ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

change

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -change-, *change*
Possible hiragana form: ちゃんげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX, Syn. base exchange BX

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
change(n) การต่อรถ (หรือรถไฟ)
change(n) การแทนที่, Syn. supplanting
change(n) ของแปลกใหม่, Syn. novelty
change(n) ความเปลี่ยนแปลง, See also: ความผันแปร, Syn. alteration, fluctuation, modification, shift, switch, variation
change(n) เงินทอน
change(n) เงินย่อย (ที่แลกมา)
change(vt) ต่อรถ (หรือรถไฟ)
change(vt) ทำให้แตกต่าง, Syn. vary, alter, modify
change(vt) เปลี่ยน, Syn. convert, transform
change(vi) เปลี่ยนความเร็ว, Syn. shift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
change(เชนจฺ) vt., vi. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนใหม่, เงินปลีก, เงินทอน, สถานที่ซื้อขาย, สิ่งที่ถูกเปลี่ยน, Syn. alter, replace
change of lifen. ภาวะหมดประจำเดือน
change of venuen. การโอนคดีไปยังศาลศาลอื่น
change-gears n.เกียร์รถยนต์
changeable(เชน'จะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้, เปลี่ยนได้ง่าย, ไม่แน่นอน, See also: changeability n. changeableness n., Syn. inconstant
changeful(เชน'จฺฟูล) adj. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนได้ง่าย, เปลี่ยนไปมาก, ไม่แน่นอน, See also: changefulness n., Syn. variable, Ant. certain
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง, แน่นอน, มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain, Ant. uncertain
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน, คนทรยศ, คนโง่, เด็กหลงจากพ่อแม่
changeovern. การเปลี่ยนจากสิ่ง (ระบบ, ภาวะ) หนึ่งไปยังอีกสิ่ง (ระบบภาวะ) หนึ่ง
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า, ประมุขทูตสวรรค์, สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
change(n) การแลกเปลี่ยน, สิ่งที่เปลี่ยน, เงินปลีก, เงินทอน
change(vt) แลกเปลี่ยน, ผลัด, ย้าย, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้, ไม่แน่นอน, แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้, ไม่แน่นอน, แปรปรวน
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง, แน่นอน, มั่นคง
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต, หัวหน้าทูตสวรรค์, ประมุขทูตสวรรค์
exchange(n) การแลกเปลี่ยน, สิ่งที่แลกเปลี่ยน, ตั๋วเงิน
exchange(vt) แลกเปลี่ยน, ปริวรรต, สับเปลี่ยน, โต้ตอบ
exchangeable(adj) ซึ่งแลกได้, ซึ่งเปลี่ยนได้, ซึ่งแลกเปลี่ยนได้, ซึ่งใช้แลกได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
changeความเปลี่ยนแปลง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
change in temperature clauseข้อกำหนดเรื่องอุณหภูมิเปลี่ยน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of company nameการเปลี่ยนชื่อบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of domicileการเปลี่ยนภูมิลำเนา, การย้ายภูมิลำเนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of lifeความเปลี่ยนแปลงในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of nameการเปลี่ยนชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of objectiveการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of occupationการเปลี่ยนอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of residenceการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of sexการแปลงเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Changeความเปลี่ยนแปลง [TU Subject Heading]
Change (Psychology)ความเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Change managementการบริหารการเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Change Management Processกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Change of management’s securities holdling : Form 59-2รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2), Example: รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท โดยจะต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
change of address(phrase) เปลี่ยนแปรงที่อยู่, เปลี่ยนแปรงเลขที่บ้านใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Change the machines around, whatever you do, you could make other things, couldn't you ?ปรับให้ปั๊มอย่างอื่นด้วยคงได้ Schindler's List (1993)
And what they tell me changes from day to day.คำสั่งก็เปลี่ยนทุกวัน Schindler's List (1993)
This is no ordinary lamp! It once changed the course of a young man's life.มันเคยเปลี่ยนวิถีชีวิตหนุ่มคนหนึ่งมาแล้วนะท่าน Aladdin (1992)
