feign; (P) [Add to Longdo]
う;粧う[よそう, yosou] (v5u) (uk) (See よそおう・1) to serve; to dish up; to prepare [Add to Longdo]
[そうか, souka] (n) loading [Add to Longdo]
[そうが, souga] (n) book-cover design; picture on the cover of a book [Add to Longdo]
[そうぐ, sougu] (n) equipment; harness; fittings [Add to Longdo]
[そうこう, soukou] (n,adj-no) armored; armoured; (P) [Add to Longdo]
甲回収車[そうこうかいしゅうしゃ, soukoukaishuusha] (n) armored recovery vehicle; armoured recovery vehicle [Add to Longdo]
甲車[そうこうしゃ, soukousha] (n) armoured vehicle; armored vehicle [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武していた。
By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.2つのキャブレターを備したことで、そのレーシング狂はエンジンをすこぶる強力にした。
You had better go there in decent clothes.あなたはそこへちゃんとした服で行った方がよい。
You have good taste in clothes.あなたは服の趣味がいい。
Do I have to fix up to go to their house?あの家にはちゃんとした服で行かないといけませんか。
You need good equipment to climb that mountain.あの山に登るには完全な備が必要だ。
Forewarned is forearmed.あらかじめ警告を受けているのは、あらかじめ武しているに同じ。
Edison invented a device for duplication.エジソンは複写の置を発明した。
Quite a few people couldn't recognize him in that disguise.かなり多くに人が、変していたのが彼だったとは気づかなかった。
Quite a few people couldn't recognize him in that disguise.かなり多くの人が、変していたのが彼だったとは気づかなかった。
Kim is a knockout, dressed to kill.キムはすごく魅力的な服をしている。
Could you wrap it in Christmas wrapping?クリスマスプレゼント用に包してください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Art direction: Cast:[CN] 布景及 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Are you pretending to be in love with that man?[CN] 你是假喜欢那人? A Farewell to Arms (1932)
How is the renovation going?[JA] 改の進捗(しんちょく)は?  ()
DO YOU KNOW WHAT I LIKE MOST ABOUT DRESSING UP? FEELING THE LIGHTNESS AND JOY OF BEING A WOMAN![JA] "女って 身も心も軽くなるわ"  ()
Police reports say the suspects were armed terrorists.[JA] < 容疑者は武テロリスト > Resident Evil: Vendetta (2017)
- Mmm! Like your suit. - Oh, thanks very much.[CN] 一你的西不错啊 一谢谢 Design for Living (1933)
If you are right about the legend, then this casket may contain the Scroll of Thoth, from the holy of holies in the temple, and I can hardly wait to get back to find out.[CN] 如果你对传说的研究没错的话 那么,从这个神庙的至圣之所找到的 这匣子中也许着月神卷轴 我已经等不及要回去把它找出来 The Mummy (1932)
- PAINTING[JA] トイレ 塗"  ()
Oh, now, don't pretend you don't know what a pub is, you rascal.[CN] 别着不知道什么 是酒吧,你这老淘气 总而... Cavalcade (1933)
You know, Ventilation Units Weekly, Roofing Supply Monthly, that sort of thing.[JA] 「月刊 換気置」 それに「週刊 屋根ふき材」 Sexy Rollercoasters (2017)
Still[CN] 本来我想假不知道 Episode #1.4 (2004)
Are you up?[CN] 那你干嘛 Episode #1.5 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そうち, souchi] device, equipment [Add to Longdo]
置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp [Add to Longdo]
置クラス[そうちクラス, souchi kurasu] device class [Add to Longdo]
置ドライバ[そうちどらいば, souchidoraiba] device driver [Add to Longdo]
置依存の公開文[そうちいぞんのこうかいぶん, souchiizonnokoukaibun] device-dependent version of public text [Add to Longdo]
置空間[そうちくうかん, souchikuukan] device space [Add to Longdo]
置座標[そうちざひょう, souchizahyou] device coordinate, DC [Add to Longdo]
置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC [Add to Longdo]
置障害[そうちしょうがい, souchishougai] equipment fault [Add to Longdo]
置状態バイト[そうちじょうたいバイト, souchijoutai baito] DSB, Device Status Byte [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よそおう, yosoou] sich_ankleiden, sich_schmuecken, tragen, heucheln [Add to Longdo]
[そうち, souchi] Vorrichtung, Apparat, Anlage [Add to Longdo]
[そうしょく, soushoku] Ornament, Verzierung, Dekoration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top