ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -依-, *依*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[依, yī, ] to rely on; to consent, to obey; according to
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 568

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, , ] according to; depend on; near to, #3,197 [Add to Longdo]
[yī rán, ㄧ ㄖㄢˊ, ] still; as before, #1,199 [Add to Longdo]
[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law, #1,976 [Add to Longdo]
[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, / ] according to; basis; foundation, #2,142 [Add to Longdo]
[yī kào, ㄧ ㄎㄠˋ, ] to rely on sth (for support etc); to depend on, #2,421 [Add to Longdo]
[yī jiù, ㄧ ㄐㄧㄡˋ, / ] as before; still, #3,002 [Add to Longdo]
[yī lài, ㄧ ㄌㄞˋ, / ] to depend on; to be dependent on, #4,114 [Add to Longdo]
[yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ, ] according to; in light of, #6,390 [Add to Longdo]
[yī tuō, ㄧ ㄊㄨㄛ, ] rely on; depend on, #6,975 [Add to Longdo]
[yī cì, ㄧ ㄘˋ, ] in order; in succession, #7,401 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
って[よって, yotte] เพราะว่า, โดย, ด้วย, เหตุว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いらい, irai] มอบหมายหน้าที่ให้
[いらい, irai] (n ) ขอร้อง, ไหว้วาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[よる, yoru] Thai: ขึ้นกับ English: to depend on

Japanese-English: EDICT Dictionary
ると[よると, yoruto] (exp) (uk) (See にると) according to; (P) [Add to Longdo]
[いがん, igan] (n) in accordance with one's request [Add to Longdo]
願退職[いがんたいしょく, igantaishoku] (n) retirement at one's own request [Add to Longdo]
願免官[いがんめんかん, iganmenkan] (n) retirement at one's own request [Add to Longdo]
[いきょ, ikyo] (n,vs) dependence [Add to Longdo]
[いぜん, izen] (adj-t,adv-to,adv) still; as yet; as it has been; (P) [Add to Longdo]
然として[いぜんとして, izentoshite] (exp,adv) still; as yet; as of old; (P) [Add to Longdo]
[いぞん(P);いそん, izon (P); ison] (n,vs) dependence; dependent; reliance; (P) [Add to Longdo]
存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship) [Add to Longdo]
存効果[いそんこうか, isonkouka] (n) dependence effect [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three people are still missing.3人が然行方不明です。
When energy supplies are in question all that depends on them is also in question.エネルギーの供給が問題になるとそれに存するすべてのものもまた問題になる。
On Christmas day, Tom still had his right leg in plaster.クリスマスの当日になっても、トムの右足には然としてギブスがあてがわれたままであった。
We'll need a head hunting agency to find the right man for this executive position.この重役のポストに適当な人物を見つけるには、人材斡旋業者に頼する必要がある。
Which means that our perception of any situation depends only partly on sensory signals being received at that time.これはつまり、私たちがどんな状況を知覚する場合でも、私たちの知覚は、その時に五感が知覚する信号だけに存しているわけではないということである。
I am willing to agree to your request.頼の件、承知しました。
Mr Johnson is a lawyer. He will be having three clients this afternoon.ジョンソン氏は弁護士だ。彼は午後3人の頼人に会うことになっている。
The client went running into the office.その頼人は事務所へかけこんだ。
The country's economy depends on agriculture.その国の経済は、農業に存している。
The murder remains a mystery.その殺人事件は然として謎である。
The industry is heavily dependent on government funding.その産業は政府の資金援助に大きく存している。
That organization depends on voluntary contributions.その組織の運営は自発的な寄付に存している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kill him[CN] 律当斩 Project A (1983)
#We will always be sweethearts the same #[CN] 我们然相亲相爱 One Hour with You (1932)
. ..might somehow free them once and for all... . ..from any dependence on physical instrumentalities.[JA] ・・最終的な肉体からの解放・・ ・・物質に存しない 精神的存在となる事だ Forbidden Planet (1956)
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.[JA] 自分の頼人を 全く信じていなかった 12 Angry Men (1957)
"Tomorrow the birds will sing."[CN] 明天鸟儿旧会歌唱 City Lights (1931)
I cosset it inside of me, even if I feel that my life has reached its end.[CN] 虽然,我感觉快油尽灯枯了 但我的内心旧珍惜这段情 Seduction (1929)
that's 100 laps, folks... the rider for the Cutters is still out front.[JA] カッターズ・チーム 然 先頭 Breaking Away (1979)
He remained no more than a description, a shadow of a man.[JA] だが然として ただの人物像にすぎない He Walked by Night (1948)
#We will always be sweethearts #[CN] 我们然相亲相爱 One Hour with You (1932)
At the top of the news tonight there's a report that Hitch-hike murderer, Emmet Myers, is still at large.[JA] トップ項目は ヒッチハイク・キラーです エメット・マイヤーズは 然 逃走中です The Hitch-Hiker (1953)
# I still can feel it yet #[CN] 我然感觉到 One Hour with You (1932)
I received a letter from Mr Owen, asking me to come here and spend the weekend and pretend to be a guest so that I might examine his wife who had refused to see a doctor.[JA] オウエン氏が手紙で頼してきた 招待客を装いここで 週末を過ごすことを 彼の妻を診察するためです And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
存適合性[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] ABHAENGIG_SEIN, BERUFEN_AUF, BITTEN [Add to Longdo]
[いぞん, izon] Abhaengigkeit [Add to Longdo]
存度[いぞんど, izondo] Abhaengigkeitsgrad [Add to Longdo]
然として[いぜんとして, izentoshite] wie_immer, wie_frueher [Add to Longdo]
[いらい, irai] -Bitte, -Gesuch, -Auftrag, Abhaengigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top