Search result for

(73 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -置-, *置*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おきや, ] (n) สำนักเกอิชา
かない[Okanai, ] อย่าวาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับเปลี่ยนแทนที่ English: to replace
き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: ย้าย English: to move
き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับตำแหน่ง English: to change the position of
[おく, oku] Thai: วาง English: to place

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[置, zhì, ㄓˋ] to lay out, to place, to set aside
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net

Japanese-English: EDICT Dictionary
いてきぼり;いてけぼり[おいてきぼり(いてきぼり);おいてけぼり(いてけぼり), oitekibori ( oi tekibori ); oitekebori ( oi tekebori )] (exp) leaving somebody behind [Add to Longdo]
いてきぼりを食う[おいてきぼりをくう, oitekiboriwokuu] (exp,v5u) to be left behind [Add to Longdo]
いてきぼりを食らう[おいてきぼりをくらう, oitekiboriwokurau] (exp,v5u) (See いてきぼりを食う) to be left behind [Add to Longdo]
きっ放し;きっぱなし[おきっぱなし, okippanashi] (n) leaving something where it is; abandoning something [Add to Longdo]
きなさい[おきなさい, okinasai] (exp) (1) (uk) (See く) put (imperative form); place; (2) leave (imperative form); (3) do (in preparation) (imperative form, after -te form of verb) [Add to Longdo]
きに[おきに, okini] (exp,suf) (uk) repeated at intervals [Add to Longdo]
き違える[おきちがえる, okichigaeru] (v1) to put something in the wrong place; to misplace [Add to Longdo]
き引き;引き[おきびき, okibiki] (n,vs) walking away with another's bag; luggage theft; luggage thief [Add to Longdo]
き屋;[おきや, okiya] (n) geisha house [Add to Longdo]
き火燵;き炬燵;炬燵;火燵[おきごたつ, okigotatsu] (n) portable brazier [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「蝶々夫人」の舞台は長崎にかれている。'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
あなたは家の鍵をどこにきましたか。Where did you put our key to the house?
あの店には織物類がいてありますか。Does that store keep dry goods?
いつも使えるようにその辞書を手元にいておきなさい。Keep the dictionary ready at hand.
ウェートレスはジュースを私の前にいた。The waitress set a glass of juice in front of me.
エジソンは複写の装を発明した。Edison invented a device for duplication.
お皿を流しにいてもらえますか。Would you put the dishes in the sink?
お年寄りのためにこの席は空けていてください。Keep these seats for the elderly.
かさは玄関にいて下さい。Leave your umbrella in the hall.
かれをどう処しようかとわたしは迷っているのです。I am in doubt what to do with him.
コートをどうぞ下へいて下さい。Please lay down your coat.
コーヒーの買いきがなくなった。There isn't any coffee in the house.
ゴールは町のはずれに向かい合うようにかれていたのです。The goals were placed at the opposite ends of the town.
ここではなくあそこにきなさい。Put it there, not here.
ここにこの新聞をいたのは誰でしたか。Who put this paper here?
ここにノートをいておいたのに。どこか別の場所にいたのかしら。 [F]I can't find my notebook here; I must have put it elsewhere.
ここに彼の書ききがある。これはここに来たに違いない。Here is note by him. He must have come here.
ここに両手をいて手を湿らせる。Put your hands up here and get' em wet.
このコートをどこかにいてもらえませんか。Could you put this coat somewhere?
このバッグはどの店にもいていません。This bag is not available in any store.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
We'll keep it a week.一週間 いておこう Too Late for Tears (1949)
Come on, now, give me something on the field.さあ いて Kansas City Confidential (1952)
He'll never leave you out here alive. - Yeah. - Cut the gab.しっかり き去りにする時 殺される The Hitch-Hiker (1953)
Too bad.お前を いて行くとするかな The Hitch-Hiker (1953)
Well, you can just put it right over there by the core, thank you.そうだね、コアの向こうに直接 いてくれ、頼むよ Forbidden Planet (1956)
Dr. Morbius, a scientific find of this magnitude... . ..has got to be under United Planet supervision.モービュース博士、この偉大な 科学的発見は・・ ・・惑星連邦の指揮下に かねばなりません Forbidden Planet (1956)
Don't even start! It was Tom's idea.いてきたよ トムの考えだ Purple Noon (1960)
He didn't take anything.きっぱなしだ Purple Noon (1960)
I've collected it, it's at my flat. Till you find somewhere decent.私がまとめて 家にあるわ いてていいのよ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Well, she has my suitcase.スーツケースが いてあるんだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
I always put it under the carpet but...-キーです 私はいつもカーペットの下に いているのですが... La Grande Vadrouille (1966)
Did he leave us any toys? I was robbed!大王はオモチャを いてった? It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966)
All right. Put it in Elaine's room where we were.じゃ エレーンの部屋に いといて The Graduate (1967)
You wouldn't leave him alone with your wife or your kid, if you had one.こんな奴と女房は いとけないだろ Straw Dogs (1971)
Next time I'm gonna throw her out there and you with her!次はお前達二人は いていくからな The Crazies (1973)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] to install; to place; to put [Add to Longdo]
之度外[zhì zhī dù wài, ㄓˋ ㄓ ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ, ] to give no thought to; to have no regard for; to disregard [Add to Longdo]
之脑后[zhì zhī nǎo hòu, ㄓˋ ㄓ ㄋㄠˇ ㄏㄡˋ, / ] to banish from one's thoughts; to ignore; to take no notice [Add to Longdo]
[zhì yú, ㄓˋ ㄩˊ, ] place; put (at or in a position) [Add to Longdo]
[zhì huàn, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to permute; permutation (math.) [Add to Longdo]
换突变[zhì huàn tū biàn, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ ㄊㄨ ㄅㄧㄢˋ, / ] missense mutation [Add to Longdo]
换群[zhì huàn qún, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] permutation group (math.) [Add to Longdo]
[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, ] doubt [Add to Longdo]
若罔闻[zhì ruò wǎng wén, ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄨㄣˊ, / ] to pretend not to hear; to turn a deaf ear to [Add to Longdo]
[zhì shēn, ㄓˋ ㄕㄣ, ] to place oneself; to stay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
き換え[おきかえ, okikae] replacement [Add to Longdo]
き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of [Add to Longdo]
[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
換リスト[ちかんリスト, chikan risuto] substitution list [Add to Longdo]
換可能引数データ[ちかんかのうひきすうデータ, chikankanouhikisuu de-ta] replaceable parameter data [Add to Longdo]
換可能文字データ[ちかんかのうもじデータ, chikankanoumoji de-ta] replaceable character data [Add to Longdo]
換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text [Add to Longdo]
換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character [Add to Longdo]
数消去機能[ちすうしょうきょきのう, chisuushoukyokinou] clear entry function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おく, oku] setzen, legen, dalassen, lassen, errichten [Add to Longdo]
[おきもの, okimono] Schmuckgegenstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top