Someday, Abu, things are gonna change.วันหนึ่งนะอาบู อะไรต่อมิอะไรจะต้องเปลี่ยนไป Aladdin (1992)
- Change of plan. We're not coming.เรายังไม่ออกไปนะ The Bodyguard (1992)
Then why don't you change it?แล้วทำไมคุณไม่เปลี่ยนล่ะ นิคกี้ The Bodyguard (1992)
Thirty seconds to lighting change.เปลี่ยนทางไฟ The Bodyguard (1992)
Thirty seconds to lighting change.อีก30 วิ.เปลี่ยนทางไฟ The Bodyguard (1992)
No doubt we'll all find her very changed.ฉันว่าหล่อน คงเปลี่ยนไปเป็นแน่แท้ Wuthering Heights (1992)
Time will change it... as winter changes the trees.เวลาจะแปรเปลี่ยนพวกมัน เฉกเช่นฤดูหนาวเปลี่ยนสีต้นไม้ Wuthering Heights (1992)
Why am I so changed?ทำไมฉันถึงเปลี่ยนไปมากนัก Wuthering Heights (1992)
This young lady is looking sadly the worse for a change in circumstance.สตรีสาวผู้นี้ ดูเปลี่ยนไปในทางที่เลวยิ่ง Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
changeA change of air will do you a lot of good.
changeA change of air will do you good.
changeAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
changeAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
changeAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
changeA great change has come about after the war.
changeAll of us stared at her; she had changed so much.
changeAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
changeA long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.
changeAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
changeAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
changeAnd history was changed forever.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นอื่น(v) change, See also: alter, vary, transform, Syn. แปรไป, เปลี่ยนไป, Example: เขาเป็นอื่นไปเสียแล้วเมื่อเขาได้พบสาวคนใหม่
เงินทอน(n) change, See also: coin, bank note, Example: แม่ค้าร้านนี้มักจะให้เงินทอนผิดบ่อยๆ, Count Unit: บาท, สตางค์, Thai Definition: เงินส่วนที่เกินมูลค่าของสินค้าที่ผู้ขายคืนให้แก่ผู้ซื้อ
แผลง(v) change, See also: transfer, adapt, corrupt, alter, modify, Syn. แก้ไข, ดัดแปลง, ปรับ, Example: เขาลุแก่โทสะถึงกับตั้งชื่อเด็กด้วยความเกลียดชังว่าไอ้จันซึ่งแผลงมาจากจัญไร, Thai Definition: แปลงสิ่งเดิมให้เพี้ยนแปลกไป
พลิกผัน(v) change, See also: alter, vary, shift, Syn. เปลี่ยน, กลับ, Example: สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: เปลี่ยนไป, แปรไป
เปลี่ยนแปลง(v) change, See also: alter, modify, reform, reorganize, restyle, Syn. ปรับเปลี่ยน, ปรับปรุง, แก้ไข, ปรับ, ปฏิรูป, พัฒนา, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, Ant. คงเดิม, Example: ผู้จัดการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานบางส่วนเพื่อให้ลูกน้องทำงานได้สะดวกขึ้น, Thai Definition: ทำให้แตกต่างไป
แปร(v) change, See also: shift, alter, transform, vary, become, turn into, Syn. เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ผัน, แปรเปลี่ยน, แปรผัน, Example: หน้าที่ของนักเขียนต้องเขียนต้องแปรความทุกข์ความสุขให้เป็นงานให้ได้, Thai Definition: เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
แปรเปลี่ยน(v) change, See also: alter, transform, Syn. เปลี่ยน, ผันแปร, เปลี่ยนแปลง, Ant. คงที่, Example: ที่ทั้งคู่เลิกรากันเพราะนิสัยของเธอแปรเปลี่ยนไป
แปรผัน(v) change, See also: vary, fluctuate, modify, alter, Syn. เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ผัน, แปรเปลี่ยน, Ant. คงที่, Example: สมาชิกสภาเทศบาลจะมีจำนวนแปรผันตามประเภทของเทศบาล, Thai Definition: เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิมตามปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด
ผลัด(v) change, See also: replace, Syn. ผลัดผ้า, เปลี่ยนผ้า, Example: เขาผลัดผ้าขาวม้าที่ริมฝั่ง, Thai Definition: เปลี่ยนเสื้อผ้า
ผันแปร(v) change, See also: alter, become, transform, turn, shift, Syn. เปลี่ยน, Ant. ยืนยง, คงทน, ถาวร, Example: วิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ผันแปรวิถีชีวิตให้ท่านต้องจากกองทัพบกไปสู่วงการทูต, Thai Definition: เปลี่ยนแปลงไป, กลับกลายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แลกเงิน[laēk ngoen] (v, exp) EN: change  FR: changer (de l'argent)
ปรับแปลง[prapplaēng] (v) EN: change

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
change
changed
changer
changes
changes
changers
changeable
changeover
changeovers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
change
changed
changes
changeful
changeable
changeless
changeling
changeover
changelings
changeovers

