Search result for

ทดแทน

(39 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทดแทน-, *ทดแทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทดแทน[V] compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, Example: ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างจะทดแทนให้ลูกจ้างทุกคน, Thai definition: แทนสิ่งที่เสียไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทดแทนก. ตอบแทน เช่น เราต้องทดแทนคุณแผ่นดิน, ชดใช้หรือชดเชยสิ่งที่เสียไป เช่น ทำของเขาเสียหายไป ก็ต้องหาของใหม่มาทดแทน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluid Replacementทดแทนของเหลว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want to pay up with a pupเจ้าจะทดแทนด้วยสุนัขตัวนี้เนี่ยนะ Portrait of a Beauty (2008)
I'll pay back properly when I become richเมื่อไหร่ที่ข้ามั่งมี ข้าต้องทดแทนบุญคุณอยู่แล้ว Portrait of a Beauty (2008)
I do not have the power to mirror life itself and yet give nothing in return.ที่จะคืนชีวิตโดยไม่มีสิ่งใดทดแทน Le Morte d'Arthur (2008)
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน Iljimae (2008)
"Nothing I ever did will replace that.""กับสิ่งที่พ่อได้ทำไป ไม่มีอะไรทดแทนให้ได้" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The trick is to have a glass of water on the go, too.เคล็ดลับคือควรดื่มน้ำเปล่า สักแก้วทดแทน Frost/Nixon (2008)
Then we'll replace it. We have a lot of money.เราหามาทดแทนได้ เรามีเงินเยอะแยะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Commander, I am willing to pay you my debt of gratitudeท่านผู้บัญชาการ.. ข้าขอทดแทนบุญคุณ Three Kingdoms (2008)
I will not forget to repay you for your outstanding leadershipข้าขอทดแทนที่ท่านเป็นผู้นำที่ดี Three Kingdoms (2008)
Go back to playing house in your mama's mansion.พวกเราล้วนทดแทนกันได้ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Oversee unr's move to alternative energy.ดูเรื่องการหาพลังงานทดแทนของ UNR I Agree, It Wasn't Funny (2009)
No gesture, no matter how real or romantic will ever compensate for a really impressive list of credentials.ไม่มีท่าที ไม่ว่ามันจะจริงหรือโรแมนติก.. ..มันจะถูกทดแทนด้วย\ ความพอใจในลิสท์ทั้งนั้น The Ugly Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: replace ; substitute   FR: compenser ; remplacer ; substituer
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return   FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer
ทดแทน[adj.] (thotthaēn) EN: alternative   FR: alternatif ; de substitution

English-Thai: Longdo Dictionary
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commute[VI] ชดเชย, See also: ทดแทน, Syn. compensate, make up
indemnify[VT] จ่ายค่าชดเชย, See also: ทดแทน, ชดใช้ให้, Syn. compensate, reimburse, restore
make up[PHRV] ชดเชย (เวลาหรือเงิน), See also: ทดแทน, Syn. make good
make up to[PHRV] ชดเชย, See also: ทดแทนให้
supply[VT] ชดเชย (คำทางการ), See also: ทดแทน, เสริมให้, Syn. fulfill, satisfy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย,การทดแทน,การตอบแทน,สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration
compensatory(คอมเพน'ซะโทรี) adj. เป็นการชดเชย (ตอบแทน,ทดแทน,แก้), Syn. compensative
fungible(ฟัน'จะเบิล) adj. แลกเปลี่ยนได้,ทดแทนได้. n. สิ่งที่แลกเปลี่ยนได้,สิ่งที่ทดแทนได้, See also: fungibility n., Syn. changeable
indemnitor(อินเดม' นิเทอะ) n. ผู้ชดใช้, ผู้ใช้เงินค่าเสียหาย, ผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทน
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
mulct(มัคทฺ) n. ค่าปรับ,ค่าสินไหมทดแทน. vt. ลงโทษปรับ,โกงเอามา, Syn. amerce,fine
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน,การชำระหนี้,การจ่าย,รางวัล. ค่าทดแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
indemnity(n) การประกัน,ค่าปรับ,ค่าทำขวัญ,ค่าสินไหมทดแทน
reward(vt) ตอบแทน,ให้รางวัล,ทดแทน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top