WordNet (3.0)
change(n) an event that occurs when something passes from one state or phase to another, Syn. modification, alteration
change(n) a relational difference between states; especially between states before and after some event
change(n) the action of changing something
change(n) the result of alteration or modification
change(n) the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due
change(n) a thing that is different
change(n) a different or fresh set of clothes
change(n) coins of small denomination regarded collectively
change(n) money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency
change(v) cause to change; make different; cause a transformation, Syn. modify, alter

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Change

v. t. [ imp. & p. p. Changed p. pr. & vb. n. Changing. ] [ F. changer, fr. LL. cambiare, to exchange, barter, L. cambire. Cf. Cambial. ] 1. To alter; to make different; to cause to pass from one state to another; as, to change the position, character, or appearance of a thing; to change the countenance. [ 1913 Webster ]

Therefore will I change their glory into shame. Hosea. iv. 7. [ 1913 Webster ]

2. To alter by substituting something else for, or by giving up for something else; as, to change the clothes; to change one's occupation; to change one's intention. [ 1913 Webster ]

They that do change old love for new,
Pray gods, they change for worse! Peele. [ 1913 Webster ]

3. To give and take reciprocally; to exchange; -- followed by with; as, to change place, or hats, or money, with another. [ 1913 Webster ]

Look upon those thousands with whom thou wouldst not, for any interest, change thy fortune and condition. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

4. Specifically: To give, or receive, smaller denominations of money (technically called change) for; as, to change a gold coin or a bank bill. [ 1913 Webster ]

He pulled out a thirty-pound note and bid me change it. Goldsmith. [ 1913 Webster ]


To change a horse, or To change hand (Man.), to turn or bear the horse's head from one hand to the other, from the left to right, or from the right to the left. --
To change hands, to change owners. --
To change one's tune, to become less confident or boastful. [ Colloq. ] --
To change step, to take a break in the regular succession of steps, in marching or walking, as by bringing the hollow of one foot against the heel of the other, and then stepping off with the foot which is in advance.

Syn. -- To alter; vary; deviate; substitute; innovate; diversify; shift; veer; turn. See Alter. [ 1913 Webster ]

Change

v. i. 1. To be altered; to undergo variation; as, men sometimes change for the better. [ 1913 Webster ]

For I am Lord, I change not. Mal. iii. 6. [ 1913 Webster ]

2. To pass from one phase to another; as, the moon changes to-morrow night. [ 1913 Webster ]

Change

n. [ F. change, fr. changer. See Change. v. t. ] 1. Any variation or alteration; a passing from one state or form to another; as, a change of countenance; a change of habits or principles. [ 1913 Webster ]

Apprehensions of a change of dynasty. Hallam. [ 1913 Webster ]

All the days of my appointed time will I wait, till my change come. Job xiv. 14. [ 1913 Webster ]

2. A succesion or substitution of one thing in the place of another; a difference; novelty; variety; as, a change of seasons. [ 1913 Webster ]

Our fathers did for change to France repair. Dryden. [ 1913 Webster ]

The ringing grooves of change. Tennyson. [ 1913 Webster ]

3. A passing from one phase to another; as, a change of the moon. [ 1913 Webster ]

4. Alteration in the order of a series; permutation. [ 1913 Webster ]

5. That which makes a variety, or may be substituted for another. [ 1913 Webster ]

Thirty change (R.V. changes) of garments. Judg. xiv. 12. [ 1913 Webster ]

6. Small money; the money by means of which the larger coins and bank bills are made available in small dealings; hence, the balance returned when payment is tendered by a coin or note exceeding the sum due. [ 1913 Webster ]

7. [ See Exchange. ] A place where merchants and others meet to transact business; a building appropriated for mercantile transactions. [ Colloq. for Exchange. ] [ 1913 Webster ]

8. A public house; an alehouse. [ Scot. ] [ 1913 Webster ]

They call an alehouse a change. Burt. [ 1913 Webster ]

9. (Mus.) Any order in which a number of bells are struck, other than that of the diatonic scale. [ 1913 Webster ]

Four bells admit twenty-four changes in ringing. Holder. [ 1913 Webster ]


Change of life, the period in the life of a woman when menstruation and the capacity for conception cease, usually occurring between forty-five and fifty years of age. --
Change ringing, the continual production, without repetition, of changes on bells, See def. 9. above. --
Change wheel (Mech.), one of a set of wheels of different sizes and number of teeth, that may be changed or substituted one for another in machinery, to produce a different but definite rate of angular velocity in an axis, as in cutting screws, gear, etc. --
To ring the changes on, to present the same facts or arguments in variety of ways.

Syn. -- Variety; variation; alteration; mutation; transition; vicissitude; innovation; novelty; transmutation; revolution; reverse. [ 1913 Webster ]

Changeability

n. Changeableness. [ 1913 Webster ]

Changeable

a. [ Cf. F. changeable. ] 1. Capable of change; subject to alteration; mutable; variable; fickle; inconstant; as, a changeable humor. [ 1913 Webster ]

2. Appearing different, as in color, in different lights, or under different circumstances; as, changeable silk.

Syn. -- Mutable; alterable; variable; inconstant; fitful; vacillating; capricious; fickle; unstable; unsteady; unsettled; wavering; erratic; giddy; volatile. [ 1913 Webster ]

Changeableness

n. The quality of being changeable; fickleness; inconstancy; mutability. [ 1913 Webster ]

Changeably

adv. In a changeable manner. [ 1913 Webster ]

Changeful

a. Full of change; mutable; inconstant; fickle; uncertain. Pope. [ 1913 Webster ]

His course had been changeful. Motley.

-- Change"ful*ly, adv. -- Change"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

Change gear

. (Mach.) A gear by means of which the speed of machinery or of a vehicle may be changed while that of the propelling engine or motor remains constant; -- called also
change-speed gear
. [ Webster 1913 Suppl. ]

Change key

. A key adapted to open only one of a set of locks; -- distinguished from a master key. [ Webster 1913 Suppl. ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变化[biàn huà, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] change; vary #606 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] change; exchange #726 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] change; easy; simple; surname Yi #1,070 [Add to Longdo]
转变[zhuǎn biàn, ㄓㄨㄢˇ ㄅㄧㄢˋ,   /  ] change; transform #2,169 [Add to Longdo]
转化[zhuǎn huà, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] change; transform #3,723 [Add to Longdo]
转向[zhuǎn xiàng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] change of direction; to change direction #4,499 [Add to Longdo]
变动[biàn dòng, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] change; alteration #4,808 [Add to Longdo]
变更[biàn gēng, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥ,   /  ] change; alter; modify #5,684 [Add to Longdo]
转入[zhuǎn rù, ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ,   /  ] change over to; shift to; switch to #8,527 [Add to Longdo]
变迁[biàn qiān, ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄢ,   /  ] changes; vicissitudes #11,239 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwechslung { f } | Abwechslungen { pl } | zur Abwechslungchange | changes | for a change [Add to Longdo]
Änderung { f }; Veränderung { f }; Wendung { f }; Umkehr { f } | Änderungen { pl }; Veränderungen { pl }change | changes [Add to Longdo]
Änderungsanforderung { f }change request [Add to Longdo]
Änderungsdienst { m }change service [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigung { f }change authorisation [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigungsentwurf { m }change authorisation draft [Add to Longdo]
Änderungsnotiz { f }change notice [Add to Longdo]
Änderungswunsch { m } | Änderungswünsche { pl }change request | change requests [Add to Longdo]
Auswechslung { f }; Auswechselung { f } (gegen)change (for) [Add to Longdo]
Gesinnungswechsel { m } | Gesinnungswechsel { pl }change of opinion | changes of opinion [Add to Longdo]
Kursänderung { f } (Verkehr)change of course [Add to Longdo]
Kursänderung { f } (Devisen)change in the exchange rate [Add to Longdo]
Kurswechsel { m } [ pol. ]change of policy [Add to Longdo]
Luftveränderung { f }change of air [Add to Longdo]
Meinungsaustausch { m }change of views [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: regarder
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, Syn. se changer
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
変更[へんこう, henkou] (n, vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P) #196 [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f, n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) #262 [Add to Longdo]
交通[こうつう, koutsuu] (n, vs) traffic; transportation; communication; exchange (of ideas, etc.); intercourse; (P) #460 [Add to Longdo]
変換[へんかん, henkan] (n, vs) change; conversion; transformation; translation; (P) #554 [Add to Longdo]
改名[かいめい, kaimei] (n, vs) name change; (P) #594 [Add to Longdo]
[づけ, duke] (n-suf) dated (e.g. a letter); date of effect (e.g. a rule change) #899 [Add to Longdo]
変化[へんげ, henge] (n, vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P) #1,435 [Add to Longdo]
インターチェンジ[inta-chienji] (n) interchange; service interchange #1,663 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format [Add to Longdo]
技術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top